Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Vi tager selv­føl­ge­lig for­be­hold for Covid-19 restrik­tio­ner, men vi prø­ver at hol­de den­ne over­sigt opdateret.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

Af skat­te­mæs­si­ge grun­de skal man være med­lem for at del­ta­ge i for­e­nin­gens kur­ser — vi lin­ker dog også til man­ge andre kurser.

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så del dem med os nedenfor.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet