Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Vi tager selv­føl­ge­lig for­be­hold for Covid-19 restrik­tio­ner, men vi prø­ver at hol­de den­ne over­sigt opdateret.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

Det Nordiske Historielærerseminar, Danmark 2022

2. august 2022 til 5. august 2022:
Det Nor­di­ske Histo­ri­e­læ­rer­se­mi­nar, Dan­mark 2022


Sted: Comwell Rebild Bak­ker
Pris: 5.200
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

1. sep­tem­ber 2022:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Grænselandet i en digital tidsalder

15. sep­tem­ber 2022 til 16. sep­tem­ber 2022:
Græn­selan­det i en digi­tal tidsal­der


Sted: Dansk cen­tral­bi­bli­o­tek for Syds­lesvig
Pris: 2250 
Historiefaget på Energimuseet - gør din historieundervisning levende

29. sep­tem­ber 2022:
Histo­ri­e­fa­get på Ener­gi­mu­se­et — gør din histo­ri­e­un­der­vis­ning leven­de


Sted: Ener­gi­mu­se­et Bjer­ring­bro
Pris: 400 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

6. okto­ber 2022:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Fremmedkrigere - Danskere i krig under andre faner

7. okto­ber 2022:
Frem­med­kri­ge­re — Dan­ske­re i krig under andre faner


Sted: Gre­ve Gym­na­si­um
Pris: 750 
Rejsekursus: Iran i fortid og nutid

9. okto­ber 2022 til 21. okto­ber 2022:
Rej­se­kur­sus: Iran i for­tid og nutid


Sted: Iran
Pris: 15500 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

3. novem­ber 2022:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

1. decem­ber 2022:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

5. janu­ar 2023:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

2. febru­ar 2023:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

2. marts 2023:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

6. april 2023:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 
Torsdagsmøde med fagkonsulenten

4. maj 2023:
Tors­dags­mø­de med fag­kon­su­len­ten


Sted: Fag­kon­su­len­tens forum
Pris: 

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser — vi lin­ker dog også til man­ge andre kurser.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så del dem med os nedenfor.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet