Europas historie fortalt med plakater

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Ny udstil­ling på Dansk Pla­kat­mu­se­um åbner 16. juni: Hvad er Euro­pa? Pla­ka­ter fra en ver­dens­del Vi bru­ger ordet med ruti­ne­ret sik­ker­hed: Euro­pa – men hvor man­ge af os stop­per op og spør­ger os selv, hvad det egent­lig dæk­ker? Det gør Dansk Pla­kat­mu­se­um i Den Gam­le By … Læs mere

100 danmarkshistorier

universaltid

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here 10.000 siders dan­marks­hi­sto­ri­er Poli­tik, kul­tur­hi­sto­rie og hver­dags­liv: Til sep­tem­ber udkom­mer den før­ste bog i Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lags stort tænk­te serie ”100 dan­marks­hi­sto­ri­er”. Her til­by­des dan­sker­ne intet min­dre end en ny natio­nal­hi­sto­rie, der skal give histo­risk viden og iden­ti­tet. Man­ge dan­ske­re er inter­es­se­re­de i histo­rie og histo­ri­ske … Læs mere

Genforening, rejsekuffert og Istedgade

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Her er de 3 præ­mi­e­re­de bidrag fra kon­kur­ren­cen 2016/17. Tak for alle bidrag! 1.plads: Film om Isted­ga­de Af Mik­kel Strand­kjær, Anders Trads Vie­mo­se og Wil­li­am Roh­de Mad­sen, Rysenste­en Gym­na­si­um 2.plads: ‘Ofe­li­as rej­se­kuf­fert’ Af Ida Cas­per­sen og Camil­la Hjørn­holm Jen­sen, Her­ning Gym­na­si­um 3.plads: Film om gen­for­e­nin­gen … Læs mere

Materiale fra FIP

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Her kan du fin­de præ­sen­ta­tio­ner og input fra del­ta­ger­ne: Oplæg om lære­plans­æn­drin­ger Oplæg om histo­ri­e­brug Input fra del­ta­ger­ne i Århus og Køben­havn Oplæg om digi­tal dan­nel­se link til Prezi — input fra del­ta­ger­ne Oplæg om fag­li­ge mål og fag­ligt ind­hold Oplæg om dansk-histo­ri­e­for­lø­bet Oplæg om skrift­lig­hed … Læs mere

Temanummer om Rusland 1917

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Ulti­mo febru­ar 2017 er det præ­cis 100 år siden at en stor demon­stra­tion i Ruslands davæ­ren­de hoved­stad Skt. Peters­borg før­te til den før­ste af de to rus­si­ske revo­lu­tio­ner i 1917. Tsar Niko­laj 2. blev tvun­get til at abdi­ce­re, hvor­ef­ter det davæ­ren­de par­la­ment, Duma­en, ned­sat­te en … Læs mere

AT 2017 — Menneskets forhold til naturen

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Inspira­tion til arbej­det med årets AT-tema: Doku­men­tar­fil­men Slan­gens favn­tag Ver­dens res­sour­ce­for­brug Opda­gel­ser­ne (forum­t­råd, som kræ­ver login) Darwin Rets­sa­gen mod Galilei   Skriv ger­ne gode ide­er og links i kom­men­ta­rer­ne (hvis du har en bru­ger, så log ind først) . Den­ne side er offent­lig for alle.   Foto: … Læs mere

Ny EU-guide på altinget.dk

altinget

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Vi har fået et tip om nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til under­vis­ning om EU: Kri­stof­fer Hecquet har stå­et for et pro­jekt for Altin­get, der ger­ne skul­le gøre det lidt let­te­re og sjove­re at under­vi­se om EU på gym­na­si­et i histo­rie og sam­funds­fag. EU-gui­de er byg­get op om en … Læs mere

Overgange på langs og på tværs

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Præ­sen­ta­tion af artik­ler­ne i Noter #209 Histo­ri­e­fa­gets over­gan­ge på langs og på tværs af uddan­nel­ses­sy­ste­met er omdrej­nings­punk­tet i det­te num­mer af Noter.  Ide­en udsprang af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens sam­ar­bej­de med Histo­ri­e­lab i Histo­ri­e­di­dak­tisk Net­værk, der net­op fav­ner de nævn­te insti­tu­tio­ner. Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen vil ger­ne støt­te det­te sam­ar­bej­de og … Læs mere

Slangens favntag

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here “Slan­gens favn­tag” er en colum­bi­ansk film, som har pre­mi­e­re i neden­stå­en­de dan­ske bio­gra­fer den 19/5. Grand Tea­tret, Køben­havn Vester Vov Vov, Køben­havn Val­by Kino Gen­tof­te Kino Øst for Para­dis, Aar­hus Cafe Bio­gra­fen, Oden­se Bif­fen, Aal­borg Nico­lai Bio, Kol­ding Palads 1–2–3, Fre­de­riks­havn Thi­sted Kino Ishøj Bio Fil­men bli­ver til­gæn­ge­lig for … Læs mere

Folket, Bogen, Landet

×Clo­seY­ou need to login in order to like this post: cli­ck here Udstil­lin­gen “Fol­ket, Bogen, Lan­det” kan ses på Køben­havns Råd­hus den 7. — 16. juni 2016. Den nu afdø­de pro­fes­sor, Robert Wistrich, fra Hebrew Uni­ver­si­ty i Jerus­a­lem, fik af Simon Wie­sent­hal Cen­tret til opga­ve at lave en udstil­ling om Isra­els histo­rie, og det blev til den histo­ri­ske udstil­ling, … Læs mere