Historielærerforeningen | Kontakt

Kur­ser

Over­sigt over kur­ser, kon­fe­ren­cer, mv, som har inter­es­se for histo­ri­e­læ­re­re. Se for­e­nin­gen Decem­ber­mø­de­ts kur­ser her.

Regions­se­kre­tæ­rer og besty­rel­ses­med­lem­mer kan opret­te et kur­sus her.

Studieture og ekskursioner

Stu­di­e­tu­re og ekskursioner

5. okto­ber 2023 
15:00 — 16:00
Det­te er ét af en ræk­ke kor­te, ufor­mel­le efter­mid­dags­mø­der, som afhol­des onli­ne over hele sko­le­å­ret. Møde­tids­punk­tet flyt­tes til kl. 15–16, så kan man del­ta­ge sam­men med sin fag­grup­pe inden for almin­de­lig arbejds- og møde­tid. Vi hol­der fast i den før­ste tors­dag i måne­den. Spred meget ger­ne bud­ska­bet om Fag­kon­su­len­tens Forum. I kan se møde­ka­len­de­ren for næste sko­le­år her: 7/9 — Pro­blem­stil­lings­be­vidst­hed i histo­ri­e­fa­get 5/10 — Stu­di­e­tu­re og eks­kur­sio­ner 9/11 — KS-eksa­men 7/12 — Vin­ter­ek­sa­men 4/1 — SSO/SRP — fokus på opga­ve­for­mu­le­rin­ger og tak­so­no­mi 1/2 — DHO/ HO 7/3 — Teo­ri, meto­de og begre­ber 4/4 — Under­vis­nings­be­skri­vel­ser i histo­ri­e­fa­get 2/5 — Eksamen 
Drømmen om de turkise kupler - Centralasiens Silkevejsbyer

Drøm­men om de tur­ki­se kup­ler — Cen­tra­la­si­ens Silkevejsbyer

11. okto­ber 2023 til 22. okto­ber 2023 
Hele dagen 
Få ste­der er Sil­ke­ve­jens kul­tur og arki­tek­tur så nær­væ­ren­de og impo­ne­ren­de som i Cen­tra­la­si­en. Sil­ke­ve­jens kara­va­ne­by­er har gen­nem århund­re­der været besøgt af tungt læs­se­de kame­ler og hand­len­de. Vi føl­ger deres spor til de legen­da­ri­ske byer Almaty, Bisj­kek, Osj, Samar­kand, Buk­ha­ra og Tasj­kent. Overalt ven­ter funk­len­de kup­ler, tusin­de år gam­le moskéer, harems­ge­mak­ker og et far­ve­mæt­tet vir­var af de smuk­ke­ste mosaik­ker. Vi dyk­ker ned i myter­ne og histo­ri­en her, hvor Ale­xan­der den Sto­res, Djen­gis Khans og Timur Lenks riger opstod, funk­le­de og brast. En skøn blan­ding af histo­rie, smuk­ke byg­nings­vær­ker og hver­dags­liv i de tre Sil­ke­vejslan­de: Kasak­h­stan, Kir­gi­si­stan og Usbekistan. 
Undervisning i Holocaust og andre folkedrab

Under­vis­ning i Holo­caust og andre folkedrab

9. novem­ber 2023 til 10. novem­ber 2023 
Hele dagen 
Kur­set omhand­ler under­vis­ning om Holo­caust og andre fol­ked­rab med fokus på, hvor­dan vi under­vi­ser i svæ­re emner, her­un­der det eti­ske og poli­ti­ske aspekt i for­mid­lin­gen. Nog­le af oplæg­ge­ne vil omhand­le for­mid­ling og under­vis­ning i emnet i Polen og Tys­kland. Enkel­te af oplæg­ge­ne vil være prak­sis­ba­se­re­de, mens andre ude­luk­ken­de skal give inspira­tion og læg­ge op til reflek­sion. Der vil bli­ve afholdt gene­ral­for­sam­ling sen efter­mid­dag den 9. novem­ber for for­e­nin­gens med­lem­mer. Nær­me­re infor­ma­tion om tids­punkt føl­ger. Ved del­ta­gel­se i gene­ral­for­sam­lin­gen uden del­ta­gel­se i kur­sus ret­tes hen­ven­del­se til amalia@historielarer.dk sene­st den 26. okto­ber 2023. 

Har du gode idéer eller ønsker til et histo­ri­e­fag­ligt kur­sus, så tag fat i din regions­se­kre­tær eller opret en tråd her.

Vi annon­ce­rer nye kur­ser løben­de  — Følg for­e­nin­gens til­bud ved at til­mel­de dig nyhedsbrevet