Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.


7. decem­ber 2020:
The End of Euro­pe


 • Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um, Aal­borg
  Pris: 2250 

  4. febru­ar 2021:
  Hvad sker der på Vest­bal­kan?


 • Sted: Mid­del­fart Gym­na­si­um, Mid­del­fart
  Pris: TBA 

  25. febru­ar 2021:
  Sport med andre mid­ler – pen­ge, magt og isce­ne­sæt­tel­se


 • Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning
  Pris: 1000 

  16. april 2021:
  Hvad er pro­ble­met?


 • Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le
  Pris: 600,- 
 • Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser — vi lin­ker dog også til man­ge andre kurser.

  Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så del dem med os nedenfor.

  Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet

  Kur­su­søn­sker
   Stem­mer i alt; 0
   24. okto­ber 2019
   Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

   Laver vi aldrig det kur­sus, DU kun­ne tæn­ke dig? Så kom med dit for­slag her og stem på andres ide­er. Måske tager vi det op ved en kom­men­de lejlighed.