Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re.

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

okt 2018

23. okto­ber 2018:
Hvor­dan gør man histo­ri­e­un­der­vis­ning tids­sva­ren­de?

Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning | Pris: 800


I det­te kur­sus vil Søren Vrist Chri­sten­sen præ­sen­te­re en lang ræk­ke værk­tø­jer og øvel­ser, der vari­e­rer modu­ler­ne og moti­ve­rer ele­ver­ne – værk­tø­jer og øvel­ser, som han har gode erfa­rin­ger med fra sin egen histo­ri­e­un­der­vis­ning. Det er et cen­tralt mål for kur­set, at det hele skal gøres så kon­kret som muligt. Der vil være en meget kort teo­re­tisk ind­led­ning, men langt stør­ste­delen af tiden bru­ges på, at jeg præ­sen­te­rer IT- værk­tø­jer, øvel­ser og struk­tu­rer, som del­ta­ger­ne let kan ind­ar­bej­de i egen histo­ri­e­un­der­vis­ning. Der vil være kon­kre­te eksemp­ler på alt det, han med­brin­ger, og han for­tæl­ler, hvor­dan øvel­ser­ne kan bru­ges i under­vis­nin­gen.

nov 2018

1. novem­ber 2018 til 2. novem­ber 2018:
Afri­ka nu: migra­tion, reli­gion, kli­ma og kon­flikt

Sted: Det teo­lo­gi­ske faku­l­tet, KU, Køben­havn | Pris: 1800


Afri­ka er et kon­ti­nent under stor for­an­dring – ny poli­tisk bevidst­hed, øko­no­misk vækst, vok­sen­de befolk­ning, nye kon­flik­ter og kli­ma­for­an­drin­ger. Sam­ti­dig er det stærkt præ­get af histo­ri­en — sla­ve­hand­len og kolo­ni­ti­den. På kur­set ‘Afri­ka nu: migra­tion, reli­gion, kli­ma og kon­flikt’ beskæf­ti­ger vi os med de nye­ste ten­den­ser på det afri­kan­ske kon­ti­nent, og vi sæt­ter dem ind i en histo­risk sam­men­hæng.

1. novem­ber 2018:
Regions­kur­sus på Mid­delal­der­cen­tret i Nykø­bing Fal­ster

Sted: Mid­delal­der­cen­tret, Nykø­bing Fal­ster | Pris: 350


Gene­rel intro­duk­tion til muse­ums­for­mid­ling og rund­vis­ning på Mid­delal­der­cen­tret

22. novem­ber 2018:
Kur­sus om Sau­di-Ara­bi­en

Sted: Fre­de­riks­værk Gym­na­si­um, Fre­de­riks­værk | Pris: 250

Yemen, Saudi-Arabien
Oplægs­hol­de­ren ved mødet er Dan­marks tid­li­ge­re ambas­sa­dør i Sau­di-Ara­bi­en fra 2014 til 2017 Ole Fri­js-Mad­sen, der som ambas­sa­dør til­li­ge dæk­ke­de Yemen, Kuwait og fle­re andre lan­de i regio­nen. Ole Fri­js-Mad­sen vil for­tæl­le om poli­ti­ske, soci­a­le og men­ne­ske­rets­li­ge for­hold i Sau­di-Ara­bi­en, sik­ker­heds­po­li­ti­ske for­hold og dansk uden­rigs­po­li­tik i regio­nen, samt om kon­flik­ten i Yemen, hvor han var ambas­sa­dør under optak­ten til kon­flik­ten og i en læn­ge­re peri­o­de af den­ne.

22. novem­ber 2018:
Fyraf­tens- og inspira­tions­mø­de. Hvor­dan får vi mere ud af muse­er og arki­ver?

Sted: Guld­bergs­a­len, Natio­nal­mu­se­et, Køben­havn K | Pris: 400 kr


De sto­re muse­er og arki­ver i hoved­sta­den har altid været fyldt med viden og inspira­tion til under­vi­se­re. Men de for­an­drer sig også med nye onli­ne­tje­ne­ster, data­ba­ser og bil­led­sam­li­ger. De laver alt fra podcasts og audio­visu­el­le for­mid­lings­for­mer, til tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de og…

dec 2018

11. decem­ber 2018:
Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?

Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um, Aal­borg | Pris: 2250


Det er over­skrif­ten for årets decem­be­rar­ran­ge­ment på Has­se­ris Gym­na­si­um, der den­ne gang arran­ge­res i sam­ar­bej­de mel­lem FALS, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen. Her sæt­ter Peter Vig­go Jakob­sen, Lars Ers­lev Ander­sen, Mor­ten Val­b­jørn, Kurt Vil­lads Jen­sen, Anja Dal­gaard-Niel­sen, Jakob Sko­v­gaard-Peter­sen, Mar­le­ne Wind og…

jan 2019

29. janu­ar 2019:
Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten

Sted: Odder Gym­na­si­um, Odder | Pris: 950


På det­te endags­kur­sus er tema­et Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten, hvor der via 3 oplæg vil bli­ve kastet lys over udvik­lin­gen pri­mært fra star­ten af 1990’erne og frem til i dag.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet

Kur­ser
5 (100%) 8 votes


Liket af

  • avatar