Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.


31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019:
Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst


Sted: Sixtus, Mid­del­fart, Mid­del­fart
Pris: 2250 (kun tors­dag: 800)


21. novem­ber 2019 til 22. novem­ber 2019:
Reli­gion og poli­tik — et spræng­far­ligt for­hold


Sted: Det teo­lo­gi­ske faku­l­tet, Køben­havn S
Pris: 1800


21. novem­ber 2019:
Syd­afri­ka — Regn­bu­e­na­tio­nen?


Sted: Vor­ding­borg Gym­na­si­um, Vor­ding­borg
Pris: 925


22. novem­ber 2019 til 24. novem­ber 2019:
Tea­ching Euro­pe­an Inte­gra­tion. How and Why?


Sted: Hou­se of Euro­pe­an History, Bruxel­les
Pris: 220 / 180 euro


9. decem­ber 2019:
Når dra­gen våg­ner


Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um, Aal­borg
Pris: 2250


23. janu­ar 2020 til 24. janu­ar 2020:
Græn­sen den­gang og nu


Sted: Dansk cen­tral­bi­bli­o­tek for Syds­lesvig, Flens­burg
Pris: 2250


20. febru­ar 2020:
Leven­de histo­rie — Vir­tu­al Rea­li­ty og rol­le­spil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen


Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning
Pris: 850


3. okto­ber 2020 til 15. okto­ber 2020:
Iran i for­tid og nutid


Sted: Iran, Isfa­han
Pris: 15500

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet


Liket af

  • avatar