Geert A. Nielsen

For­fra — om udfor­drin­gen ved at skri­ve i historie

Som under­vi­se­re og opga­ve­vej­le­de­re ken­der vi det så godt. Selv når vores ele­ver har fået grun­dig vej­led­ning føler de sig i man­ge til­fæl­de ikke helt klar på, hvor­dan det lige er de skal gri­be deres opga­ve­skriv­ning an.Det er alle de ele­ver og ikke mindst deres lære­re, jeg har tænkt mig at skri­ve den­ne opkla­ren­de for­tæl­ling til: Du er slet ikke ale­ne … Det er helt åben­bart udfor­dren­de at skri­ve histo­rie. Selv man­ge uni­ver­si­tetsan­sat­te histo­ri­ke­re, som har brugt mas­ser af deres tid på at under­vi­se stu­de­ren­de i fagets meto­der, føler sig ofte meget udfor­dret, når de selv skal give sig i kast med at […]

Fami­li­en for­talt og fremvist

Gen­nem de stil­le som­mer­må­ne­der har historielaerer.dk på for­si­den – under fag­li­ge tip – huset et opslag om min nye bog Fami­lie­bil­le­der – For­tæl­lin­ger og andre til­gan­ge. Nu er bogen ude, såvel på papir som i en e‑bogs ver­sion, der også er til­gæn­ge­lig via Gym­por­ta­len. I pres­se­med­del­el­sen, som for­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur udsend­te i for­bin­del­se med bogens udgi­vel­se den 4. august 2017, bli­ver det frem­hæ­vet, at under­vis­ning i histo­rie, kul­­tur- og sam­funds­fag også bør hand­le om, hvor­dan fami­li­e­liv og de nære rela­tio­ner har ændret sig gen­nem tiden, og hvad det bety­der for vores egne fore­stil­lin­ger om eget liv og egen iden­ti­tet. Bogens fortællinger […]