Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Se for­e­nin­gen Decem­ber­mø­de­ts kur­ser her.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

29 feb

UCL Semi­nar — Histo­ri­e­un­der­vis­ning om folkedrab

29. febru­ar 2024 
09:30 — 16:00
Bliv opda­te­ret på den nye­ste forsk­ning og få gode ide­er og for­løb med hjem. 
Teori, metode og begreber

Teo­ri, meto­de og begreber

7. marts 2024 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. Møde­tids­punk­tet flyt­tes til kl. 15–16, så kan man del­ta­ge sam­men med sin fag­grup­pe inden for almin­de­lig arbejds- og møde­tid. Vi hol­der fast i den før­ste tors­dag i måne­den. Spred meget ger­ne bud­ska­bet om Fag­kon­su­len­tens Forum. I kan se møde­ka­len­de­ren for næste sko­le­år her: 7/9 — Pro­blem­stil­lings­be­vidst­hed i histo­ri­e­fa­get 5/10 — Stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner 9/11 — KS-eksa­men 7/12 — Vin­ter­ek­sa­men 4/1 — SSO/SRP — fokus på opga­ve­for­mu­le­rin­ger og tak­so­no­mi 1/2 — DHO/ HO 7/3 — Teo­ri, meto­de og begre­ber 4/4 — Under­vis­nings­be­skri­vel­ser i histo­ri­e­fa­get 2/5 — Eksamen 
Historiedidaktisk Netværk - Konference: Historieundervisning i et bæredygtighedsperspektiv

Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk — Kon­fe­ren­ce: Histo­ri­e­un­der­vis­ning i et bæredygtighedsperspektiv

Bære­dyg­tig­hed, det antro­po­cæ­ne, og mil­jøhi­sto­rie er nog­le af de mest debat­te­re­de emner for tiden og er for­ment­lig også på vej ind i lære­pla­ner­ne; både i […] 
Historiske Dage 2024

Histo­ri­ske Dage 2024

9. marts 2024 til 10. marts 2024 
00:00
Som med­lem af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kan du kom­me gra­tis til Histo­ri­ske Dage 
EuroClio - 30th Annual Conference - "(Be)longing: Confronting our memories"

Euro­Clio — 30th Annu­al Con­fe­ren­ce — “(Be)longing: Con­fron­ting our memories”

25. april 2024 til 27. april 2024 
08:00 — 17:00
What are the factors that make you feel like you belong somewhe­re or not? Whet­her it is a pla­ce, a time, a family, a country, […] 

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så tag fat i din regions­se­kre­tær eller opret en tråd her.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet