Lad dine ele­ver lave deres egen grundlov

OBS: Det­te værk­tøj fun­ge­rer desvær­re ikke læn­ge­re. Se kom­men­ta­rer­ne neden­for. I anled­ning af grund­lovs­ju­bilæ­et i 2015 har Histo­ri­e­Lab udvik­let to digi­ta­le grund­lovs­ge­ne­ra­to­rer, der udfor­drer ele­ver­nes hold­nin­ger og får dem til at reflek­te­re over deres valg. I gene­ra­to­rer­ne tager ele­ver­ne stil­ling til kon­kre­te cases fra for­tid og nutid, og gene­ra­to­rer­ne ska­ber på bag­grund af sva­re­ne en … Læs Mere

Gra­tis efter­ud­dan­nel­se med din fag­grup­pe (opda­te­ret)

Histo­ri­e­Lab udby­der et nyt efter­ud­dan­nel­ses­kon­cept mål­ret­tet fag­grup­per på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Efter­ud­dan­nel­ses­for­lø­bet fore­går ude på jeres gym­na­si­um sam­men med en histo­ri­e­di­dak­ti­ker. Histo­ri­e­Lab udby­der føl­gen­de histo­ri­e­di­dak­ti­ske tema­er: Histo­ri­e­fa­gets meto­der v. @andershassing Histo­ri­e­be­vidst­hed i under­vis­nin­gen v. Car­sten Tage Niel­sen Tek­ster og tekst­for­stå­el­se i histo­ri­e­fa­get v. Hei­di Eske­lund Knud­sen Skrift­lig­hed i histo­rie v. @heidifunder Innova­tion i histo­rie v. Hen­ri­et­te Aaby … Læs Mere

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non: Lad dine ele­ver ska­be historie…

Den søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non er et gra­tis inter­ak­tivt lære­mid­del om Søn­derjyl­lands histo­rie med lærer­vej­led­nin­ger og alt, hvad du skal bru­ge. På hjem­mesi­den kan dine ele­ver for­hol­de sig aktivt til begi­ven­he­der fra den søn­derjy­ske histo­rie – og vur­de­re og batt­le dem op imod hinanden.

Hjem­mesi­den er på én gang et lære­mid­del, hvor ele­ver­ne kan lære om histo­ri­e­be­vidst­hed og iden­ti­tet, og en afstem­ning om, hvil­ke dele af histo­ri­en der er væsent­lig for unge søn­derjy­der i dag. Du kan der­for enten lade dine ele­ver være med til at for­tæl­le den søn­derjy­ske histo­rie anno 2015 – eller blot lade dem føl­ge med i, hvor­dan de unge søn­derjy­der opfat­ter fortiden.

Se mere på: www.historiekanon.dk


Det for­tæl­ler lære­re og ele­ver om sitet
En lærer: ”Det bed­ste har utvivl­s­omt været, at de fak­tisk bli­ver histo­ri­e­ska­ben­de. Det gik op for mig, da de selv skul­le lave deres skrift­li­ge histo­ri­e­for­tæl­ling og selv kob­le deres udvalg­te histo­ri­ske begi­ven­he­der – at de sim­pelt­hen selv sad i histo­ri­ke­rens værksted.”


En elev: ”Med hjem­mesi­den her får du et godt over­blik over den søn­derjy­ske histo­rie, og det sid­der lige­som mere fast for­di det ser visu­elt godt ud. Du er med til at vur­de­re, hvor vig­tig histo­ri­en er for mig, og så bli­ver jeg lige­som ska­ber af historien.”


Baggrund
Bag Den Søn­derjy­ske Histo­ri­e­ka­non står Histo­ri­e­Lab – i sam­ar­bej­de med Muse­um Søn­derjyl­land og TV SYD. Muse­um Søn­derjyl­land har udvalgt de 20 histo­ri­ske høj­de­punk­ter, som er unik­ke for den søn­derjy­ske histo­ri­es udvik­ling, samt leve­ret tekst og bil­le­der. De tre sam­ar­bejds­part­ne­re har sam­men pro­du­ce­ret video­er til de 20 højdepunkter.