Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Vi tager selv­føl­ge­lig for­be­hold for Covid-19 restrik­tio­ner, men vi prø­ver at hol­de den­ne over­sigt opdateret.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

A Resilient Promise: Teaching the Fragility of Democracy

15. sep­tem­ber 2021 til 27. okto­ber 2021:
A Resi­li­ent Pro­mi­se: Tea­ching the Fragi­li­ty of Demo­cra­cyPris: Gra­tis for medlemmer 
World Congress of School History Teachers

4. okto­ber 2021 til 7. okto­ber 2021:
Wor­ld Con­gress of School History Tea­chersPris: Gra­tis for medlemmer 
Ud af kriser - generalforsamlingskursus 2021

28. okto­ber 2021 til 29. okto­ber 2021:
Ud af kri­ser — gene­ral­for­sam­lings­kur­sus 2021


Sted: Seve­rin kur­sus­cen­ter
Pris: 2250,- 
Fake & Real: a webinar series on Propaganda and Fake News

10. novem­ber 2021 til 1. decem­ber 2021:
Fake & Real: a webi­nar seri­es on Pro­pa­gan­da and Fake NewsPris: Gratis 
Fortællinger om Rusland

6. decem­ber 2021:
For­tæl­lin­ger om Rusland


Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um
Pris: 2250 
Dødens Store Billedbog

22. april 2022:
Døde­ns Sto­re Bil­led­bog


Sted: Favrskov Gym­na­si­um
Pris: 575,- 

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser — vi lin­ker dog også til man­ge andre kurser.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så del dem med os nedenfor.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet