(Den­ne tekst er skre­vet af Maja Höhn, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der på Alsang.dk)

Der skul­le have været ALSANG-arran­ge­men­ter i hele lan­det. Inden cor­o­na lag­de lan­det ned, hav­de vi afta­ler med over 80 kom­mu­ner og var godt på vej til at få de sid­ste med. I peri­o­den op til og omkring 4. maj skul­le der have været omkring 500 fæl­les­sangs­ar­ran­ge­men­ter, som alle­sam­men hav­de til for­mål at mar­ke­re befri­el­sen. Der­u­d­over skul­le vi jo have været 45.000 men­ne­sker til alsang i Fre­de­riks­berg Have, som skul­le sen­des live på DR1. Alt det­te kan vi af gode grun­de ikke.

Der­for mar­ke­rer vi dagen på en alter­na­tiv måde i ste­det!
Syng med på DR

Både om mor­ge­nen og om afte­nen vil man kun­ne mar­ke­re befri­el­sen med sang på DR.Phillip Faber syn­ger for på DR1 og P4 kl. 9:05 på En lær­ke let­tedKring­s­att av fien­der og Du er ikke ale­ne. Om afte­nen kl. 20–21 brin­ger DR1 en flot mar­ke­ring af befri­el­sen. Anført af fle­re kend­te kunst­ne­re kan man i løbet af pro­gram­met syn­ge med på Man bin­der os på mund og håndDen dan­ske sangI Dan­mark er jeg fødtMade in Euro­pe og Altid frej­dig, når du går. Afte­nens san­ge under­tek­stes ikke, og er alt­så ikke TV-pro­gram som fx “Fæl­les­sang – hver for sig”, men man kan på alsang.dk/online fin­de sang­tek­ster til alle de san­ge, som ind­går i pro­gram­mer­ne, så man alli­ge­vel kan syn­ge med hjem­me fra stu­en.

Tænd lys og syng “Fri­he­dens lysdøgn”

Fri­he­dens lysdøgn

Dan­marks nye fri­heds- og fæl­les­sang, “Fri­he­dens lys­døgn”, skul­le have været sun­get til ALSANG-arran­ge­men­ter i hele lan­det. De bli­ver jo af gode grun­de ikke gen­nem­ført, men vi håber sta­dig, at folk vil syn­ge den hjem­me i stu­er­ne, når de tæn­der lys i vin­du­et om afte­nen den 4. maj. Vi kan i den for­bin­del­se næv­ne at ASP-HOLMBLAD har sponso­re­ret 10.000 lys, som er ble­vet omdelt for­skel­li­ge ste­der i lan­det sam­men med en fly­er med tek­sten til Fri­he­dens lysdøgn.

Vi vil i løbet af ugen opfor­dre til at tæn­de lys og syn­ge “Fri­he­dens lys­døgn” om afte­nen den 4. maj. Det vil være skønt, hvis I lige­le­des vil hjæl­pe med at dele dis­se opslag og opfor­dre folk til at bru­ger ‘#alsang2020’, når de poster bil­le­der af deres tænd­te stea­rin­lys. Der­u­d­over kan vi for­tæl­le, at Julie Maria har lavet en musik­vi­deo til “Fri­he­dens lys­døgn”, som bli­ver offent­lig­gjort på dagen den 4. maj.
Hold øje med vores Face­book­si­de  de kom­men­de dage, hvor vi løben­de vil opda­te­re på, hvad der sker den 4. og 5. maj.


Om Alsang 2020 (opslag fra juni 2019)

Pro­jek­tet ‘ALSANG 2020’ ønsker at hyl­de fri­he­den og demo­kra­ti­et og styr­ke med­bor­ger­ska­bet med fæl­les­sang i hele lan­det. Alle kan være med i pro­jek­tet med egne arran­ge­men­ter eller ved at del­ta­ge i de man­ge sto­re begi­ven­he­der pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen står bag. ALSANG 2020 løber fra janu­ar 2019 til udgan­gen af 2020 og kul­mi­ne­rer med en ræk­ke helt sto­re fæl­les­sangs­be­gi­ven­he­der i for­bin­del­se med mar­ke­rin­gen af 75-året for Dan­marks befri­el­se 4. maj 2020.

Vær med til at mar­ke­re 75-året for Dan­marks befri­el­se 4. maj 2020 både i et histo­risk per­spek­tiv, men også med et nuti­digt og frem­ti­digt blik på fri­hed og med­bor­ger­skab. Brug ALSANG 2020s sær­li­ge til­bud til sko­ler og ung­doms­ud­dan­nel­ser i hele lan­det og sæt liv i fællessangen. 

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le

ALSANG 2020 har udar­bej­det under­vis­nings­for­løb med fokus på tema­er som fri­hed og fæl­les­skab, cen­sur og ytrings­fri­hed, demo­kra­ti og men­ne­ske­ret­tig­he­der, besæt­tel­sen og befri­el­sen, rets­op­gø­ret og tiden efter befri­el­sen, sangskriv­ning og meget mere. Mate­ri­a­le til fage­ne dansk, histo­rie, sam­funds­fag, kri­sten­dom og musik. Inspira­tion til en enkelt lek­tion, et læn­ge­re for­løb eller en hel temau­ge. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er til­gæn­ge­ligt onli­ne fra sep­tem­ber 2019, men få et over­blik over mate­ri­a­let alle­re­de ulti­mo juni. 

ALSANG Onli­ne

Syng 45 af de bed­ste dan­ske san­ge om fri­hed, kær­lig­hed, fæl­les­skab og meget mere. Down­lo­ad tek­ster­ne og benyt pro­fes­sio­nelt ind­spil­let kla­ver- og san­gak­kom­pag­ne­ment. San­ge­ne kan benyt­tes frit i 45 uger (fra uge 34, 2019). 

ALSANG Kalen­der

Ind­tast og find ALSANG arran­ge­men­ter, og fæl­les­sangs­ar­ran­ge­men­ter i det hele taget, i vores kalen­der. Find mere info om under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, kon­kur­ren­ce, ALSANG Onli­ne, kalen­der osv. på www.alsang.dk

Hvad er alsang?

I de før­ste år af den den tyske besæt­tel­se af Dan­mark under 2. Ver­denskrig opstod der er stor opblom­string og udbre­del­se af fæl­les­sang — Alsang. Alsang blev beteg­nel­sen for en ræk­ke fæl­les­sangs­stæv­ner, som blev afholdt rundt i hele lan­det under besæt­tel­sen. Hund­redt­u­sind­vis af del­ta­ge­re sang med på fæd­re­lands­san­ge og gav der­med udtryk for sam­men­hold og nationalfølelse.

Det først alsangs­stæv­ne i Dan­mark fandt sted i Aal­borg den 4. juli 1940 på ini­ti­a­tiv fra Sam­men­slut­nin­gen af Arbej­der­sang­kor i Aal­borg og Nr. Sund­by, som hav­de plan­lagt fire san­gaf­te­ner hen over som­me­ren. Til det før­ste arran­ge­ment mød­te ca. 1.500 del­ta­ge­re op på en regn­våd sport­s­plads, og i løbet af de fire san­gaf­te­ner steg del­ta­ger antal­let til ca. 10.000. Fæno­me­net spred­te sig hur­tigt til resten af lan­det. I august og sep­tem­ber 1940 sam­le­des folk over hele lan­det til alsang. Et høj­de­punkt blev nået den 1. sep­tem­ber 1940, hvor alsangs­stæv­ner over hele lan­det i alt sam­le­de fle­re end 700.000 deltagere.

Bag pro­jek­tet står Grundtvigsk Forum, Dansk For­fat­ter­for­e­ning og Spil Dansk.

Forfatter(e)

2 kommentarer til “Vær med til at fejre 4. maj

  1. Jeg har set på listen, der angi­ver san­ge, der bør og kan syn­ges. Det fore­kom­mer mig, at man ikke har meget viden om, hvad der vir­ke­lig blev sun­get for 75–80 år siden.Listen er over­or­den­lig mangelfuld.
    Jeg udbyg­ger ger­ne spørgs­må­let, hvis man ønsker det.
    Erik Har­bo, ope­ra­san­ger Har udgi­vet lp’en En lær­ke let­ted 1980 og fire cd’er med dan­ske san­ge og viser hvor en del af de san­ge jeg tæn­ker på er med.
    Med ven­lig hlsen
    Erik Harbo

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *