Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.


17. janu­ar 2020:
Iran i for­tid og nutid — endags­kur­sus


Sted: Chri­sti­ans­havns Gym­na­si­um, Køben­havn
Pris: 700


23. janu­ar 2020 til 24. janu­ar 2020:
Græn­sen den­gang og nu


Sted: Dansk cen­tral­bi­bli­o­tek for Syds­lesvig, Flens­burg
Pris: 2250


20. febru­ar 2020:
Leven­de histo­rie — Vir­tu­al Rea­li­ty og rol­le­spil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen


Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning
Pris: 850


24. marts 2020:
Aspek­ter af dansk uden­rigs­po­li­tik siden den kol­de krig


Sted: Øre­stad Gym­na­si­um, Køben­havn
Pris: 725


23. april 2020 til 25. april 2020:
Den­mark and Ger­ma­ny in Euro­pe


Sted: Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aar­hus
Pris: 1250


3. okto­ber 2020 til 15. okto­ber 2020:
Iran i for­tid og nutid


Sted: Iran, Isfa­han
Pris: 15500

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så del dem med os neden­for.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet

Kur­su­søn­sker
  Stem­mer i alt; 0
  24. okto­ber 2019
  Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

  Laver vi aldrig det kur­sus, DU kun­ne tæn­ke dig? Så kom med dit for­slag her og stem på andres ide­er. Måske tager vi det op ved en kom­men­de lej­lig­hed.


  Liket af

  • avatar