Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re.

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

aug 2019

21. august 2019 til 24. august 2019:
Diver­si­ty and vio­len­ce

Sted: Osi­jek, Osi­jek | Pris: 495 — 550 €


Ret­hin­king appro­a­ches in history educa­tion This year, the Sum­mer School will take pla­ce in the beau­ti­ful set­ting of Osi­jek, Cro­a­tia, from 22 to 24 August 2019. The Cro­a­ti­an History Tea­chers Asso­ci­a­tion (HUNP) and the Muse­um of Sla­vo­nia (Muzej Sla­vo­ni­je) are…

sep 2019

10. sep­tem­ber 2019:
Skræd­der­sy­et Indi­ens­for­løb

Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Fre­de­ri­cia | Pris: 995


Mang­ler du inspira­tion til at opfyl­de lære­plans­kra­vet om for­løb, der tager udgangs­punkt i ”sam­fund og kul­tu­rer uden for Euro­pa og USA”, eller er du bare inter­es­se­ret i nye vink­ler på din under­vis­ning i Indi­en, så er det­te kur­sus noget for dig. Indi­en­s­eks­pert og for­fat­ter til bogen ”Brud­styk­ker af det moder­ne Indi­en” Peter Johan­sen leve­rer et skræd­der­sy­et dia­kront for­løb med nedslag i to udvalg­te emner inden for indisk histo­rie. På kur­set får du kil­de­ma­te­ri­a­le og spørgs­mål, der er til­pas­set gym­na­sie­e­le­ver samt muli­ge vink­ler for dis­kus­sion.

okt 2019

31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019:
Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst

Sted: Sixtus, Mid­del­fart, Mid­del­fart | Pris: 2250 (kun tors­dag: 800)


Kur­set behand­ler demo­kra­ti­et histo­risk og i dag . Er der histo­ri­ske paral­lel­ler til den udvik­ling vi ser i dag? Vi kom­mer til at beskæf­ti­ge os med mel­lem­krig­sti­den, Wei­mar-repu­blik­ken og det auto­ri­tæ­res gen­komst i dag.

nov 2019

21. novem­ber 2019:
Syd­afri­ka — Regn­bu­e­na­tio­nen?

Sted: Vor­ding­borg Gym­na­si­um, Vor­ding­borg | Pris: 925


 I år er det 25 år siden, at alle syd­afri­ka­ne­re for før­ste gang kun­ne være med til at væl­ge deres egne poli­ti­ke­re, som skul­le hånd­te­re og afslut­te afvik­lin­gen af apart­heid. Vi vil stop­pe op og se på, hvad der egent­lig kom til at ske med den regn­bu­e­na­tion, som Biskop Tutu og Nel­son Man­dela tal­te om i 1994?

dec 2019

9. decem­ber 2019:
Når dra­gen våg­ner

Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um, Aal­borg | Pris: 2250


Over de sene­re år har utal­li­ge ind­læg, artik­ler og bog­ud­gi­vel­ser debat­te­ret Kinas rol­le i ver­den, men pro­blem­stil­lin­gen er kom­pleks, og det for­ud­sæt­ter en dybe­re for­stå­el­se for kine­sisk histo­rie, reli­gion og poli­ti­ske sam­funds­struk­tu­rer, når man vil for­stå Kina og lan­dets betyd­ning for resten af ver­den. Den­ne dybe­re for­stå­el­se af en af vor tids helt sto­re pro­blem­stil­lin­ger søger årets decem­ber­mø­de at bidra­ge til. Inspi­re­ret af den berøm­te advar­sel fra Napo­leon, lad Kina sove, for når Kina våg­ner, vil hun ryste ver­den, har vi såle­des givet årets decem­ber­mø­de tit­len Når dra­gen våg­ner. Ud over den åben­ly­se aktu­a­li­tets­di­men­sion, så er tema­et valgt, da det er rele­vant for under­vis­nin­gen i såvel sam­funds­fag og reli­gion som i histo­rie. I histo­rie under­stre­ges rele­van­sen af skær­pe­de krav om for­løb i ikke-vest­lig histo­rie, men tema­et er på man­ge måder også oplagt i for­hold til KS og andre tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der, da Kinas histo­rie og reli­gi­øse diver­si­tet i sta­dig sti­gen­de grad spil­ler en rol­le i for­hold til den kine­si­ske selv­for­stå­el­se og der­med måske også for Kinas age­ren i ver­den.

feb 2020

20. febru­ar 2020:
Leven­de histo­rie — Vir­tu­al Rea­li­ty og rol­le­spil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen

Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning | Pris: 850


Rol­le­spil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet


Liket af

  • avatar