Kurser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re, her­un­der selv­føl­ge­lig histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens kur­ser.

(Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.)

apr 2018

16. april 2018 — 24. april 2018: Rejsekursus til Dansk-Vestindien

Sted: Fre­de­rik­s­ted, Fre­de­rik­s­ted | Pris: 16.500 kr.

Rej­se­kur­set sig­ter mod at kva­li­fi­ce­re del­ta­ger­nes fag­lig­hed og for­stå­el­se af histo­ri­en om Dan­mark som kolo­ni-nation i en for­ti­dig og nuti­dig kon­tekst gen­nem gui­de­de ture i bl.a. Chri­sti­an­sted, Char­lot­te Amai­lie, Fre­de­rik­s­ted, hvor Peter von Schol­ten fra byens fort i 1848 prok­la­me­re­de sla­ver­nes fri­hed i 1848, og hvor vi besø­ger Free Guts (det områ­de hvor de fri­giv­ne sla­ver boe­de). Et besøg plan­ta­gemu­se­et Whim vil give et ind­tryk af arbej­det i suk­ker­rør­s­plan­ta­ger­ne. Her­u­d­over arbej­des der på et sko­le­be­søg, fulgt af et besøg på uni­ver­si­te­tet på St. Croix sam­men med den ansvar­li­ge for cur­ri­culum. Ende­lig påtæn­kes et besøg i det fal­de­fær­di­ge Rich­mond fængsel. Til at let­te for­dø­jel­sen af de man­ge ind­tryk, til­stræ­ber vi at få ind­lagt et besøg på Cruzan rom­destil­le­ri på St. Croix.

21. april 2018 — 26. april 2018: Mediterranean Dialogues

Sted: , | Pris: €80 – €585
mediterranean
The Medi­ter­ra­ne­an has a unique pla­ce in wor­ld history as a sea that has over time con­nected and divi­ded a wide vari­e­ty of cities, peop­les and cul­tu­res. History, her­i­ta­ge and citizens­hip educa­tors need to enga­ge with this geo­grap­hy. Educa­tors from…

maj 2018

8. maj 2018: Putins lege

Sted: Stu­den­ter­nes Hus, Aar­hus | Pris: 25
Putin
Som en del af Histo­ria — Aar­hus’ histo­ri­ske fored­rags­for­e­ning fored­rags­ræk­ke i for­å­ret 2018 afhol­der jeg den 8. maj et fored­rag med tit­len ‘Putins Lege’. Med mere end 20 år på bagen er Histo­ria én af de længst eksi­ste­ren­de stu­den­ter­for­e­nin­ger ved Histo­risk Afde­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tet, og jeg glæ­der mig meget til at være en del af det­te semesters fored­rags­ræk­ke. Som opvarm­ning til VM i fod­bold i Rusland 2018 for­tæl­ler jeg nær­me­re om, hvor­dan præ­si­dent Vla­di­mir Putin bru­ger sto­re sports­be­gi­ven­he­der på rus­sisk grund i dan­nel­sen af en ny rus­sisk natio­nal iden­ti­tet.

aug 2018

7. august 2018 — 10. august 2018: Giving women and femininity a voice in the history of the Nordic countries

Sted: Skal­holt, Iceland, Skal­holt | Pris: TBA

Semi­nar the­me: Giving women and femi­ni­ni­ty a voi­ce in the histoy of the Nor­dic coun­tri­es. Look­ing at History and History tea­ching from a femi­nist point of view.

sep 2018

26. september 2018: Før Folkedrab — Advarsler & Internationalt beredskab

Sted: Hotel Sina­tur, Lyng­by, Lyng­by | Pris: 650

Hvad baner vej for et fol­ked­rab? Det er tema­et for et kur­sus for gym­na­si­e­læ­re­re ons­dag den 26. sep­tem­ber — pri­mært histo­rie og sam­funds­fag, men også m.h.p. sam­læs­ning med faget dansk. Kur­set kaster lys på de ten­den­ser og strøm­nin­ger, der kan spo­res i sam­fund, før fol­ked­rab har fun­det sted. Hvil­ke alarm­lam­per lyste? Hvor­dan rea­ge­re­de man lokalt og inter­na­tio­nalt? Og hvor­dan ser det inter­na­tio­na­le bered­skab ud i dag? Kur­set præ­sen­te­rer gen­ne­m­ar­bej­de­de under­vis­nings­for­løb til gym­na­si­et.

28. september 2018: Demokratiet under pres

Sted: Rød­kil­de Gym­na­si­um, Vej­le | Pris: 500

Hvad kan histo­ri­e­fa­get til­by­de ele­ver­ne i en ver­den med en over­væl­den­de infor­ma­tions­strøm præ­get af poli­tisk spin, mis­in­for­ma­tion, fal­ske nyhe­der og kon­spira­tions­te­o­ri­er? Og hvil­ke kon­kre­te red­ska­ber kan histo­ri­e­fa­get udsty­re ele­ver­ne med, så de bli­ver i stand til at tage stil­ling på et kva­li­fi­ce­ret grund­lag og hand­le der­ef­ter? Med dis­se spørgs­mål ønsker Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk at bely­se og dis­ku­te­re poten­ti­a­let i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen i grund­sko­len og på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne i for­hold til at beva­re et demo­kra­ti under pres.

okt 2018

6. oktober 2018 — 16. oktober 2018: Rejsekursus til Armenien og Georgien — ledige pladser

Sted: , | Pris: 16.840 kr

Vi skal beskæf­ti­ge os med den geopo­li­ti­ske situ­a­tion i Arme­ni­en og Geor­gi­en og dens histo­ri­ske for­ud­sæt­nin­ger. Vi vil kom­me til at berø­re Geor­gi­ens for­hold til Rusland og Arme­ni­ens for­hold til Tyr­ki­et samt de to lan­des for­hold til Euro­pa gen­nem møder med diplo­ma­ter og eks­per­ter.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus? Skriv til din regions­se­kre­tær

Kur­ser
5 (100%) 8 votes


Liket af

  • avatar