Historielærerforeningen | Kontakt

Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Se for­e­nin­gen Decem­ber­mø­de­ts kur­ser her.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

Afrikas historie

Afri­kas historie

13. april 2023 
09:45 — 15:30
Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen byder vel­kom­men til et kur­sus om Afri­kas histo­rie med oplægs­hol­der­ne Mor­ten Hil­ligsø Munk og Rik­ke Sko­v­gaard Ander­sen. Mor­ten Hil­ligsø Munk, lek­tor i histo­rie og sam­funds­fag på Skan­der­borg Gym­na­si­um, og for­fat­te­ren til under­vis­nings­bo­gen Afri­kas histo­rie: mødet mel­lem sor­te og hvi­de (Systi­me, 2016), vil uddy­be hans tan­ker om hvor­for det er vig­tigt at under­vi­se i Afri­kas histo­rie, hvil­ke emner vi kan foku­se­re på, og hvor­le­des Afri­kas histo­rie: mødet mel­lem sor­te og hvi­de kan anven­des til det­te for­mål. Rik­ke Sko­v­gaard Ander­sen, lek­tor i histo­rie og engelsk på Mid­del­fart Gym­na­si­um og HF, vil præ­sen­te­re et andet vin­kel på hvor­dan et for­løb i Afri­kas histo­rie med fokus på bl.a. Gha­na kan struk­tu­re­res. Yder­li­ge­re, deler et par ele­ver deres ople­vel­ser af, hvor­dan under­vis­nin­gen i histo­rie og sam­funds­fag har klædt dem på til kul­tur­mø­det med gha­ne­ser­ne og de efter­føl­gen­de refleksioner. 
Evaluering

Eva­lu­e­ring

13. april 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
The Complexity of History: Unpacking the Past

The Com­ple­xi­ty of History: Unpa­ck­ing the Past

20. april 2023 til 22. april 2023 
Hele dagen 
Recent­ly the work of History Tea­chers’ Asso­ci­a­tions has increa­sing­ly focu­sed on one the­me: The com­ple­xi­ty of history. It hig­hlights that history is com­plex becau­se it is com­po­sed of mul­tip­le nar­ra­ti­ves and per­specti­ves which are then inter­woven toget­her to cre­a­te diver­se and plu­ra­li­stic socie­ties com­po­sed of peop­le with mul­tilay­e­red indi­vi­du­al iden­ti­ties. Not only this: how we help deve­l­op the “neces­sary atti­tu­des, dis­po­si­tions, and ways of thin­king in stu­dents to allow them to mea­ning­ful­ly enga­ge with diver­se per­specti­ves from and about the past is (also) hig­hly com­plex”. Whi­le mul­ti­per­specti­vi­ty and the com­ple­xi­ty of the past are not a new sub­ject, histo­ri­o­grap­hy and peda­go­gy have evol­ved in the last few years, growing to encom­pass new met­ho­do­lo­gies and tea­ching stra­te­gies that can help us and our stu­dents mea­ning­ful­ly navi­ga­te this complexity 
Eksamen!

Eksa­men!

4. maj 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Drømmen om de turkise kupler - Centralasiens Silkevejsbyer

Drøm­men om de tur­ki­se kup­ler — Cen­tra­la­si­ens Silkevejsbyer

11. okto­ber 2023 til 22. okto­ber 2023 
Hele dagen 
Få ste­der er Sil­ke­ve­jens kul­tur og arki­tek­tur så nær­væ­ren­de og impo­ne­ren­de som i Cen­tra­la­si­en. Sil­ke­ve­jens kara­va­ne­by­er har gen­nem århund­re­der været besøgt af tungt læs­se­de kame­ler og hand­len­de. Vi føl­ger deres spor til de legen­da­ri­ske byer Almaty, Bisj­kek, Osj, Samar­kand, Buk­ha­ra og Tasj­kent. Overalt ven­ter funk­len­de kup­ler, tusin­de år gam­le moskéer, harems­ge­mak­ker og et far­ve­mæt­tet vir­var af de smuk­ke­ste mosaik­ker. Vi dyk­ker ned i myter­ne og histo­ri­en her, hvor Ale­xan­der den Sto­res, Djen­gis Khans og Timur Lenks riger opstod, funk­le­de og brast. En skøn blan­ding af histo­rie, smuk­ke byg­nings­vær­ker og hver­dags­liv i de tre Sil­ke­vejslan­de: Kasak­h­stan, Kir­gi­si­stan og Usbekistan. 
Undervisning i Holocaust og andre folkedrab

Under­vis­ning i Holo­caust og andre folkedrab

9. novem­ber 2023 til 10. novem­ber 2023 
Hele dagen 
Kur­set omhand­ler under­vis­ning om Holo­caust og andre fol­ked­rab med fokus på, hvor­dan vi under­vi­ser i svæ­re emner, her­un­der det eti­ske og poli­ti­ske aspekt i for­mid­lin­gen. Nog­le af oplæg­ge­ne vil omhand­le for­mid­ling og under­vis­ning i emnet i Polen og Tys­kland. Enkel­te af oplæg­ge­ne vil være prak­sis­ba­se­re­de, mens andre ude­luk­ken­de skal give inspira­tion og læg­ge op til reflek­sion. Der vil bli­ve afholdt gene­ral­for­sam­ling sen efter­mid­dag den 9. novem­ber for for­e­nin­gens med­lem­mer. Nær­me­re infor­ma­tion om tids­punkt føl­ger. Ved del­ta­gel­se i gene­ral­for­sam­lin­gen uden del­ta­gel­se i kur­sus ret­tes hen­ven­del­se til amalia@historielarer.dk sene­st den 26. okto­ber 2023. 

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så tag fat i din regions­se­kre­tær eller opret en tråd her.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet