Kurser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re, her­un­der selv­føl­ge­lig histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

feb 2018

19. februar 2018 — 23. februar 2018: Strategies for Inclusion Final Training

Sted: Ham­borg Uni­ver­si­tet, Ham­burg | Pris:

Inclu­si­ve educa­tion is a fast deve­l­o­ping aspect of tea­ching and lear­ning. One key chal­len­ge if how to move from spe­ci­al needs educa­tion to inclu­si­ve educa­tion, whi­le main­tai­ning a sen­se of equi­ty in the lear­ning outco­mes. In part­ners­hip with cen­ters of…

mar 2018

8. marts 2018: FIP 2018 — Vejle

Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: Gra­tis

Oplæg om fag­lig læs­ning, løben­de eva­lu­e­ring og wor­ks­hops om udvik­ling af eksa­mens­ma­te­ri­a­le.

13. marts 2018: FIP 2018 — Lyngby

Sted: Knord Lyng­by, Lyng­by | Pris: Gra­tis

Oplæg om fag­lig læs­ning, løben­de eva­lu­e­ring og wor­ks­hops om udvik­ling af eksa­mens­ma­te­ri­a­le.

14. marts 2018: Undervisning i kolonihistorie før, nu og i fremtiden

Sted: Arbej­der­mu­se­et, Køben­havn K | Pris: Gra­tis for med­lem­mer

Tag med til fyraf­tens­mø­de på Arbej­der­mu­se­et, og vær med til at sæt­te dansk kolo­ni­hi­sto­rie på dags­or­de­nen i under­vis­nin­gen i åre­ne frem­over. Kur­set hen­ven­der sig især til under­vi­se­re der har beskæf­ti­get sig med emnet i deres under­vis­ning.

16. marts 2018: Nationale identiteter i Norden

Sted: Lund Kated­ralsko­le, Lund | Pris: 560 danske/750 sven­ske kr.

Histo­ri­e­fa­get og histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen har fra sin fød­sel været tæt knyt­tet til spørgs­må­let om natio­nal iden­ti­tet, og selv­om vi lever i en tid præ­get af glo­ba­li­se­ring og euro­pæ­i­se­ring er der ikke noget der tyder på, at de natio­na­le iden­ti­te­ter er på vej til at dø ud. Den sven­ske og den dan­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning udby­der i fæl­les­skab et kur­sus, hvor vi vil sæt­te fokus på kon­struk­tion og for­an­dring af natio­na­le iden­ti­te­ter i Nor­den med sær­ligt fokus på områ­der med skif­ten­de stats­ligt til­hørs­for­hold. Kur­set byder på såvel aka­de­mi­ske oplæg af højt pro­fi­le­re­de for­ske­re på områ­det, som mulig­hed for udveks­ling af erfa­rin­ger om, hvor­dan vi behand­ler dis­se emner på tværs af græn­ser og under­vis­nings­tra­di­tio­ner.

apr 2018

10. april 2018: Er kongerækken stadig yt?

Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Fre­de­ri­cia | Pris: 850 kr.

Det vrim­ler med for­skel­li­ge for­mer for Dan­marks­hi­sto­rie i dis­se år. På det­te kur­sus præ­sen­te­res vi først histo­ri­o­gra­fisk for Dan­marks­hi­sto­ri­er, der­næst snæv­res ind på DR og sær­ligt på seri­en ”Histo­ri­en om Dan­mark” for til sidst at zoo­me ind på podcast­gen­ren med ”Kon­geræk­ken” som eksem­pel.
 • 0 ud af 50 plad­ser er boo­k­et.

 • 13. april 2018: Demokratiet under pres

  Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: 500

  Hvad kan histo­ri­e­fa­get til­by­de ele­ver­ne i en ver­den med en over­væl­den­de infor­ma­tions­strøm præ­get af poli­tisk spin, mis­in­for­ma­tion, fal­ske nyhe­der og kon­spira­tions­te­o­ri­er? Og hvil­ke kon­kre­te red­ska­ber kan histo­ri­e­fa­get udsty­re ele­ver­ne med, så de bli­ver i stand til at tage stil­ling på et kva­li­fi­ce­ret grund­lag og hand­le der­ef­ter? Med dis­se spørgs­mål ønsker Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk at bely­se og dis­ku­te­re poten­ti­a­let i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne i for­hold til at beva­re et demo­kra­ti under pres.

  16. april 2018 — 24. april 2018: Rejsekursus til Dansk-Vestindien

  Sted: Fre­de­rik­s­ted, Fre­de­rik­s­ted | Pris: 16.500 kr.

  Rej­se­kur­set sig­ter mod at kva­li­fi­ce­re del­ta­ger­nes fag­lig­hed og for­stå­el­se af histo­ri­en om Dan­mark som kolo­ni-nation i en for­ti­dig og nuti­dig kon­tekst gen­nem gui­de­de ture i bl.a. Chri­sti­an­sted, Char­lot­te Amai­lie, Fre­de­rik­s­ted, hvor Peter von Schol­ten fra byens fort i 1848 prok­la­me­re­de sla­ver­nes fri­hed i 1848, og hvor vi besø­ger Free Guts (det områ­de hvor de fri­giv­ne sla­ver boe­de). Et besøg plan­ta­gemu­se­et Whim vil give et ind­tryk af arbej­det i suk­ker­rør­s­plan­ta­ger­ne. Her­u­d­over arbej­des der på et sko­le­be­søg, fulgt af et besøg på uni­ver­si­te­tet på St. Croix sam­men med den ansvar­li­ge for cur­ri­culum. Ende­lig påtæn­kes et besøg i det fal­de­fær­di­ge Rich­mond fængsel. Til at let­te for­dø­jel­sen af de man­ge ind­tryk, til­stræ­ber vi at få ind­lagt et besøg på Cruzan rom­destil­le­ri på St. Croix.

  21. april 2018 — 26. april 2018: Mediterranean Dialogues

  Sted: , | Pris: €80 – €585
  mediterranean
  The Medi­ter­ra­ne­an has a unique pla­ce in wor­ld history as a sea that has over time con­nected and divi­ded a wide vari­e­ty of cities, peop­les and cul­tu­res. History, her­i­ta­ge and citizens­hip educa­tors need to enga­ge with this geo­grap­hy. Educa­tors from…

  okt 2018

  7. oktober 2018 — 18. oktober 2018: Rejsekursus til Armenien og Georgien — ledige pladser

  Sted: , | Pris: 16.840 kr

  Kaukasus i for­tid og nutid — 12 dages rej­se­kur­sus i Arme­ni­en og Geor­gi­en med fuld­pen­sion og dansk eks­pert gui­de. Vi skal beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Arme­ni­en og Geor­gi­en og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil kom­me til at…

  Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Smid en sed­del i idé­bok­sen (kræ­ver login)

  Kur­ser
  5 (100%) 7 votes


  Anbe­fa­let af

  • avatar