Kurser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re.

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

aug 2018

23. august 2018: Kompetent informationsforsyning

Sted: Nyborg Gym­na­si­um, Nyborg | Pris: Gra­tis

På bag­grund af de fore­lø­bi­ge resul­ta­ter fra pro­jek­tet DEFF-pro­jekt om digi­tal infor­ma­tions­for­sy­ning i gym­na­siesko­len invi­te­rer DEFF, SDU og Dan­ske Gym­na­si­er til tema­dag: Tors­dag den 23. august kl. 10.00–14.30. Nyborg Gym­na­si­um, Sko­le­bak­ken 13, 5800 Nyborg Du kan til­mel­de dig tema­da­gen her. Gym­na­sie­sek­to­ren leder i dis­se år efter sit stå­sted mel­lem digi­ta­li­se­ring og lære­mid­ler. Pro­jek­tet har siden august 2016 – efter en læn­ge­re for­a­na­ly­se – leve­ret kva­li­tets­sik­ret og viden­ska­be­ligt ind­hold til en ræk­ke for­søgs­klas­ser på i alt ni gym­na­si­er. Pro­jek­tet afslut­tes til sep­tem­ber. På tema­da­gen frem­læg­ger pro­jekt­le­del­sen og føl­ge­for­sker­ne de fore­lø­bi­ge kon­klu­sio­ner, idet det sam­ti­dig bli­ver mulig­hed for viden­de­ling og en dis­kus­sion om frem­ti­den.

sep 2018

11. september 2018: Østens giganter — Modi og Putin

Sted: Fre­de­ri­cia Gym­na­si­um, Fre­de­ri­cia | Pris: 800

Regio­nal­kur­sus om Putin og Modi, som beg­ge bru­ger histo­rie i deres natio­na­le iden­ti­tets­dan­nel­ses­pro­jekt. Putin bru­ger inter­na­tio­na­le sports­be­gi­ven­he­der til at præ­ge rus­sisk natio­nal iden­ti­tet, mens Modi og hin­du­na­tio­na­li­ster­ne bru­ger histo­rie i deres poli­ti­ske vir­ke. Beg­ge emner tager afsæt i ele­ver­nes sam­tid og kan sam­ti­dig opfyl­de lære­pla­nens krav om ”at mindst et for­løb skal tage udgangs­punkt i kul­tu­rer uden­for Euro­pa og USA”.

14. september 2018: Halvdagskursus om Armenien og Kaukasus

Sted: KVUC, Køben­havn | Pris: 480,-

Den 14/9 afhol­der Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kur­sus om Arme­ni­en og Kaukasus på KVUC fra kl. 11 med: Histo­ri­ker og for­fat­ter Mat­t­hi­as Bjørn­lund Jour­na­li­sten og fored­rags­hol­de­ren Denis Serin­ci, (læs evt. de to fored­rags­hol­de­res artik­ler i Noter) Jes­per Has­se­ris Gorm­sen. Jour­na­list og podcast-besty­rer af http://intetnytfravestfronten.dk Pris…

26. september 2018: Før Folkedrab — Advarsler og Internationalt beredskab

Sted: Hotel Sina­tur, Lyng­by, Lyng­by | Pris: 650

Hvad baner vej for et fol­ked­rab? Det er tema­et for et kur­sus for gym­na­si­e­læ­re­re ons­dag den 26. sep­tem­ber — pri­mært histo­rie og sam­funds­fag, men også m.h.p. sam­læs­ning med faget dansk. Kur­set kaster lys på de ten­den­ser og strøm­nin­ger, der kan spo­res i sam­fund, før fol­ked­rab har fun­det sted. Hvil­ke alarm­lam­per lyste? Hvor­dan rea­ge­re­de man lokalt og inter­na­tio­nalt? Og hvor­dan ser det inter­na­tio­na­le bered­skab ud i dag? Kur­set præ­sen­te­rer gen­ne­m­ar­bej­de­de under­vis­nings­for­løb til gym­na­si­et.

27. september 2018: Harteværket — undervisning i fysik, historie og naturgeografi

Sted: Har­te­vær­ket, Kol­ding | Pris: Gra­tis

Har­te­vær­ket ved Kol­ding har udvik­let sig fra at være områ­dets væsent­lig­ste pro­du­cent af el til at være for­mid­lings­cen­ter for natur­vi­den­skab og histo­rie. Den­ne kur­sus-efter­mid­dag vil give jer mulig­hed for at bli­ve intro­du­ce­ret til Vær­ket og dets mulig­he­der for at træk­ke under­vis­nin­gen ud af fag­lo­ka­ler­ne og udnyt­te mulig­he­der­ne for fag­ligt sam­spil og udforsk­ning af loka­l­om­rå­det. Kur­sus­hol­der­ne præ­sen­te­rer eksemp­ler på fær­di­ge og afprø­ve­de under­vis­nings­for­løb i fysik, histo­rie og natur­geo­gra­fi. Des­u­den præ­sen­te­res et kon­kret eksem­pel på et sær­ligt under­vis­nings­til­bud med fokus på fag­lig for­mid­ling ud fra prin­cip­pet ”unge under­vi­ser unge”.

28. september 2018: Demokratiet under pres

Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: 500

Hvad kan histo­ri­e­fa­get til­by­de ele­ver­ne i en ver­den med en over­væl­den­de infor­ma­tions­strøm præ­get af poli­tisk spin, mis­in­for­ma­tion, fal­ske nyhe­der og kon­spira­tions­te­o­ri­er? Og hvil­ke kon­kre­te red­ska­ber kan histo­ri­e­fa­get udsty­re ele­ver­ne med, så de bli­ver i stand til at tage stil­ling på et kva­li­fi­ce­ret grund­lag og hand­le der­ef­ter? Med dis­se spørgs­mål ønsker Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk at bely­se og dis­ku­te­re poten­ti­a­let i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne i for­hold til at beva­re et demo­kra­ti under pres.

okt 2018

6. oktober 2018 — 16. oktober 2018: Rejsekursus til Armenien og Georgien — ledige pladser

Sted: , | Pris: 15.300 kr

Vi skal beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Arme­ni­en og Geor­gi­en og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil kom­me til at berø­re Geor­gi­ens for­hold til Rusland og Arme­ni­ens for­hold til Tyr­ki­et samt de to lan­des for­hold til Euro­pa gen­nem møder med diplo­ma­ter og eks­per­ter.

23. oktober 2018: Hvordan gør man historieundervisning tidssvarende?

Sted: Her­ning Gym­na­si­um, Her­ning | Pris: 800

I det­te kur­sus vil Søren Vrist Chri­sten­sen præ­sen­te­re en lang ræk­ke værk­tø­jer og øvel­ser, der vari­e­rer modu­ler­ne og moti­ve­rer ele­ver­ne – værk­tø­jer og øvel­ser, som han har gode erfa­rin­ger med fra sin egen histo­ri­e­un­der­vis­ning. Det er et cen­tralt mål for kur­set, at det hele skal gøres så kon­kret som muligt. Der vil være en meget kort teo­re­tisk ind­led­ning, men langt stør­ste­delen af tiden bru­ges på, at jeg præ­sen­te­rer IT- værk­tø­jer, øvel­ser og struk­tu­rer, som del­ta­ger­ne let kan ind­ar­bej­de i egen histo­ri­e­un­der­vis­ning. Der vil være kon­kre­te eksemp­ler på alt det, han med­brin­ger, og han for­tæl­ler, hvor­dan øvel­ser­ne kan bru­ges i under­vis­nin­gen.

nov 2018

1. november 2018: Regionskursus på Danmarks Borgcenter

Sted: Dan­marks Borg­cen­ter, Vor­ding­borg | Pris: 150
Gåsetårnet, Vordingborg
Intro­duk­tion til muse­ums­for­mid­ling gene­relt og rund­vis­ning på bor­gru­i­nen i Vor­ding­borg med det iko­ni­ske Gåsetårn

dec 2018

11. december 2018: Sandheden om Mellemøsten?

Sted: Has­se­ris Gym­na­si­um, Aal­borg | Pris: 2250

Det er over­skrif­ten for årets decem­be­rar­ran­ge­ment på Has­se­ris Gym­na­si­um, der den­ne gang arran­ge­res i sam­ar­bej­de mel­lem FALS, Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen og Reli­gions­læ­rer­for­e­nin­gen. Her sæt­ter Peter Vig­go Jakob­sen, Lars Ers­lev Ander­sen, Mor­ten Val­b­jørn, Kurt Vil­lads Jen­sen, Anja Dal­gaard-Niel­sen, Jakob Sko­v­gaard-Peter­sen, Mar­le­ne Wind og…

jan 2019

29. januar 2019: Israel-Palæstina konflikten

Sted: Odder Gym­na­si­um, Odder | Pris: 950 kr.

På det­te endags­kur­sus er tema­et Isra­el-Palæsti­na kon­flik­ten, hvor der via 3 oplæg vil bli­ve kastet lys over udvik­lin­gen pri­mært fra star­ten af 1990’erne og frem til i dag.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyheds­bre­vet

Kur­ser
5 (100%) 8 votes