Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re.

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

maj 2019

13. maj 2019:
Vikin­ger nu

Sted: Roskil­de Uni­ver­si­tet, Roskil­de | Pris: 0


Forsk­nings­grup­pen Erin­dring og for­tids­brug på Roskil­de Uni­ver­si­tet har invi­te­ret en ræk­ke for­ske­re til at bely­se og dis­ku­te­re en vif­te af kon­kre­te eksemp­ler på nuti­dig brug af net­op den­ne for­tid. Hvil­ke inten­tio­ner lig­ger bag f.eks. muse­a­le sats­nin­ger på vikin­ge­ti­den eller vikin­ger som under­vis­nings­te­ma? Og hvad dri­ver for­tids­bru­ger­ne? De, der skæ­rer runer, de der leven­de­gør vikin­ge­tid, de der tager på vikin­ge­mar­ke­der, de der ser vikin­geud­stil­lin­ger­ne, de der søger iden­ti­tet og mening i net­op det­te styk­ke for­tid?

14. maj 2019:
Danmarkshistorien.dk’s 10-års-jubilæum

Sted: Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aar­hus | Pris: 0


Den 14. maj 2019 kl. 13–17 i Aar­hus Uni­ver­si­tets Aula .  Pro­gram: 13–13.15:       Vel­komst v. afde­lings­le­der Niels Brim­nes 13.15–13.35:  Anne Søren­sen og Met­te Frisk Jen­sen fra danmarkshistorien.dk Om danmarkshistorien.dk 2009 til 2019 13.35–13.50:  Bri­an Bech Niel­sen, rek­tor på Aar­hus Uni­ver­si­tet Aar­hus Uni­ver­si­tets for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter…

aug 2019

21. august 2019 til 24. august 2019:
Diver­si­ty and vio­len­ce

Sted: Osi­jek, Osi­jek | Pris: 495 — 550 €


Ret­hin­king appro­a­ches in history educa­tion This year, the Sum­mer School will take pla­ce in the beau­ti­ful set­ting of Osi­jek, Cro­a­tia, from 22 to 24 August 2019. The Cro­a­ti­an History Tea­chers Asso­ci­a­tion (HUNP) and the Muse­um of Sla­vo­nia (Muzej Sla­vo­ni­je) are…

sep 2019

10. sep­tem­ber 2019:
Skræd­der­sy­et Indi­ens­for­løb

Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Fre­de­ri­cia | Pris: 995


Mang­ler du inspira­tion til at opfyl­de lære­plans­kra­vet om for­løb, der tager udgangs­punkt i ”sam­fund og kul­tu­rer uden for Euro­pa og USA”, eller er du bare inter­es­se­ret i nye vink­ler på din under­vis­ning i Indi­en, så er det­te kur­sus noget for dig. Indi­en­s­eks­pert og for­fat­ter til bogen ”Brud­styk­ker af det moder­ne Indi­en” Peter Johan­sen leve­rer et skræd­der­sy­et dia­kront for­løb med nedslag i to udvalg­te emner inden for indisk histo­rie. På kur­set får du kil­de­ma­te­ri­a­le og spørgs­mål, der er til­pas­set gym­na­sie­e­le­ver samt muli­ge vink­ler for dis­kus­sion.

okt 2019

31. okto­ber 2019 til 1. novem­ber 2019:
Demo­kra­ti­et i kri­se — det auto­ri­tæ­res gen­komst

Sted: Sixtus, Mid­del­fart, Mid­del­fart | Pris: og til­mel­dings­link kom­mer sene­re …


Kur­set behand­ler demo­kra­ti­et histo­risk og i dag . Er der histo­ri­ske paral­lel­ler til den udvik­ling vi ser i dag? Vi kom­mer til at beskæf­ti­ge os med mel­lem­krig­sti­den, Wei­mar-repu­blik­ken og det auto­ri­tæ­res gen­komst i dag.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet


Liket af

  • avatar