Tid­li­ge­re indlæg

Podcast­se­rie om sport og politik

https://sport-og-modpolitik.simplecast.com En podcast­se­rie om, hvor­dan sport og poli­tik har været sam­men­flet­tet gen­nem tiden og især bli­ver det lige nu bl.a. med diver­se for­ske­re og for­man­den for Dan­marks Idræts­for­bund (DIF), Hans Natorp.  Vært og idé­mand: pro­fes­sor i idræts­hi­sto­rie, Hans Bon­de, Insti­tut for Idræt og ernæ­ring, Køben­havns Uni­ver­si­tet Inter­viewer: Andreas Ing­vart­sen Teknik:…

Læs vide­re Podcast­se­rie om sport og politik

Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2023–2024: Årets vindere

Stort, stort til­lyk­ke til de kre­a­ti­ve, ambi­tiø­se og dyg­ti­ge histo­ri­e­e­le­ver, der lør­dag d. 9. marts blev kåret som vin­de­re i årets Histo­rie­kon­kur­ren­ce. For­la­get Praxis’ pris til det mest innova­ti­ve bidrag gik til det kre­a­ti­ve mak­ker­par Malou og Sofie fra Has­se­ris, som hav­de hæk­let og strik­ket trø­jer, udsty­ret 94-åri­­ge Bodil og…

Læs vide­re Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2023–2024: Årets vindere

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden

LÆS MERE Stem­mer i stil­he­den er en hjem­mesi­de med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som kan bru­ges i sam­men­spil med ani­ma­tions­fil­men af sam­me navn. Fil­men varer 18 minut­ter og hand­ler om den den­gang 14-åri­­ge Bent Mel­chi­or og hans fami­lies flugt til Sve­ri­ge i okto­ber 1943. Sam­men med under­vis­nings­ma­te­ri­a­let invi­te­rer fil­men til debat, der skal være…

Læs vide­re Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden

Beret­ning for histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se 2021–2023

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se har et rota­tions­prin­cip, hvor med­lem­mer­ne af besty­rel­sen mak­si­malt kan sid­de 6 år. På gene­ral­for­sam­lin­gen 2021 udt­rå­d­te Las­se Taa­gaard Jen­sen, Win­nie Færch, Lars Peter Visti Han­sen og Hei­di Fun­der. I den nye besty­rel­se trå­d­te Søren Tor­b­jørn Svend­sen, Emi­lie Kjers­gaard Mor­ten­sen, Tri­ne Vil­lum­sen og Niko­laj Peter­sen. Niels N. Peter­sen, Kristian…

Læs vide­re Beret­ning for histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se 2021–2023

Tips fra Euro­Clio: Books not Bombs

Som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne er uddan­nel­ses­sek­to­ren selv­føl­ge­lig også ble­vet hårdt ramt. I sam­ar­bej­de med blandt andet Euro­Clio, har en en lil­le grup­pe ukrain­ske under­vi­se­re arbej­det på udvik­le et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le og få det distri­bu­e­ret til sko­ler og ukrain­ske ele­ver. https://www.youtube.com/watch?v=6s1niAThdow Du kan læse mere om pro­jek­tet “Books not…

Læs vide­re Tips fra Euro­Clio: Books not Bombs

Tips fra Euro­Clio 2023 i Vilnius

Espen Espen­sen og Tri­ne Vil­lum­sen delt­og som repræ­sen­tan­ter for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen på den nyligt over­stå­e­de Euro­clio-kon­­fe­ren­­ce i Vil­ni­us under tit­len ‘The Com­ple­xi­ty of the History’. Kon­fe­ren­cens tema spænd­te over vidt for­skel­li­ge oplæg, wor­ks­hops og kul­tu­rel­le akti­vi­te­ter. Tri­ne: Den mest over­ra­sken­de og inspi­re­ren­de wor­ks­hop, jeg delt­og i, hav­de tit­len ‘Postcards from af…

Læs vide­re Tips fra Euro­Clio 2023 i Vilnius

Fag­li­ge tip — Dan­ske muse­er tester historien

Et lil­le tip fra Natio­nal­mu­se­et I video­se­ri­en TEST HISTORIEN afprø­ver en ræk­ke dan­ske muse­er nog­le af dan­marks­hi­sto­ri­ens mest iko­ni­ske gen­stan­de. Når vi leger med histo­ri­en, for­står vi for alvor nuti­den, mener Natio­nal­mu­se­ets direk­tør Rane Wil­ler­s­lev Kan man ram­me rig­tigt med Dan­marks sid­ste hen­ret­tel­se­s­øk­se? Kan man sky­de igen­nem en ring­brynje? Og…

Læs vide­re Fag­li­ge tip — Dan­ske muse­er tester historien

Onli­ne semi­nar og mate­ri­a­le om erin­drin­gen af 2. Verdenskrig

D. 28. febru­ar afhol­der “Con­fron­ting Memo­ri­es” et onli­­ne-semi­­nar: “In Con­stant Flux: The landsca­pe of memory and memo­ri­als of Wor­ld War II in Euro­pe”. Man skal dog sene­st til­mel­de sig d. 27.2. (se mere infor­ma­tion i pdf’en neden­for) Det EU-støt­te­­de pro­jekt har også en udmær­ket hjem­mesi­de med mate­ri­a­le og idéer til…

Læs vide­re Onli­ne semi­nar og mate­ri­a­le om erin­drin­gen af 2. Verdenskrig

Hørings­svar til påtænkt revi­sion af læreplaner

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen har føl­gen­de kom­men­ta­rer til de revi­de­re­de lære­pla­ner, hvor ’holo­caust og andre fol­ked­rab’ til­fø­jes til ker­ne­stof­fet. Udfor­drin­ger gene­relt Ved 2017 refor­men blev ker­ne­stof­punk­ter­ne for­mu­le­ret rela­tivt åbent og det aktu­el­le for­slag om at skri­ve kon­kre­te begi­ven­he­der ind i ker­ne­stof­fet kan opfat­tes som en til­ba­ge­ven­den til en mere detal­je­ret og sty­ret læreplan,…

Læs vide­re Hørings­svar til påtænkt revi­sion af læreplaner

The Silk Routes

The first con­ta­ct betwe­en the peop­le who inha­bi­ted the remo­te areas of Eura­sia took pla­ce in pre­hi­story. In later peri­ods, various pro­ducts found their way from East to West and vice ver­sa. In addi­tion to arti­fa­cts, mate­ri­als, resour­ces, ani­mals and plants, the exchan­ge of ideas, know­led­ge and expe­ri­en­ces, human migration,…

Læs vide­re The Silk Routes

For­ti­den i historiefaget

Jeg har i min afhand­ling om for­ti­dens rol­le i histo­ri­e­fa­get bl.a. vist at ele­ver sjæl­dent møder eller arbej­der med et for­tids­per­spek­tiv i under­vis­nin­gen (Bjer­re 2019). Fagets sty­redo­ku­men­ter, lære­mid­ler og prak­sis appel­le­rer kun sjæl­dent til, at ele­ven skif­ter per­spek­tiv og ind­le­ver sig i de for­ti­di­ge sce­na­ri­er, der arbej­des med. I denne…

Læs vide­re For­ti­den i historiefaget

Fra land til by

Lands­by­en Åsted og sta­tions­by­en Tol­ne lig­ger beg­ge min­dre end 20 kilo­me­ter fra Fre­de­riks­havn. Men for 100 år siden kun­ne den­ne afstand udgø­re to ver­de­ner: Land med sto­re soci­a­le skel, præ­get af begræns­nin­ger og for man­ge men­ne­sker dår­li­ge bolig- og leve­vil­kår, fami­li­er med man­ge børn – ægte som uæg­te – under sam­me tag,…

Læs vide­re Fra land til by

For­bid­den city: how Bei­jing was founded

Bei­jing or nort­hern capi­tal has been one of the most exci­ting cities in the con­tem­porary wor­ld and one of the wor­ld capi­tals today. It is a mix of tra­di­tio­nal Chin­e­se neig­h­bour­hoods and hou­ses cal­led hutong (胡同) and modern skyscrap­pers. Alt­hough the cul­tu­ral her­i­ta­ge of Bei­jing con­sists of dif­fe­rent archi­tec­tu­re, histo­ri­cal remains and events –to men­tion Sum­mer Pala­ce, Tian­tan or Temp­le of Hea­ven, Gre­at Wall, Tia­nan­men Squa­re, the­re is a pla­ce whe­re eve­ryt­hing star­ted: For­bid­den city.

Læs vide­re For­bid­den city: how Bei­jing was founded

Nyt fra fag­kon­su­len­ten febru­ar 2021

Kære kol­le­ger BREAKING NEWS: fre­dag den 5. febru­ar blev der ind­gå­et en poli­tisk afta­le ved­rø­ren­de som­me­rens prø­ver. For 3.g’erne på stx bety­der, det at de alle skal til prø­ve i skrift­lig dansk og til mundt­lig prø­ve i SRP. Der­u­d­over skal ele­ver­ne i 3.g til yder­li­ge­re to mundt­li­ge prø­ver i studieretningsfag…

Læs vide­re Nyt fra fag­kon­su­len­ten febru­ar 2021

Udstil­ling: Sko­len i Gen­for­e­nin­gens lys

Gen­for­e­nin­gen hav­de mar­kant ind­fly­del­se på ele­ver­nes sko­le­gang både før, under og efter 1920. En ny digi­tal udstil­ling for­tæl­ler, hvor­dan man i klas­se­væ­rel­set sik­re­de dan­nel­sen af tro­fa­ste, fæd­re­land­skær­li­ge bor­ge­re – i kam­pen for natio­nens over­le­vel­se. ”Gen­for­e­nin­gen har haft stor betyd­ning for vores selv­for­stå­el­se og det vrim­ler med spæn­den­de for­tæl­lin­ger. Sko­lens rolle…

Læs vide­re Udstil­ling: Sko­len i Gen­for­e­nin­gens lys

Dan­ske Taler

Dan­ske Taler – den leven­de tale­sam­ling rum­mer en stor onli­ne og åbent til­gæn­ge­lig sam­ling af dan­ske tale­ma­nuskrip­ter fra 1800 til i dag. Sam­lin­gen opda­te­res løben­de med såvel histo­ri­ske som helt aktu­el­le taler og omfat­ter i øje­blik­ket lige over 1300 taler fra alle hjør­ner af det dan­ske sam­fund. Alle taler, der optages…

Læs vide­re Dan­ske Taler

For­fra — om udfor­drin­gen ved at skri­ve i historie

Som under­vi­se­re og opga­ve­vej­le­de­re ken­der vi det så godt. Selv når vores ele­ver har fået grun­dig vej­led­ning føler de sig i man­ge til­fæl­de ikke helt klar på, hvor­dan det lige er de skal gri­be deres opga­ve­skriv­ning an.Det er alle de ele­ver og ikke mindst deres lære­re, jeg har tænkt mig…

Læs vide­re For­fra — om udfor­drin­gen ved at skri­ve i historie

UNG:DOX til­by­der doku­men­tar­film til fjernundervisning

CPH:DOX, der er Køben­havns Doku­men­tar­film­festi­val, har valgt at omlæg­ge festi­va­len til en onli­ne udga­ve som føl­ge af covid-19 situ­a­tio­nen. Det gæl­der også for UNG:DOX, festi­va­lens uddan­nel­ses­i­ni­ti­a­tiv, hvor vi nu omlæg­ger en del af vores arran­ge­men­ter til en digi­tal ver­sion, så under­vi­se­re fra hele lan­det har mulig­hed for at bru­ge premiereaktuelle…

Læs vide­re UNG:DOX til­by­der doku­men­tar­film til fjernundervisning

Algo­rit­mer, fil­ter­bob­ler og fake news

https://www.youtube.com/watch?v=e_WfC8HwVB8 Der er kom­met to nye sto­re it-tema­er om cyber­sik­ker­hed og digi­tal døm­me­kraft på emu.dk. Her kan under­vi­se­re fin­de artik­ler, for­løb og red­ska­ber, som kan under­støt­te dem, når de skal arbej­de med bl.a. digi­tal dan­nel­se og it-sik­ker­hed med ele­ver­ne. Mate­ri­a­ler­ne kan fin­de anven­del­se i man­ge for­skel­li­ge fag og i tværfaglige…

Læs vide­re Algo­rit­mer, fil­ter­bob­ler og fake news

Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Øst­eu­ro­pæ­er­ne – 30 år efter Ber­lin-murens fald 2019 er året for Ber­lin-murens fald, kom­mu­nis­mens ende­ligt, afslut­nin­gen på en epo­ke i Euro­pas histo­rie med had, pig­t­råd og kold krig. Anne Hau­bek og Tho­mas Ubbe­sen, tid­li­ge­re man­ge­åri­ge DR-uden­rigsjour­­na­li­­ster har gen­nem nog­le måne­der rejst med tog og bus til de yder­ste hjør­ner af den…

Læs vide­re Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Kri­sten mis­sion i Afrika

https://www.youtube.com/watch?v=CS8yjXgj16s Hvad er tro, magt og medi­er? Tro, Magt og Medi­er er en onli­ne under­vis­nings­plat­form. Plat­for­men ret­ter sig mod fage­ne histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab for hen­holds­vis 8.–9. klas­se i grund­sko­len samt i gym­na­si­et. Plat­for­men fin­der man på www.tromagtogmedier.dk. Selv­om plat­for­men er intu­i­tiv og let til­gæn­ge­lig, anbe­fa­ler vi, at gen­nem­læ­se lærer­vej­led­nin­gen, da…

Læs vide­re Kri­sten mis­sion i Afrika

Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Et roads­how om iden­ti­tet, sprog og histo­rie [bud­dy­me­et room=olivia subject=SUBJECT_HERE] 100 året for afstem­nin­ger­ne i Slesvig og Gen­for­e­nin­gen i 1920 mar­ke­res over hele lan­det i før­ste hal­vår af 2020. Muse­um Søn­derjyl­land er midt i plan­læg­nin­gen af Gen­for­e­nings­bus­sen 2020 – et til­bud til udsko­lin­gen og gym­na­si­er­ne i hele lan­det. Bus­sen vil…

Læs vide­re Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Vær med til at fejre 4. maj

(Den­ne tekst er skre­vet af Maja Höhn, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der på Alsang.dk) Der skul­le have været ALSANG-arran­­ge­­men­ter i hele lan­det. Inden cor­o­na lag­de lan­det ned, hav­de vi afta­ler med over 80 kom­mu­ner og var godt på vej til at få de sid­ste med. I peri­o­den op til og omkring 4. maj skulle…

Læs vide­re Vær med til at fejre 4. maj

Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk perspektiv

Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling, Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um har i sam­ar­bej­de med LGBT Dan­mark net­op lan­ce­ret det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Que­er Zahrt­mann. Mate­ri­a­let tager udgangs­punkt i den dan­ske maler Kri­sti­an Zahrt­manns far­ve­ri­ge og udfor­dren­de kunst­vær­ker. Det inde­hol­der spæn­den­de tvær­fag­li­ge opga­ver om kunst, køn, seksu­a­li­tet og iden­ti­tet i et histo­risk og nuti­digt per­spek­tiv. Mate­ri­a­let har blandt andet…

Læs vide­re Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk perspektiv

Film til propagandaforløb

Et spø­gel­se fra for­ti­den går gen­nem ver­den af i dag, og gam­le alli­an­cer og ide­a­ler står for fald. De bol­værk, man rej­ste til værn om demo­kra­ti, fri­hed og huma­nis­me efter Anden Ver­denskrig, er under pres. Karis­ma­ti­ske lede­re svin­ger igen de natio­na­le faner så højt, at al tale om inter­na­tio­nalt ansvar…

Læs vide­re Film til propagandaforløb

Altin­gets valg­test til unge

(tip fra Altin­get) Spek­trum – Altin­gets unge­me­die — til­by­der en valg­test til både FT-val­­get og EP-val­­get, hvor man kan sam­men­lig­ne sine hold­nin­ger med par­ti­er­ne. Testen skal ikke for­tæl­le, hvad man skal stem­me, men der­i­mod lede en vide­re til mere infor­ma­tion om par­ti­er­ne og val­get. Kan det måske være til nytte…

Læs vide­re Altin­gets valg­test til unge

Dansk repræ­sen­tant i Euroclio

Den 6. april 2019 var der gene­ral­for­sam­ling i Euro­clio, den euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning, i Gdansk, Polen, hvor det lyk­ke­des mig, Lars Peter Visti Han­sen, at bli­ve valgt til besty­rel­sen. Euro­clio er paraply­or­ga­ni­sa­tion for de euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger og beskæf­ti­ger sig med sam­ar­bej­de over græn­ser­ne i Euro­pa, fx i kon­flik­t­om­rå­der som Bal­kan, men…

Læs vide­re Dansk repræ­sen­tant i Euroclio

Essay­kon­kur­ren­ce om Dannebrog

(Jeg har mod­ta­get den­ne hen­ven­del­se fra Søren Cruys-Bag­­ger /LH ) Dan­­marks-Sam­­fun­­det søsæt­ter fra april en lands­dæk­ken­de essay­kon­kur­ren­ce, hvor unge fra fol­ke­sko­ler­ne og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne invi­te­res til at give deres syn på ver­dens æld­ste natio­nal­flag, Dan­ne­brog. Dan­­marks-Sam­­fun­­det vil ger­ne høre de unges tan­ker om, hvil­ken betyd­ning vores natio­na­le sym­bol Dan­ne­brog har for…

Læs vide­re Essay­kon­kur­ren­ce om Dannebrog

Under­sø­gel­se om innova­tion i undervisningen

(Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de anmod­ning fra Andreas Kambs­kard / LH) Kære fag­li­ge for­e­ning, Fon­den for Entre­pre­nør­skab har til opga­ve at støt­te under­vi­se­re på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser med at imple­men­te­re innova­tion i under­vis­nin­gen som en del af gym­na­si­ere­for­men. Vi kom­mer blandt andet til at bidra­ge til FIP-kur­­ser, men det bety­der også,…

Læs vide­re Under­sø­gel­se om innova­tion i undervisningen

DON’T BE Blank på Europa

(Tip fra DR) Vi har på DR Under­vis­ning udvik­let et under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU på bag­grund af pro­gram­se­ri­en ‘Skål for Euro­pa — med Anders Fogh Ras­mus­sen’. Mate­ri­a­let er mål­ret­tet sam­funds­fag, men vil også kun­ne anven­des i en ræk­ke sprog­fag som tysk, spansk, engelsk og fransk (er der nogen ste­der, man har…

Læs vide­re DON’T BE Blank på Europa

Red kil­der­ne!

Histo­ri­e­ma­te­ri­a­le på EMU slet­tes den 1/7 2019 Grun­det omlæg­nin­gen af EMU, så slet­tes det meste af mate­ri­a­let (måske det hele?) på histo­ri­esi­der­ne den 1/7. Det dre­jer sig både om for­løbs­for­slag og kil­de­ma­te­ri­a­le. Et sto­ck­holm­sk kil­de­blod­bad! Noget af mate­ri­a­let er måske (?) for­æl­det, men vi skal pas­se på ikke at smide…

Læs vide­re Red kil­der­ne!

For­hold­stalsvalg til Fol­ke­tin­get i Danmark

https://www.youtube.com/watch?v=-tbwwL2w6Ic I Noter nr. 218/ sep­tem­ber 2018, som har 1. ver­denskrig som tema, behand­les den ny Grund­lov af 1915 i en enkelt arti­kel. Nem­lig den som Pia Fris Laneth skri­ver om kvin­ders og tyen­des ind­dra­gel­se i den poli­ti­ske pro­ces. For­må­let med ind­læg­get her er at beret­te, hvor­dan valg­sy­ste­met til Folketinget…

Læs vide­re For­hold­stalsvalg til Fol­ke­tin­get i Danmark

Der­for bry­der Vesten ikke med Saudi-Arabien

(Artik­len er publi­ce­ret i Ræson #36 decem­ber 2018 — bragt med til­la­del­se fra for­fat­te­ren og Cle­ment Kjær­s­gaard) I nog­le dage i mid­ten af novem­ber så det ud, som om Khas­hog­­gi-sagen var ved at fal­de til ro: Der var ikke afslø­ret afgø­ren­de bevi­ser mod Sau­­di-Ara­­bi­ens magt­ful­de kron­prins Moham­mad Bin Sal­man (MBS),…

Læs vide­re Der­for bry­der Vesten ikke med Saudi-Arabien

Fawaz Ger­ges til Hasseris

Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Europa.Er du en af de knap 600 kolleger,…

Læs vide­re Fawaz Ger­ges til Hasseris

Kil­der til 100 års teknologihistorie

https://vimeo.com/259559733 (Jeg har mod­ta­get et tip fra Pal­le Søren­sen, som er næst­for­mand i Inge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA’s Sel­skab for Histo­risk Tek­no­lo­gi, HITEK) Hvis du og dine ele­ver er inter­es­se­ret i tek­nik, og hvor­dan tek­no­lo­gi­en har påvir­ket udvik­lin­gen i det dan­ske sam­fund, så giver Inge­ni­ø­rer­nes Dan­marks­hi­sto­rie detal­je­ret viden om udvik­lin­gen fra 1892 til…

Læs vide­re Kil­der til 100 års teknologihistorie

Rigs­ar­ki­vet søger klas­ser til at teste for­løb i kildekritik

(fra Rigs­ar­ki­vets nyheds­brev til lære­re) Med Rigs­ar­ki­vets under­vis­nings­for­løb, Spa­desla­get, får ele­ver­ne øvet deres kil­de­kri­ti­ske sans, sam­ti­dig med at de får et ind­blik i en begi­ven­hed under 2. ver­denskrig. Rigs­ar­ki­vet søger 10–15 sko­le­klas­ser, som vil teste under­vis­nings­ma­te­ri­a­let, Kil­de­kri­tisk for­løb om Spa­desla­get i Hader­s­lev 1940. Mate­ri­a­let er udvik­let af Rigs­ar­ki­vet, og det…

Læs vide­re Rigs­ar­ki­vet søger klas­ser til at teste for­løb i kildekritik

Idræts­hi­sto­rie ind i undervisningen

- Hen­vendt til under­vi­sere­Fored­rag af Sta­nis Els­borg Vi har natur­lig­vis alle vores sær­li­ge histo­ri­ske inter­es­se­om­rå­der. For nog­le er det kryds­fel­tet mel­lem sam­fund, kir­ke og indi­vid, for andre er det refor­ma­tio­nens påvirk­ning af den dan­ske adel. For mig har idræts­hi­sto­ri­en en sær­lig plads. Det­te fored­rag vil med udgangs­punkt i lære­pla­nen for…

Læs vide­re Idræts­hi­sto­rie ind i undervisningen

I krig og kærlighed

(Jeg har fået det­te tip fra Inge Som­mer, Fridt­hjof Film /LH)  Vi har her­med for­nø­jel­sen af at præ­sen­te­re efter­å­rets sto­re dan­ske film­pro­duk­tion I KRIG OG KÆRLIGHED som får pre­mi­e­re 15. novem­ber 2018. Fil­men er instru­e­ret af Kas­per Tor­sting og pro­du­ce­ret af Fridt­hjof Film. Hoved­rol­ler­ne spil­les af Seba­sti­an Jes­sen og Rosalinde…

Læs vide­re I krig og kærlighed

Euro­pæ­isk inte­gra­tion er kedelig!

Euro­clio (for­e­nin­gen af euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger, som får øko­no­misk støt­te fra EU) ana­ly­se­re­de sid­ste år under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU fra 2/3 af Euro­clio-med­lem­slan­­de­­ne og udgav kon­klu­sio­ner­ne i rap­por­ten “TEACHING EUROPE TO ENHANCE EU COHESION” . Kon­klu­sio­nen var bl.a. at der læg­ges (for) meget vægt på insti­tu­tio­ner og poli­ti­ske lede­re og for lidt…

Læs vide­re Euro­pæ­isk inte­gra­tion er kedelig!

Lær at bru­ge Historiana

På man­dag den 25/6 kl. 18:30 — 19:30 er der mulig­hed for at lære at bru­ge mate­ri­a­lepor­ta­ler­ne Histo­ri­a­na og Euro­pe­a­na i et onli­­ne-semi­­nar på eTwin­ning. Det er gra­tis at del­ta­ge og kræ­ver kun at du opret­ter en bru­ger på eTwin­ning: On 14 May, EUROCLIO hosted an eTwin­ning semi­nar on how to…

Læs vide­re Lær at bru­ge Historiana

Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om folkedrab

Kære Historielærer.dk Jeg skri­ver til jer på veg­ne af Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, Dig­tea ApS og Bata­via Media ApS, der har sam­ar­bej­det om at refor­me­re under­vis­nings­ma­te­ri­a­let omkring Holo­caust og andre fol­ked­rab. AldrigMere.dk er Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets nye hjem­mesi­de om Holo­caust og andre fol­ked­rab, og har ele­ver i lan­dets grund­sko­ler, gym­na­si­er og VUC samt deres under­vi­se­re som…

Læs vide­re Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om folkedrab

Fædre og sønner

(Jeg har mod­ta­get det­te tip/reklame fra Dox­bio. Jeg er klar over at tim­in­gen ikke er god i for­hold til at tage ele­ver­ne med i bio­gra­fen, men fil­men kom­mer sand­syn­lig­vis på film­stri­ben i efter­å­ret) https://vimeo.com/266298828 Den 6. juni er der bio­graf­pre­mi­e­re på fil­men FÆDRE OG SØNNER. Far­far Hen­ning var berømt opdagelsesrejsende…

Læs vide­re Fædre og sønner

Thuky­did i ny oversættelse

En ny over­sæt­tel­se af Thuky­dids 1. bog Den Pel­opon­ne­si­ske Krig er nu udkom­met. Over­sæt­tel­sen er af Adam Schwartz. Den nye over­sæt­tel­se er at fin­de på  Aigis  (Tids­skrift for klas­si­ske stu­di­er i nor­den). Især i arbej­det med histo­ri­e­fa­gets meto­der er Thuky­did inter­es­sant, da han på man­ge måder opstil­ler de væsent­lig­ste områder…

Læs vide­re Thuky­did i ny oversættelse

Book under­vis­ning på Det Kgl. Bibliotek

(Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de tip fra Lene Eklund-Jør­­gen­­sen på Det kon­ge­li­ge Bibli­o­tek /LH) Oplev kul­tu­rar­ven på en ny måde I Den sor­te Dia­mant pas­ser vi på hele Dan­marks kul­tu­rarv. Vi ind­sam­ler, beva­rer og for­mid­ler kul­tu­rar­ven, og nog­le af dis­se vær­ker, doku­men­ter, hånd­skrif­ter og bil­le­der ind­går i bibli­o­te­kets skat­teud­stil­ling. Her kan…

Læs vide­re Book under­vis­ning på Det Kgl. Bibliotek

Book en jøde

Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de fra Jonat­han Har­mat, JIC: Til ret­te ved­kom­men­de, Jeg skri­ver for at gøre jer opmærk­som­me på vores gra­tis under­vis­nings­til­bud i Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter. Kort for­talt er jeg pro­jekt­le­der i Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter, der blev opret­tet i kølvan­det på ter­r­or­an­gre­bet på Køben­havns Syna­go­ge i 2015. Vores grund­læg­gen­de opga­ve er at…

Læs vide­re Book en jøde

Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 danmarkshistorier”)

Bog 6: Dan­mark i krig ”Det er spæn­den­de at se på kri­ge­ne en for en. Hvor­for gik vi ind? Hvor­dan gik det der­u­de? Og hvad kom der ud af, at Dan­mark blev en krigs­før­en­de nation?” (Bo Lide­gaard) Dan­mark er ble­vet en krigs­før­en­de nation. Vi træ­der stolt frem på ver­dens­sce­nen, når…

Læs vide­re Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 danmarkshistorier”)

Ulke­ga­de — Det Moder­ne Gen­nem­brud som radiodrama

(tip fra DR) Det er med glæ­de at vi i dag kan sen­de 2. og sid­ste sæson ud af den histo­ri­ske dra­ma­se­rie Ulke­ga­de, der udspil­ler sig i Kon­gens Køben­havn i 1870’erne. Seri­ens før­ste sæson blev i Infor­ma­tion omtalt med “Vel­pro­du­ce­ret, velskre­vet og velspillet”…“Ulkegade er med andre ord også et eksempel…

Læs vide­re Ulke­ga­de — Det Moder­ne Gen­nem­brud som radiodrama

Tea­ter om kolo­ni­tid og slavehandel

Tea­tret Det Olske Orke­ster spil­ler 27. febru­ar til 10. marts fore­stil­lin­gen SUKKER, som er en kri­tisk kom­men­tar til det­te kapi­tel i dan­marks­hi­sto­ri­en. Fore­stil­lin­gen omhand­ler tre­kants­hand­len, den dehu­ma­ni­se­ren­de behand­ling af sla­ver og fri­gi­vel­sen af de dan­ske sla­ver. Fore­stil­lin­gen rej­ser man­ge spørgs­mål, som ele­ver­ne bag­ef­ter kan tage op til dis­kus­sion eller bruge…

Læs vide­re Tea­ter om kolo­ni­tid og slavehandel

Fored­rag: Putins Lege

Det­te fored­rag varer 90 minut­ter og hen­ven­der sig til alle med en inter­es­se for inter­na­tio­nal poli­tik, sport og natio­nal iden­ti­tet og vil ud fra en histo­risk og sam­funds­mæs­sig vin­kel bely­se, hvil­ken rol­le isce­ne­sæt­tel­sen og dyr­kel­sen af præ­si­dent Vla­di­mir Putin og sats­nin­gen på sport­s­li­ge mega-events som fx VM og Vin­ter-OL i Sotji spiller…

Læs vide­re Fored­rag: Putins Lege

Euro­clio søger 2 lære­re til under­vis­ning i EU-historie

Call for 7 Natio­nal Coor­di­na­tors of Local Events on Tea­ching about the EU,  Addres­sed to: presi­dents and/or con­ta­ct per­sons of history tea­chers’ asso­ci­a­tions in the Euro­pe­an Uni­on. Asso­ci­a­tion: Danish History Tea­chers’ Asso­ci­a­tion Dear David Kyng, EUROCLIO — Euro­pe­an Asso­ci­a­tion of History Educa­tors is hap­py to sha­re with our mem­ber orga­ni­sa­tions, the…

Læs vide­re Euro­clio søger 2 lære­re til under­vis­ning i EU-historie

Ny sko­le­tje­ne­ste på Det Kgl. Bibliotek

På Det Kgl. Bibli­o­tek har vi net­op lan­ce­ret en sko­le­tje­ne­ste for gym­na­siesko­len. Et af vores til­bud er mål­ret­tet Histo­rie i gym­na­si­et, hvor nog­le af vores eks­per­ter for­tæl­ler om deres arbej­de og giver ele­ver­ne et ind­blik i arbej­det med kil­der og Histo­rie.   http://www.kb.dk/da/dia/undervisning/moed_en_ekspert.html  

Læs vide­re Ny sko­le­tje­ne­ste på Det Kgl. Bibliotek

INVITATION til kon­fe­ren­cen “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feedback”

på Rysenste­en Gym­na­si­um den 20.11.2017 kl. 9.30–16 “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feed­ba­ck” er et bud på at for­e­ne for­ma­tiv feed­ba­ck med den alle­steds­nær­væ­ren­de dan­nel­ses­op­ga­ve, som alle gym­na­si­e­læ­re­re står med i hver­da­gen. På kon­fe­ren­cen vil du få “hands on” erfa­ring med for­ma­tiv feed­ba­ck i for­skel­li­ge fag i tema­ba­se­re­de wor­ks­hops, og…

Læs vide­re INVITATION til kon­fe­ren­cen “Tegn på dan­nel­se – for­ma­tiv feedback”

Dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017 – hvor­for og hvordan

Udbud­det af dan­marks­hi­sto­ri­er er stort her i 2017. Histo­ri­er om Dan­mark på tv, radio, muse­er, bibli­o­te­ker og som under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, podcast-seri­en Kon­geræk­ken og bog­pro­jek­tet 100 dan­marks­hi­sto­ri­er er alle eksemp­ler på det. Hvor­for får vi dis­se dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017? Hvil­ke dele af for­ti­den træk­kes frem, og hvor­dan for­mid­ler man dan­marks­hi­sto­ri­er i dag?…

Læs vide­re Dan­marks­hi­sto­ri­er i 2017 – hvor­for og hvordan

400-året for etab­le­rin­gen af Trankebar

Som optakt til den fore­stå­en­de fejring af 400-året for etab­le­rin­gen af Tran­ke­bar invi­te­rer For­e­nin­gen Tran­ke­bar her­med til et idé­mø­de man­dag den 9. okto­ber kl. 14 — ca.17 i Asia Hou­se med føl­gen­de pro­gram: 1. Oplæg ved For­e­nin­gen Tran­ke­bar. 2. Idéer til fejrin­gen fra del­ta­ger­ne. 3. Pau­se m. for­frisk­ning. 4. Fortsat…

Læs vide­re 400-året for etab­le­rin­gen af Trankebar

Fami­li­en for­talt og fremvist

Gen­nem de stil­le som­mer­må­ne­der har historielaerer.dk på for­si­den – under fag­li­ge tip – huset et opslag om min nye bog Fami­lie­bil­le­der – For­tæl­lin­ger og andre til­gan­ge. Nu er bogen ude, såvel på papir som i en e‑bogs ver­sion, der også er til­gæn­ge­lig via Gym­por­ta­len. I pres­se­med­del­el­sen, som for­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur udsendte…

Læs vide­re Fami­li­en for­talt og fremvist

Køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gennembrud

Kvin­demu­se­et i Århus har nyud­vik­let det popu­læ­re under­vis­nings­for­løb ‘Gid jeg var en mand!’. Det er for udsko­ling og ung­doms­ud­dan­nel­ser. Hvor­dan føles det at have kor­set på? Kan du flir­te med en vif­te? Hvad sig­na­le­rer du, når du tager den høje sor­te hat på? Hvor let er det egent­ligt at brodere?…

Læs vide­re Køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gennembrud

Tema­mø­de: dansk- og historieopgaver

I anled­ning af de nye lære­pla­ner og gym­na­si­ere­for­men 2017 hol­der ULF i Aar­hus et tema­mø­de for muse­ums­for­mid­le­re ved de kul­tur­hi­sto­ri­ske muse­er i Aar­hus og dansk- og histo­ri­e­læ­re­re fra de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser. Fokus vil være på, hvor­dan under­vi­ser­ne og museerne/formidlerne kan bru­ge hin­an­den bedst. http://ulfiaarhus.dk/kursus/temamoede-dansk-og-historieopgaver

Læs vide­re Tema­mø­de: dansk- og historieopgaver

Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestindien

I 100-året for sal­get af Dansk Vestin­di­en invi­te­rer Det Kgl. Bibli­o­tek ele­ver fra grund­sko­lens æld­ste klas­ser og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne ind til en dia­log om kolo­ni­ens histo­rie, hvor­dan den­ne histo­rie er ble­vet for­talt og hvor­dan vi i dag for­hol­der os til den. I udstil­lin­gen Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestin­di­en fokuserer…

Læs vide­re Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestindien

Ny bog om fami­lie­dan­nel­se til histo­rie, dansk, sam­­funds- og kul­tur­fag — få et gra­tis digi­talt eksemplar

Til august udgi­ver vi Fami­lie­bil­le­der af Geert Alex Niel­sen. Det er en ny fler­fag­lig tema­bog til under­vis­ning i histo­rie, dansk samt sam­­funds- og kul­tur­fag. Fami­lie­bil­le­der hand­ler om fami­lie­dan­nel­se og de nære rela­tio­ner, belyst fra et histo­risk per­spek­tiv; fra bon­de­sam­fun­dets bop­lad­ser til nuti­dens regn­bu­ebørn og bonus­sø­sken­de. Bogen består af fle­re mindre…

Læs vide­re Ny bog om fami­lie­dan­nel­se til histo­rie, dansk, sam­­funds- og kul­tur­fag — få et gra­tis digi­talt eksemplar

Mel­lem erin­dring og glem­sel i Baskerlandet

Hvert år afhol­der den euro­pæ­i­ske sam­men­slut­ning af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger EUROCLIO en stor kon­fe­ren­ce med del­ta­ge­re fra hele Euro­pa + enkel­te del­ta­ge­re fra resten af ver­den. I år blev kon­fe­ren­cen afholdt 2–7. april i San Seba­sti­an (eller Donostia som byen hed­der på baskisk) med tema­et ”How can history educa­tion chan­ge today?”. At…

Læs vide­re Mel­lem erin­dring og glem­sel i Baskerlandet

Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk økonomi

Invi­ta­tion til lan­ce­ring af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi Insti­tut for Plan­læg­ning samt Cen­ter for Design, Innova­tion og Bære­dyg­tig Omstil­ling (DIST), Aal­borg Uni­ver­si­tet, lan­ce­rer et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi. Det vil vi ger­ne mar­ke­re med et arran­ge­ment tirs­dag d. 30. maj 2017 kl. 15–17 på Aal­borg Uni­ver­si­tet Køben­havn. Alle er…

Læs vide­re Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk økonomi

”Skjul­te Danmarkshistorier”

Dan­marks Forsorgs­mu­se­um har net­op lan­ce­ret et nyt og gra­tis under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til gym­na­si­et til pro­jek­tet ”Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er”. “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” er et ambi­tiøst og nyska­ben­de muse­ums­pro­jekt, der gen­nem 12 doku­men­tar­film giver et unikt ind­blik i en ver­den, som få ken­der til. For­mål Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let til “Skjul­te Dan­marks­hi­sto­ri­er” har to over­ord­ne­de for­mål. For det…

Læs vide­re ”Skjul­te Danmarkshistorier”

Hørings­svar fra AAU

..og her­med hørings­svar fra Aal­borg: Aal­borg den 27. marts 2017 På veg­ne af Histo­ri­estu­di­et på Aal­borg Uni­ver­si­tet, skal jeg her­med afgi­ve hørings­svar vedr. den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om histo­ri­e­fa­get i gym­na­siesko­len. Vi hil­ser det vel­kom­men, at der i den nye bekendt­gø­rel­se er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­­ma­tions-/lit­te­ra­­tur­­søg­­ning.…

Læs vide­re Hørings­svar fra AAU

Hørings­svar fra RUC

For­e­nin­gen har mod­ta­get et hørings­svar fra RUC: “I fag­grup­pen på Histo­rie på Roskil­de Uni­ver­si­tet note­rer vi os i den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om spe­ci­fikt histo­ri­e­fa­get, at der er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­­ma­tions-/lit­te­ra­­tur­­søg­­ning. Det er ube­tin­get posi­tivt og peger kon­struk­tivt ind mod de pro­ble­mer, som vi på…

Læs vide­re Hørings­svar fra RUC

Hørings­svar #2 fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF

Til høring over udkast til bekendt­gø­rel­se om de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser og udkast til gym­na­si­a­le lære­pla­ner Vi vil i vores hørings­svar kon­cen­tre­re os om seks for­hold: For­dy­bel­ses­tid til histo­rie (stx) Prø­ve­for­men i histo­rie A (stx) og histo­rie B (hfe) Adgang til inter­net­tet i for­be­re­del­ses­ti­den. Sik­ring af fag­lig for­dy­bel­se (stx) Fast­hol­del­se af…

Læs vide­re Hørings­svar #2 fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF

AT 2017 — Men­ne­skets for­hold til naturen

Inspira­tion til arbej­det med årets AT-tema: Doku­men­tar­fil­men Slan­gens favn­tag Ver­dens res­sour­ce­for­brug Opda­gel­ser­ne (forum­t­råd, som kræ­ver login) Darwin Rets­sa­gen mod Galilei   Skriv ger­ne gode ide­er og links i kom­men­ta­rer­ne (hvis du har en bru­ger, så log ind først) . Den­ne side er offent­lig for alle.   Foto: Scre­ens­hot fra “Slan­gens…

Læs vide­re AT 2017 — Men­ne­skets for­hold til naturen

Stu­di­e­be­søg på Cypern

The Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­logue and Research (AHDR) til­by­der del­ta­gel­se i en uges stu­di­e­be­søg på Cypern 4–10 juni 2017. Besø­get giver mulig­hed for at møde for­ske­re, under­vi­se­re og repræ­sen­tan­ter for civil­sam­fun­det fra beg­ge sider af den del­te ø. Pro­gram­met omfat­ter bl.a. fore­læs­nin­ger, wor­ks­hops og ture rundt på øen. (Se nærmere…

Læs vide­re Stu­di­e­be­søg på Cypern

Mat­chpo­ints semi­nar om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske samfund

I år 2017 cen­tre­rer Mat­chPo­ints semi­na­ret sig om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske sam­fund, og kon­fe­ren­cen bli­ver den stør­ste fol­ke­op­ly­sen­de begi­ven­hed i Dan­mark under refor­ma­tions­ju­bilæ­et. Der vil være fored­rag, ple­num­dis­kus­sio­ner, dia­lo­ger, debat­ter og inter­views med cir­ka 70 af Dan­marks stør­ste eks­per­ter og bed­ste for­mid­le­re inden for deres fel­ter – samt nogle…

Læs vide­re Mat­chpo­ints semi­nar om Refor­ma­tio­nen og det dan­ske samfund

Histo­rie i KS-gruppen

Bemærk, at den­ne arti­kel er ble­vet opda­te­ret pga. 2015-refor­­men. Se også Las­se Taa­gaard Jen­sen: “Kul­tur og sam­funds­fags­grup­pen” .[pdf-embed­­der url=“https://historielaerer.dk/wp-content/uploads/securepdfs/2016/11/Jeppesen.pdf” title=“jeppesen”]

Læs vide­re Histo­rie i KS-gruppen