Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re.

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

mar 2019

14. marts 2019:
FIP — kur­sus i histo­rie (uvm)

Sted: Ros­borg Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: Gra­tis


FIP 2019

21. marts 2019:
FIP — kur­sus i histo­rie (uvm)

Sted: Øre­stad Gym­na­si­um, Køben­havn | Pris: Gra­tis


FIP 2019

apr 2019

4. april 2019 til 7. april 2019:
Brin­ging History To Life

Sted: Scan­dic Gdansk, Gdansk | Pris: €90 – €440


Euro­clio-kon­fe­ren­ce i Gdansk, Polen

okt 2019

31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019:
Gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2019

Sted: , | Pris:


Pro­gram under udar­bej­del­se. Arbejds­ti­tel : “Det auto­ri­tæ­re”… Sæt kryds i kalen­de­ren — mere her, når vi har det klar.    

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet


Liket af

  • avatar