Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Lyd­op­ta­gel­se fra als­sangs­stæv­ne, 1940

Pro­jek­tet ‘ALSANG 2020’ ønsker at hyl­de fri­he­den og demo­kra­ti­et og styr­ke med­bor­ger­ska­bet med fæl­les­sang i hele lan­det. Alle kan være med i pro­jek­tet med egne arran­ge­men­ter eller ved at del­ta­ge i de man­ge sto­re begi­ven­he­der pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen står bag. ALSANG 2020 løber fra janu­ar 2019 til udgan­gen af 2020 og kul­mi­ne­rer med en ræk­ke helt sto­re fæl­les­sangs­be­gi­ven­he­der i for­bin­del­se med mar­ke­rin­gen af 75-året for Dan­marks befri­el­se 4. maj 2020.

Vær med til at mar­ke­re 75-året for Dan­marks befri­el­se 4. maj 2020 både i et histo­risk per­spek­tiv, men også med et nuti­digt og frem­ti­digt blik på fri­hed og med­bor­ger­skab. Brug ALSANG 2020s sær­li­ge til­bud til sko­ler og ung­doms­ud­dan­nel­ser i hele lan­det og sæt liv i fæl­les­san­gen.

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le

ALSANG 2020 har udar­bej­det under­vis­nings­for­løb med fokus på tema­er som fri­hed og fæl­les­skab, cen­sur og ytrings­fri­hed, demo­kra­ti og men­ne­ske­ret­tig­he­der, besæt­tel­sen og befri­el­sen, rets­op­gø­ret og tiden efter befri­el­sen, sangskriv­ning og meget mere. Mate­ri­a­le til fage­ne dansk, histo­rie, sam­funds­fag, kri­sten­dom og musik. Inspira­tion til en enkelt lek­tion, et læn­ge­re for­løb eller en hel temau­ge. Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er til­gæn­ge­ligt onli­ne fra sep­tem­ber 2019, men få et over­blik over mate­ri­a­let alle­re­de ulti­mo juni.

ALSANG Onli­ne

Syng 45 af de bed­ste dan­ske san­ge om fri­hed, kær­lig­hed, fæl­les­skab og meget mere. Down­lo­ad tek­ster­ne og benyt pro­fes­sio­nelt ind­spil­let kla­ver- og san­gak­kom­pag­ne­ment. San­ge­ne kan benyt­tes frit i 45 uger (fra uge 34, 2019).

ALSANG Kalen­der

Ind­tast og find ALSANG arran­ge­men­ter, og fæl­les­sangs­ar­ran­ge­men­ter i det hele taget, i vores kalen­der. Find mere info om under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, kon­kur­ren­ce, ALSANG Onli­ne, kalen­der osv. på www.alsang.dk

Hvad er alsang?

I de før­ste år af den den tyske besæt­tel­se af Dan­mark under 2. Ver­denskrig opstod der er stor opblom­string og udbre­del­se af fæl­les­sang — Alsang. Alsang blev beteg­nel­sen for en ræk­ke fæl­les­sangs­stæv­ner, som blev afholdt rundt i hele lan­det under besæt­tel­sen. Hund­redt­u­sind­vis af del­ta­ge­re sang med på fæd­re­lands­san­ge og gav der­med udtryk for sam­men­hold og natio­nal­fø­lel­se.

Det først alsangs­stæv­ne i Dan­mark fandt sted i Aal­borg den 4. juli 1940 på ini­ti­a­tiv fra Sam­men­slut­nin­gen af Arbej­der­sang­kor i Aal­borg og Nr. Sund­by, som hav­de plan­lagt fire san­gaf­te­ner hen over som­me­ren. Til det før­ste arran­ge­ment mød­te ca. 1.500 del­ta­ge­re op på en regn­våd sport­s­plads, og i løbet af de fire san­gaf­te­ner steg del­ta­ger antal­let til ca. 10.000. Fæno­me­net spred­te sig hur­tigt til resten af lan­det. I august og sep­tem­ber 1940 sam­le­des folk over hele lan­det til alsang. Et høj­de­punkt blev nået den 1. sep­tem­ber 1940, hvor alsangs­stæv­ner over hele lan­det i alt sam­le­de fle­re end 700.000 del­ta­ge­re.

Bag pro­jek­tet står Grundtvigsk Forum, Dansk For­fat­ter­for­e­ning og Spil Dansk.

En kommentar til “Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45”

Skriv en kommentar