Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.


20. febru­ar 2020:
Leven­de histo­rie — Vir­tu­al Rea­li­ty og rol­le­spil i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen


Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning
Pris: 850

24. febru­ar 2020:
Ulig­hed og sam­men­hængs­kraft


Sted: SDU, Oden­se
Pris: 2375

24. febru­ar 2020:
Dan­marks­hi­sto­ri­er live — Grundtvigs død


Sted: Nør­re­bro tea­ter, Køben­havn
Pris: 160
mål

4. marts 2020:
FN’s ver­dens­mål: fra poli­tisk idé til glo­bal for­an­dring


Sted: SDU, Oden­se
Pris: 1900

23. marts 2020:
Dan­marks­hi­sto­ri­er live — Ind­van­dring i vel­færds­sta­ten


Sted: Nør­re­bro tea­ter, Køben­havn
Pris: 160

24. marts 2020:
Aspek­ter af dansk uden­rigs­po­li­tik siden den kol­de krig


Sted: Øre­stad Gym­na­si­um, Køben­havn
Pris: 725

31. marts 2020 til 4. april 2020:
Con­tro­ver­sy and disa­gre­e­ment in the clas­s­room


Sted: Hotel M, Bel­gra­de
Pris: 105 — 525 Euro

23. april 2020 til 25. april 2020:
Den­mark and Ger­ma­ny in Euro­pe


Sted: Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aar­hus
Pris: 1250

24. april 2020:
Græn­ser og natio­nal iden­ti­tet før, nu og i frem­ti­den


Sted: Histo­ri­e­lab, Jel­ling
Pris: Gra­tis

18. sep­tem­ber 2020:
Hvad er pro­ble­met?


Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le
Pris: ?

3. okto­ber 2020 til 15. okto­ber 2020:
Iran i for­tid og nutid


Sted: Iran, Isfa­han
Pris: 15500

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser — vi lin­ker dog også til man­ge andre kur­ser.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så del dem med os neden­for.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet

Kur­su­søn­sker
    Stem­mer i alt; 0
    24. okto­ber 2019
    Kun med­lem­mer kan stem­me. Log ind.

    Laver vi aldrig det kur­sus, DU kun­ne tæn­ke dig? Så kom med dit for­slag her og stem på andres ide­er. Måske tager vi det op ved en kom­men­de lej­lig­hed.

    6+