Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Se for­e­nin­gen Decem­ber­mø­de­ts kur­ser her.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

Hvad skal vi lave i år? Årshjul og nye idéer

Hvad skal vi lave i år? Års­hjul og nye idéer

26. sep­tem­ber 2024 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. Møde­tids­punk­tet flyt­tes til kl. 15–16, så kan man del­ta­ge sam­men med sin fag­grup­pe inden for almin­de­lig arbejds- og møde­tid. I det­te sko­le­år har vi ændret møde­da­gen til den sid­ste tors­dag i måne­den. Spred meget ger­ne bud­ska­bet om Fag­kon­su­len­tens Forum. 
Historiedidaktik 2.0

Histo­ri­e­di­dak­tik 2.0

3. okto­ber 2024 til 4. okto­ber 2024 
Hele dagen 
Er det ved at være læn­ge siden du var i pæda­go­gi­kum? Sav­ner du reflek­sion og dia­log om din histo­ri­e­læ­rer­prak­sis? Hvad er fagets didak­ti­ske stå­ste­der anno 2024? Under­vis­nings­fa­get histo­rie har for­an­dret sig væsent­ligt de sid­ste 10–15 år og sam­ti­dig er elev­sam­men­sæt­nin­gen også ændret. For nogen kan det­te bety­de et behov for at gen­be­sø­ge fagets didak­ti­ske maskin­rum og bli­ve klædt godt på. For­må­let med kur­set er såle­des, at erfar­ne under­vi­se­re kan få mulig­hed for både at reflek­te­re over fagets DNA såvel som egen eksi­ste­ren­de prak­sis, samt hvor­dan nye­re ændrin­ger i lære­pla­ner­ne kan omsæt­tes til praksis. 
HO og DHO

HO og DHO

31. okto­ber 2024 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret. 
Grønland i historie- og danskundervisningen

Grøn­land i histo­rie- og danskundervisningen

26. novem­ber 2024 
08:30 — 16:15
Hvor­dan kan man arbej­de med histo­rie- og dan­skun­der­vis­nin­gen i Grøn­land ud fra nye per­spek­ti­ver med fle­re grøn­land­ske stem­mer? Få inspira­tion til hvor­dan Grøn­lands histo­rie og kul­tur kan stå i cen­trum for fx et DHO-forløb. 
Vintereksamen og KS-afslutning

Vin­ter­ek­sa­men og KS-afslutning

28. novem­ber 2024 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret. 
SSO/SRP - de svære problemformuleringer

SSO/SRP — de svæ­re problemformuleringer

30. janu­ar 2025 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret. 
Kildearbejde og problemstillinger

Kil­de­ar­bej­de og problemstillinger

27. marts 2025 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret. 
Sommereksamen nærmer sig - Undervisningsbeskrivelser i historiefaget

Som­merek­sa­men nær­mer sig — Under­vis­nings­be­skri­vel­ser i historiefaget

30. april 2025 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele skoleåret. 

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så tag fat i din regions­se­kre­tær eller opret en tråd her.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet