Lars Henriksen

Inspira­tion til faggruppen

Bogen består af 26 små kapit­ler om en ræk­ke for­skel­li­ge tema­er knyt­tet til histo­ri­e­un­der­vis­ning. Den er ret­tet mod lærer­stu­de­ren­de og histo­ri­e­læ­re­re i grund­sko­len, men langt det meste er også rele­vant for lære­re på ung­­doms- og vok­se­nud­dan­nel­ser, om end det måske ikke sådan er nyt. Bogens ophav kom­mer til udtryk på den måde at kapit­ler­ne er udsty­ret med arbejds- og stu­di­espørgs­mål til den lærer­stu­de­ren­de og at for­fat­ter­ne nog­le ste­der hen­ven­der sig direk­te til en histo­ri­e­læ­rer­læ­ser. Der­for kun­ne man også sag­tens bru­ge nog­le af dem som udgangs­punkt for et fag­grup­pe­mø­de. Der er også gode hen­vis­nin­ger efter hvert kapi­tel, bl.a. til inter­es­san­te og […]

Blå dan­marks­hi­sto­ri­er

”Blå Dan­marks­hi­sto­ri­er” sæt­ter fokus på søfar­tens rol­le i Dan­marks­hi­sto­ri­en fra renæs­san­cen til i dag. I 6 kapit­ler, som kan læses for sig, for­tæl­les omtrent først renæs­san­cens, så 1700–1800-tallets histo­rie ud fra et søfarts­per­spek­tiv og der­ef­ter føl­ger kapi­tel 4 om sejlads under ver­denskri­ge­ne, kapi­tel 5 om tiden efter 1945 og til sidst et kapi­tel om ”søman­den”, som under­sø­ger fak­ti­ske og fik­ti­ve frem­stil­lin­ger af og fore­stil­lin­ger og for­dom­me om søman­den og sømands­li­vet. Bogen er ind­by­den­de med fak­ta­bok­se og rigt illu­stre­ret. Til bogen hører en ret omfat­ten­de hjem­mesi­de med både simp­le tjek-på-lek­tien opga­ver, dis­kus­sions­spørgs­mål, kil­de­ma­te­ri­a­le og reme­di­e­rings­op­ga­ver. Det ser meget brug­bart ud ved […]

UNG:DOX til­by­der doku­men­tar­film til fjernundervisning

CPH:DOX, der er Køben­havns Doku­men­tar­film­festi­val, har valgt at omlæg­ge festi­va­len til en onli­ne udga­ve som føl­ge af covid-19 situ­a­tio­nen. Det gæl­der også for UNG:DOX, festi­va­lens uddan­nel­ses­i­ni­ti­a­tiv, hvor vi nu omlæg­ger en del af vores arran­ge­men­ter til en digi­tal ver­sion, så under­vi­se­re fra hele lan­det har mulig­hed for at bru­ge pre­mi­e­re­ak­tu­el­le doku­men­tar­film i de næste ugers fjer­nun­der­vis­ning. Det koster 40 kr. pr. elev pr. film. Vi sen­der der­for den­ne infor­ma­tions­mail ud for at gøre opmærk­som på, at det er muligt at få til­sendt links til udvalg­te doku­men­tar­film i løbet af de næste par uger. Udover at være et oplagt, sjovt og spændende […]

Sørø­ver­hi­sto­ri­er

”Pira­ter – kam­pen om den nye ver­den 1500–1730” er tit­len på en spæn­den­de og velskre­vet under­vis­nings­bog af Nina Bund­gaard Tri­er, som har givet den­ne anmel­der lyst til at let­te anker, bor­de net­bu­tik­ken og kapre et klas­se­sæt til et pirat­for­løb. Bogen tager udgangs­punkt i popu­lær­kul­tu­rens histo­ri­e­brug af pira­ter, som ele­ver­ne for­ment­lig alle­re­de ken­der til, og bru­ger den som ind­gang til at føre dem igen­nem teo­ri om stats­dan­nel­se, kate­go­ri­se­ring af ”soci­alt ban­dit­væ­sen” (Hobs­bawm) og defi­ni­tio­ner på kape­re, pira­ter og soci­a­le ban­dit­ter og ikke mindst dis­kur­sen om og myto­lo­gi­se­rin­gen af dem – er de hel­te eller skur­ke? Her­ef­ter gen­nem­gås pira­te­ri­ets histo­rie fra 1500–1730 […]

Algo­rit­mer, fil­ter­bob­ler og fake news

Der er kom­met to nye sto­re it-tema­er om cyber­sik­ker­hed og digi­tal døm­me­kraft på emu.dk. Her kan under­vi­se­re fin­de artik­ler, for­løb og red­ska­ber, som kan under­støt­te dem, når de skal arbej­de med bl.a. digi­tal dan­nel­se og it-sik­ker­hed med ele­ver­ne. Mate­ri­a­ler­ne kan fin­de anven­del­se i man­ge for­skel­li­ge fag og i tvær­fag­li­ge for­løb. Des­u­den vil de være oplag­te i for­bin­del­se med særak­ti­vi­te­ter og modu­ler ret­tet mod gene­rel digi­tal dan­nel­se og træ­ning af it-kom­pe­ten­cer.  Gå direk­te til mate­ri­a­ler­ne her: Digi­tal døm­me­kraft Cyber­sik­ker­hed De nye tema­er er ble­vet etab­le­ret som led i den natio­na­le stra­te­gi for cyber- og infor­ma­tions­sik­ker­hed (2018–2021), der har til for­mål at sikre, […]

Besty­rel­sens beret­ning for 2017 — 2019

Kon­sti­tu­e­ring i 2017 På gene­ral­for­sam­lin­gen i 2017 trå­d­te David Kyng og Burk­hard Sie­vers ud af besty­rel­sen. Burk­hard hav­de sid­det 3 peri­o­der på to år og David tog en ekstra 4. peri­o­de, for­di der var stor udskift­ning i besty­rel­sen i 2015. Jakob Bang fra Odder Gym­na­si­um og Kri­sti­an Arent­sen fra Dub­­org-sko­­len blev valgt ind og på gene­ral­for­sam­lin­gen blev Lars Hen­rik­sen ny for­mand. Ras­mus Øster­gaard fort­sat­te som besty­rel­sens revisor. Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­re­de sig på sit før­ste møde på Hele­nekil­de Bade­ho­tel (foto) Som noget nyt udnævn­te vi en næst­for­mand (eller skul­le man hel­le­re skri­ve ‘næst­for­per­son’), nem­lig Hei­di Fun­der, som har fun­ge­ret som besty­rel­sens kon­takt­per­son til regionalsekretærerne […]

Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Øst­eu­ro­pæ­er­ne – 30 år efter Ber­lin-murens fald 2019 er året for Ber­lin-murens fald, kom­mu­nis­mens ende­ligt, afslut­nin­gen på en epo­ke i Euro­pas histo­rie med had, pig­t­råd og kold krig. Anne Hau­bek og Tho­mas Ubbe­sen, tid­li­ge­re man­ge­åri­ge DR-uden­rigsjour­­na­li­­ster har gen­nem nog­le måne­der rejst med tog og bus til de yder­ste hjør­ner af den gam­le Østblok og mødt man­ge af vores øst­eu­ro­pæ­i­ske nabo­er. De har talt med meni­ge men­ne­sker, hvis skæb­ner er for­met af kom­mu­nis­me og under­tryk­kel­se, som blev kaste­bol­de for histo­ri­en og som nu har levet 30 år under en for dem næsten ube­gri­be­lig ny ver­den­sor­den.  Hvad tæn­ker de i dag om de […]

Kri­sten mis­sion i Afrika

Hvad er tro, magt og medi­er?  Tro, Magt og Medi­er er en onli­ne under­vis­nings­plat­form. Plat­for­men ret­ter sig mod fage­ne histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab for hen­holds­vis 8.–9. klas­se i grund­sko­len samt i gym­na­si­et. Plat­for­men fin­der man på www.tromagtogmedier.dk. Selv­om plat­for­men er intu­i­tiv og let til­gæn­ge­lig, anbe­fa­ler vi, at gen­nem­læ­se lærer­vej­led­nin­gen, da den præ­sen­te­rer kil­de­ma­te­ri­a­lets kon­tekst, bag­grun­den for at ska­be plat­for­men samt de pæda­go­gi­ske prin­cip­per, den byg­ger på.  Hvem har lavet fil­me­ne, og hvem står bag plat­for­men?  Bag­grun­den for plat­for­men er doku­men­tar­fil­men De Frel­ste (2018). De Frel­ste hand­ler om 100 års dansk kri­sten mis­sion i det nord­li­ge Nige­ria. Doku­men­tar­fil­men base­rer sig på et filmarkiv, […]

Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Et roads­how om iden­ti­tet, sprog og histo­rie 100 året for afstem­nin­ger­ne i Slesvig og Gen­for­e­nin­gen i 1920 mar­ke­res over hele lan­det i før­ste hal­vår af 2020. Muse­um Søn­derjyl­land er midt i plan­læg­nin­gen af Gen­for­e­nings­bus­sen 2020 – et til­bud til udsko­lin­gen og gym­na­si­er­ne i hele lan­det. Bus­sen vil være en fest­lig, tvær­fag­lig og tan­ke­væk­ken­de mar­ke­ring af den mest vid­træk­ken­de enkelt­be­gi­ven­hed i Dan­mark i det 20. århund­re­de – og et afsæt til at reflek­te­re over Euro­pas nuvæ­ren­de udfor­drin­ger, kon­flik­ter og mulig­he­der for fre­de­lig samek­si­stens og demo­kra­ti. Idéen bag bus­sen Sko­ler­ne boo­k­er Gen­for­e­nings­bus­sen for en hel dag med mulig­hed for fle­re for­løb. Ved […]

”Jam­mers Min­de” som tegneserie

Allan van Han­sen, som er cand. mag i dansk og hol­land­sk og dansk lek­tor i Sto­ck­holm har gen­dig­tet Leo­nora Chri­sti­nas ”Jam­mers Min­de” som en gra­fisk roman. De 208 roman­si­der er pri­mært teg­nin­ger sat op i ram­mer, som vi ken­der det fra album-teg­­ne­­se­ri­er og cita­ter fra Line Krog­hs bear­bejd­ning af ori­gi­na­len, som blev for­fat­tet under kon­ge­dat­te­rens fængsels­op­hold i Blå­tårn. Roma­nen føl­ger i sto­re træk sit for­læg, men nog­le detal­jer er selv­føl­ge­lig udvalgt og for­stør­ret og enkel­te ste­der er det fri fan­ta­si med udgangs­punkt i de histo­ri­ske begi­ven­he­der. Kro­p­s­vi­si­te­rin­gen af kon­ge­dat­te­ren helt ind til ’de hem­me­li­ge ste­der’, da hun bli­ver ind­sat i Blå­tårn, fyl­der 6 sider […]