Hvad burde unge gøre oprør mod i dag?

Vi har fået neden­stå­en­de lil­le hil­sen fra Kri­ste­ligt Dag­blad. Måske var det noget at bru­ge en af de sid­ste histo­ri­e­ti­mer på? Man kan skri­ve til Ama­lie, men I kun­ne også lade ele­ver­ne kom­men­te­re her­un­der. I år er det 50 år siden, at ung­doms­op­rø­ret fandt sted. Det har vi de sene­ste uger mar­ke­ret på Kri­ste­ligt Dag­blad … Læs mere Hvad bur­de unge gøre oprør mod i dag?

Book undervisning på Det Kgl. Bibliotek

(Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de tip fra Lene Eklund-Jør­­gen­­sen på Det kon­ge­li­ge Bibli­o­tek /LH) Oplev kul­tu­rar­ven på en ny måde I Den sor­te Dia­mant pas­ser vi på hele Dan­marks kul­tu­rarv. Vi ind­sam­ler, beva­rer og for­mid­ler kul­tu­rar­ven, og nog­le af dis­se vær­ker, doku­men­ter, hånd­skrif­ter og bil­le­der ind­går i bibli­o­te­kets skat­teud­stil­ling. Her kan man ople­ve alt fra Karen … Læs mere Book under­vis­ning på Det Kgl. Bibli­o­tek

Didaktik er sjovest, når det er fagdidaktik

Historiedidaktikken, 3.udg.

Den 3. udga­ve af for­e­nin­gens histo­ri­e­di­dak­tik er nu udkom­met som fysisk bog og sendt ud til med­lem­mer­ne. Unboxing didak­tik­ken Didak­tik er sjovest, når det er fag­di­dak­tik. Gave til alle med­lem­mer­ne af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen er net­op pak­ket ud. #sofalæs­ning pic.twitter.com/u9Vo6APO68 — Hen­ning Rom­me Lund (@HenningRomme) Febru­ary 8, 2018 Med­lem­mer­ne kan debat­te­re artik­ler­ne i det­te med­lem­s­forum .   … Læs mere Didak­tik er sjovest, når det er fag­di­dak­tik

Book en jøde

jic

Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de fra Jonat­han Har­mat, JIC: Til ret­te ved­kom­men­de, Jeg skri­ver for at gøre jer opmærk­som­me på vores gra­tis under­vis­nings­til­bud i Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter. Kort for­talt er jeg pro­jekt­le­der i Jødisk Infor­ma­tions­cen­ter, der blev opret­tet i kølvan­det på ter­r­or­an­gre­bet på Køben­havns Syna­go­ge i 2015. Vores grund­læg­gen­de opga­ve er at ned­bry­de for­dom­me og anti­se­mi­tis­me ved … Læs mere Book en jøde

Danmark i krig (#6 i serien “100 danmarkshistorier”)

universaltid

Bog 6: Dan­mark i krig ”Det er spæn­den­de at se på kri­ge­ne en for en. Hvor­for gik vi ind? Hvor­dan gik det der­u­de? Og hvad kom der ud af, at Dan­mark blev en krigs­før­en­de nation?” (Bo Lide­gaard) Dan­mark er ble­vet en krigs­før­en­de nation. Vi træ­der stolt frem på ver­dens­sce­nen, når de sto­re kal­der, og vi … Læs mere Dan­mark i krig (#6 i seri­en “100 dan­marks­hi­sto­ri­er”)

Ulkegade — Det Moderne Gennembrud som radiodrama

(tip fra DR) Det er med glæ­de at vi i dag kan sen­de 2. og sid­ste sæson ud af den histo­ri­ske dra­ma­se­rie Ulke­ga­de, der udspil­ler sig i Kon­gens Køben­havn i 1870’erne. Seri­ens før­ste sæson blev i Infor­ma­tion omtalt med “Vel­pro­du­ce­ret, velskre­vet og velspillet”…“Ulkegade er med andre ord også et eksem­pel på god public ser­vi­ce, der … Læs mere Ulke­ga­de — Det Moder­ne Gen­nem­brud som radi­odra­ma

Teater om kolonitid og slavehandel

Tea­tret Det Olske Orke­ster spil­ler 27. febru­ar til 10. marts fore­stil­lin­gen SUKKER, som er en kri­tisk kom­men­tar til det­te kapi­tel i dan­marks­hi­sto­ri­en. Fore­stil­lin­gen omhand­ler tre­kants­hand­len, den dehu­ma­ni­se­ren­de behand­ling af sla­ver og fri­gi­vel­sen af de dan­ske sla­ver. Fore­stil­lin­gen rej­ser man­ge spørgs­mål, som ele­ver­ne bag­ef­ter kan tage op til dis­kus­sion eller bru­ge som udgangs­punkt for en kri­tisk … Læs mere Tea­ter om kolo­ni­tid og sla­ve­han­del

Euroclio søger 2 lærere til undervisning i EU-historie

Call for 7 Natio­nal Coor­di­na­tors of Local Events on Tea­ching about the EU,  Addres­sed to: presi­dents and/or con­ta­ct per­sons of history tea­chers’ asso­ci­a­tions in the Euro­pe­an Uni­on. Asso­ci­a­tion: Danish History Tea­chers’ Asso­ci­a­tion Dear David Kyng, EUROCLIO — Euro­pe­an Asso­ci­a­tion of History Educa­tors is hap­py to sha­re with our mem­ber orga­ni­sa­tions, the Call for Natio­nal Coor­di­na­tors for … Læs mere Euro­clio søger 2 lære­re til under­vis­ning i EU-histo­rie

Europas historie fortalt med plakater

Ny udstil­ling på Dansk Pla­kat­mu­se­um åbner 16. juni: Hvad er Euro­pa? Pla­ka­ter fra en ver­dens­del Vi bru­ger ordet med ruti­ne­ret sik­ker­hed: Euro­pa – men hvor man­ge af os stop­per op og spør­ger os selv, hvad det egent­lig dæk­ker? Det gør Dansk Pla­kat­mu­se­um i Den Gam­le By nu med udstil­lin­gen ”Hvad er Euro­pa? Pla­ka­ter fra en … Læs mere Euro­pas histo­rie for­talt med pla­ka­ter