Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.


18. sep­tem­ber 2020:
Hvad er pro­ble­met?


Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le
Pris: 600,-

10. novem­ber 2020 til 14. novem­ber 2020:
Con­tro­ver­sy and disa­gre­e­ment in the clas­s­room


Sted: Hotel M, Bel­gra­de
Pris: 105 — 525 Euro

7. decem­ber 2020:
The End of Euro­pe


Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um, Aal­borg
Pris: 2250

25. febru­ar 2021:
Sport med andre mid­ler – pen­ge, magt og isce­ne­sæt­tel­se


Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning
Pris: 1000

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser — vi lin­ker dog også til man­ge andre kur­ser.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så del dem med os neden­for.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet

Kur­su­søn­sker
  Stem­mer i alt; 0
  24. okto­ber 2019
  Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

  Laver vi aldrig det kur­sus, DU kun­ne tæn­ke dig? Så kom med dit for­slag her og stem på andres ide­er. Måske tager vi det op ved en kom­men­de lej­lig­hed.

  6+
  avatar