Kurser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re, her­un­der selv­føl­ge­lig histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

dec 2017

11. december 2017 — 12. december 2017: Demokrati og demokratisk dannelse i en krisetid

Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um, Ålborg | Pris: 1750

 — i en ver­den i sta­dig for­an­dring De vest­li­ge demo­kra­ti­er, der har bidra­get med en histo­risk sta­bi­li­tet og vel­stands­ud­vik­ling for deres bor­ge­re, befin­der sig nu i en bryd­nings­tid. Det­te kom­mer ikke mindst til udtrykt ved, at ytrings­fri­hed og frie medi­er…

jan 2018

18. januar 2018: 1968 – Vietnamkrigen og Ungdomsoprøret i Danmark

Sted: Odder Gym­na­si­um, Odder | Pris: 950, inkl. frokost og kaf­fe

1968 var krig, tøbrud, oprør, rock­mu­sik og meget mere. Man taler ofte om 68’erne som en sær­lig gene­ra­tion – en gene­ra­tion med en sær­lig ånd – en gene­ra­tion der ændre­de ver­den (?)Ved det­te kur­sus stil­les der skar­pt på den­ne tid via en mar­ke­ring af 50 året. Der ses nær­me­re på en af de begi­ven­he­der, der vir­ke­de som en sær­lig motor i den­ne tids udvik­ling, nem­lig Viet­nam­kri­gen, og efter­føl­gen­de kom­mer det til at omhand­le ung­doms­op­rø­ret i Dan­mark.

30. januar 2018: Reform og reformation

Sted: Ros­borg Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: 800

FALS, Reli­gions­læ­rer­s­for­e­nin­gen- og Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for Gym­na­si­et og HF udby­der den 30. janu­ar 2018 et KS-kur­sus om de ’refor­me­re­de’ lære­pla­ner i Kul­tur- og sam­funds­fag 2017, samt ”Refor­ma­tio­nen 1517–2017”. Pro­gram 9.00 Mor­gen­mad. 9.30 Vel­kom­men og præ­sen­ta­tion af kur­suspro­gram. 9.45 Grup­pe­ar­bej­de: Hvor­dan gøres…

feb 2018

19. februar 2018 — 23. februar 2018: Strategies for Inclusion Final Training

Sted: Ham­borg Uni­ver­si­tet, Ham­burg | Pris:

Inclu­si­ve educa­tion is a fast deve­l­o­ping aspect of tea­ching and lear­ning. One key chal­len­ge if how to move from spe­ci­al needs educa­tion to inclu­si­ve educa­tion, whi­le main­tai­ning a sen­se of equi­ty in the lear­ning outco­mes. In part­ners­hip with cen­ters of…

mar 2018

8. marts 2018: FIP 2018

Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: Gra­tis

Det­te års FIP for histo­ri­e­læ­re­re. Hvil­ke emner skal vi tage op? Start en tråd med dit bud eller stem på nogen af de andre i vores FIP-forum.

13. marts 2018: FIP 2018

Sted: Knord Lyng­by, Lyng­by | Pris: Gra­tis

Det­te års FIP for histo­ri­e­læ­re­re.

20. marts 2018: Østeuropa — det andet Europa?

Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning | Pris: 850

Den poli­ti­ske udvik­ling i Øst­eu­ro­pa påvir­ker os alle i Euro­pa. De ude­mo­kra­ti­ske vin­de i Polen og Ungarn kan bli­ve et pro­blem for EU, flygt­nin­ge­strøm­me­n­es vej til Vest­eu­ro­pa går gen­nem Øst, og Rusland ras­ler med sab­len inden for Sov­je­tu­ni­o­nens gam­le græn­ser.…
 • 1 ud af 40 plad­ser er boo­k­et.

 • apr 2018

  10. april 2018: Er kongerækken stadig yt?

  Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Fre­de­ri­cia | Pris: 850 kr.

  Det vrim­ler med for­skel­li­ge for­mer for Dan­marks­hi­sto­rie i dis­se år. På det­te kur­sus præ­sen­te­res vi først histo­ri­o­gra­fisk for Dan­marks­hi­sto­ri­er, der­næst snæv­res ind på DR og sær­ligt på seri­en ”Histo­ri­en om Dan­mark” for til sidst at zoo­me ind på podcast­gen­ren med ”Kon­geræk­ken” som eksem­pel.
 • 0 ud af 50 plad­ser er boo­k­et.

 • 16. april 2018 — 24. april 2018: Rejsekursus til Dansk-Vestindien

  Sted: Fre­de­rik­s­ted, Fre­de­rik­s­ted | Pris: 16.500 kr.

  Rej­se­kur­set sig­ter mod at kva­li­fi­ce­re del­ta­ger­nes fag­lig­hed og for­stå­el­se af histo­ri­en om Dan­mark som kolo­ni-nation i en for­ti­dig og nuti­dig kon­tekst gen­nem gui­de­de ture i bl.a. Chri­sti­an­sted, Char­lot­te Amai­lie, Fre­de­rik­s­ted, hvor Peter von Schol­ten fra byens fort i 1848 prok­la­me­re­de sla­ver­nes fri­hed i 1848, og hvor vi besø­ger Free Guts (det områ­de hvor de fri­giv­ne sla­ver boe­de). Et besøg plan­ta­gemu­se­et Whim vil give et ind­tryk af arbej­det i suk­ker­rør­s­plan­ta­ger­ne. Her­u­d­over arbej­des der på et sko­le­be­søg, fulgt af et besøg på uni­ver­si­te­tet på St. Croix sam­men med den ansvar­li­ge for cur­ri­culum. Ende­lig påtæn­kes et besøg i det fal­de­fær­di­ge Rich­mond fængsel. Til at let­te for­dø­jel­sen af de man­ge ind­tryk, til­stræ­ber vi at få ind­lagt et besøg på Cruzan rom­destil­le­ri på St. Croix.

  21. april 2018 — 26. april 2018: Mediterranean Dialogues

  Sted: , | Pris: €80 – €585
  mediterranean
  The Medi­ter­ra­ne­an has a unique pla­ce in wor­ld history as a sea that has over time con­nected and divi­ded a wide vari­e­ty of cities, peop­les and cul­tu­res. History, her­i­ta­ge and citizens­hip educa­tors need to enga­ge with this geo­grap­hy. Educa­tors from…

  okt 2018

  7. oktober 2018 — 18. oktober 2018: Rejsekursus til Armenien og Georgien

  Sted: , | Pris: 16.840 kr

  Kaukasus i for­tid og nutid — 12 dages rej­se­kur­sus i Arme­ni­en og Geor­gi­en med fuld­pen­sion og dansk eks­pert gui­de. Vi skal beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Arme­ni­en og Geor­gi­en og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil kom­me til at…

  Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Smid en sed­del i idé­bok­sen (kræ­ver login)

  Kur­ser
  5 (100%) 6 votes