Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re.

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

jan 2019

29. janu­ar 2019:
Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten

Sted: Odder Gym­na­si­um, Odder | Pris: 950


På det­te endags­kur­sus er tema­et Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten, hvor der via 3 oplæg vil bli­ve kastet lys over udvik­lin­gen pri­mært fra star­ten af 1990’erne og frem til i dag.

29. janu­ar 2019:
Grøn­land og Dan­mark — Fæl­les for­tid og usik­ker frem­tid

Sted: Øre­stad Gym­na­si­um, Køben­havn | Pris: 550

Boligblokke i Nuuk, Grønland
Stor­slå­et natur og gam­mel fan­ger­kul­tur. Øko­no­misk moder­ni­se­ring og soci­a­le pro­ble­mer. Rigs­fæl­les­skab og en uaf­kla­ret frem­tid. Inter­es­sen for Grøn­land er på alle måder sti­gen­de, og den lan­ge fæl­les histo­rie med Dan­mark har for­an­le­di­get ømtå­le­li­ge erin­drings­hi­sto­ri­ske debat­ter. Sam­ti­dig er ind­land­si­sen ved at…

30. janu­ar 2019:
Akti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning – hvor­dan?

Sted: Histo­ri­e­lab, Jel­ling | Pris: 500


Histo­ri­e­Labs for­mid­lings­kon­fe­ren­ce tager i 2019 fat på den akti­ve­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning og dens man­ge mulig­he­der. Hør om hvor­dan for­tids­spo­re­ne omkring os kan bli­ve ind­gan­gen til et auten­tisk for­tids­mø­de, eller hvor­dan du kan ska­be digi­tal histo­ri­e­for­mid­ling med 360 gra­ders bil­le­der. Du får…

mar 2019

14. marts 2019:
FIP — kur­sus i histo­rie (uvm)

Sted: Ros­borg Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: Gra­tis


FIP 2019

21. marts 2019:
FIP — kur­sus i histo­rie (uvm)

Sted: Øre­stad Gym­na­si­um, Køben­havn | Pris: Gra­tis


FIP 2019

apr 2019

4. april 2019 til 7. april 2019:
Brin­ging History To Life

Sted: Scan­dic Gdansk, Gdansk | Pris: €90 – €440


Euro­clio-kon­fe­ren­ce i Gdansk, Polen

okt 2019

31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019:
Gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2019

Sted: , | Pris:


Pro­gram under udar­bej­del­se. Arbejds­ti­tel : “Det auto­ri­tæ­re”… Sæt kryds i kalen­de­ren — mere her, når vi har det klar.    

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet

Kur­ser
5 (100%) 8 votes


Liket af

  • avatar