Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Se for­e­nin­gen Decem­ber­mø­de­ts kur­ser her.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

1. sep­tem­ber 2022 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Grænselandet i en digital tidsalder

Græn­selan­det i en digi­tal tidsalder

15. sep­tem­ber 2022 til 16. sep­tem­ber 2022 
Hele dagen 
For­e­nin­gen af lære­re i sam­funds­fag, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen, Tys­klæ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF og Græn­se­for­e­nin­gen invi­te­rer til kur­sus i Flens­borg Tors­dag og fre­dag d. 15.–16. sep­tem­ber 2022 I Dan­mark gør vi klar til MitID. I Tys­kland bru­ger de sta­dig fax. I Dan­mark har man­ge af os en kvik­testapp. I Tys­kland ven­ter man og får sit testsvar med på papir. I for­hold til digi­tal kon­kur­ren­ce­ev­ne er Dan­mark num­mer 4. Tys­kland er num­mer 18. På kur­set har du mulig­hed for at bli­ver klo­ge­re på, hvor­dan det står til med det dansk-tyske nabo­skab og digi­ta­li­se­rin­gen, lige­som du får mulig­hed for at møde græn­selan­dets min­dre­tal og nyde Flens­borg i sep­tem­ber­so­len. Alt sam­men sat ind i en ram­me, så det kan bru­ges i undervisningen. 
Historiefaget på Energimuseet - gør din historieundervisning levende

Histo­ri­e­fa­get på Ener­gi­mu­se­et — gør din histo­ri­e­un­der­vis­ning levende

29. sep­tem­ber 2022 
09:30 — 15:00
Vel­kom­men til en spæn­den­de dag om tek­no­lo­gi­hi­sto­rie i det 20. århund­re­de, hvor du får mas­ser af inspira­tion til din egen under­vis­ning. Muse­et er des­u­den et oplagt mål for eks­kur­sio­ner i histo­ri­e­fa­get og i tvær­fag­li­ge for­løb her­un­der DHO og SRP. I kur­sets før­ste del vil muse­ums­in­spek­tør Chri­sti­na Søren­sen for­tæl­le om forsk­ning i den grøn­ne omstil­ling, som for­ud­sæt­ter et blik for både for­tid, nutid og frem­tid. Hør, hvor­dan muse­et ”over­sæt­ter” ener­gi­sek­to­rens viden til spæn­den­de, rela­ter­ba­re histo­ri­er i muse­ets for­mid­ling til alle aldre. I kur­sets anden del vil gym­na­sie­for­mid­ler Ulla Strøm præ­sen­te­re de akti­vi­te­ter, som histo­ri­e­e­le­ver typisk vil lave på Ener­gi­mu­se­et samt idéer til vide­re arbej­de efter besø­get. Der bli­ver des­u­den mulig­hed for at prø­ve muse­ets myste­ry hunts, der er lavet i sam­ar­bej­de med lære­re fra Viborg gym­na­si­um og HF 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

6. okto­ber 2022 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Fremmedkrigere - Danskere i krig under andre faner

Frem­med­kri­ge­re — Dan­ske­re i krig under andre faner

7. okto­ber 2022 
09:00 — 15:00
Kom til en dag med input til fæno­me­net frem­med­kri­ge­re. I for­bin­del­se med Ukrai­ne-kon­flik­ten er fæno­me­net end­nu engang ble­vet aktu­elt. I skri­ven­de stund mel­des det at over 40.000 indi­vi­der er ble­vet en del af den ukrain­ske frem­med­le­gion her­un­der også en hånd­fuld dan­ske­re. Det er selv­føl­ge­lig ikke før­ste gang dan­ske­re mel­der sig under frem­me­de faner. Kur­set vil give et ind­blik i dan­ske fri­vil­li­ge i tre eksemp­ler på fæno­me­net: Den span­ske bor­ger­krig Waf­fen SS under 2. Ver­denskrig Isla­misk Stat i Syri­en og Irak. Sidst vil de tre eksemp­ler bli­ve sam­men­lig­net i en fæl­les panel­de­bat omkring fæno­me­net, her­un­der med fokus på for­skel­le og lig­he­der mel­lem de tre nedslag. 
Rejsekursus: Iran i fortid og nutid

Rej­se­kur­sus: Iran i for­tid og nutid

9. okto­ber 2022 til 21. okto­ber 2022 
Hele dagen 
Vi skal beskæf­ti­ge os med Iran og Per­si­ens rige histo­rie fra antik­ken over mid­delal­de­ren til i dag, her­un­der for­hol­de­ne til omkring­lig­gen­de stormag­ter som fx Byzans og Osman­ner­ri­get. Vi vil også beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Iran og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil såle­des kom­me til at berø­re Irans for­hold til USA, samt lan­dets for­hold til Euro­pa gen­nem møder med diplo­ma­ter og eks­per­ter. Des­u­den skal vi besø­ge et gym­na­si­um i Iran. Her skal vi mødes med loka­le histo­ri­e­læ­re­re, høre om deres histo­ri­e­syn og om hvor­dan der under­vi­ses i historie. 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

3. novem­ber 2022 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

1. decem­ber 2022 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

5. janu­ar 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

2. febru­ar 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

2. marts 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

6. april 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

Tors­dags­mø­de med fagkonsulenten

4. maj 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. • Tors. 1/9–22 kl. 15–16: Hvor­dan får vi arbej­det mere tyde­ligt med histo­ri­e­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger? | Tors. 6/10–22 kl. 15–16: Plan­læg­ning af et sam­let for­løb – opfyl­del­se af lære­pla­nens krav & plads til spas. | Tors. 3/11–22 kl. 15–16 Teo­ri og meto­de i histo­ri­e­fa­get – ele­ver­nes bevidst­hed om hvor­dan man arbej­der og tæn­ker i faget. | • Tors. 1/12–22 kl. 15–16: KS-eksa­men: fler- og enkelt­fag­lig. | • Tors. 5/1–23 kl. 15–16: SRP og SSO – det skrift­li­ge histo­ri­e­fag og det fler­fag­li­ge sam­ar­bej­de. | • Tors. 2/2–23 kl. 15–16: Ud af huset – hvor­dan kan vi få end­nu mere ud af stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner? | • Tors. 2/3–23 kl. 15–16: HO og DHO – hvor­dan kan vi træ­ne ele­ver­ne i at skri­ve histo­ri­e­fag­ligt? |• Tors. 6/4–23 kl. 15–16: Eva­lu­e­ring – hvad får ele­ver­ne mon ud af histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen? | • Tors. 4/5–23 kl. 15–16: Eksamen! 

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så tag fat i din regions­se­kre­tær eller opret en tråd her.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet