Besty­rel­sens beret­ning for 2017 — 2019

Bestyrelsen 2017-19

Kon­sti­tu­e­ring i 2017 På gene­ral­for­sam­lin­gen i 2017 trå­d­te David Kyng og Burk­hard Sie­vers ud af besty­rel­sen. Burk­hard hav­de sid­det 3 peri­o­der på to år og David tog en ekstra 4. peri­o­de, for­di der var stor udskift­ning i besty­rel­sen i 2015. Jakob Bang fra Odder Gym­na­si­um og Kri­sti­an Arent­sen fra Dub­­org-sko­­len blev valgt ind og på … Læs mere Besty­rel­sens beret­ning for 2017 — 2019

Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Anne Haubek og Thomas Ubbesen

Øst­eu­ro­pæ­er­ne – 30 år efter Ber­lin-murens fald 2019 er året for Ber­lin-murens fald, kom­mu­nis­mens ende­ligt, afslut­nin­gen på en epo­ke i Euro­pas histo­rie med had, pig­t­råd og kold krig. Anne Hau­bek og Tho­mas Ubbe­sen, tid­li­ge­re man­ge­åri­ge DR-uden­rigsjour­­na­li­­ster har gen­nem nog­le måne­der rejst med tog og bus til de yder­ste hjør­ner af den gam­le Østblok og mødt man­ge … Læs mere Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Kri­sten mis­sion i Afri­ka

Hvad er tro, magt og medi­er? Tro, Magt og Medi­er er en onli­ne under­vis­nings­plat­form. Plat­for­men ret­ter sig mod fage­ne histo­rie og kri­sten­dom­skund­skab for hen­holds­vis 8.–9. klas­se i grund­sko­len samt i gym­na­si­et. Plat­for­men fin­der man på www.tromagtogmedier.dk. Selv­om plat­for­men er intu­i­tiv og let til­gæn­ge­lig, anbe­fa­ler vi, at gen­nem­læ­se lærer­vej­led­nin­gen, da den præ­sen­te­rer kil­de­ma­te­ri­a­lets kon­tekst, bag­grun­den for … Læs mere Kri­sten mis­sion i Afri­ka

Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Et roads­how om iden­ti­tet, sprog og histo­rie 100 året for afstem­nin­ger­ne i Slesvig og Gen­for­e­nin­gen i 1920 mar­ke­res over hele lan­det i før­ste hal­vår af 2020. Muse­um Søn­derjyl­land er midt i plan­læg­nin­gen af Gen­for­e­nings­bus­sen 2020 – et til­bud til udsko­lin­gen og gym­na­si­er­ne i hele lan­det. Bus­sen vil være en fest­lig, tvær­fag­lig og tan­ke­væk­ken­de mar­ke­ring af … Læs mere Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

”Jam­mers Min­de” som teg­ne­se­rie

Allan van Han­sen, som er cand. mag i dansk og hol­land­sk og dansk lek­tor i Sto­ck­holm har gen­dig­tet Leo­nora Chri­sti­nas ”Jam­mers Min­de” som en gra­fisk roman. De 208 roman­si­der er pri­mært teg­nin­ger sat op i ram­mer, som vi ken­der det fra album-teg­­ne­­se­ri­er og cita­ter fra Line Krog­hs bear­bejd­ning af ori­gi­na­len, som blev for­fat­tet under kon­ge­dat­te­rens … Læs mere ”Jam­mers Min­de” som teg­ne­se­rie

Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Pro­jek­tet ‘ALSANG 2020’ ønsker at hyl­de fri­he­den og demo­kra­ti­et og styr­ke med­bor­ger­ska­bet med fæl­les­sang i hele lan­det. Alle kan være med i pro­jek­tet med egne arran­ge­men­ter eller ved at del­ta­ge i de man­ge sto­re begi­ven­he­der pro­jektor­ga­ni­sa­tio­nen står bag. ALSANG 2020 løber fra janu­ar 2019 til udgan­gen af 2020 og kul­mi­ne­rer med en ræk­ke helt sto­re … Læs mere Alsang 2020 og besæt­tel­sen 1940–45

Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk per­spek­tiv

Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling, Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um har i sam­ar­bej­de med LGBT Dan­mark net­op lan­ce­ret det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Que­er Zahrt­mann. Mate­ri­a­let tager udgangs­punkt i den dan­ske maler Kri­sti­an Zahrt­manns far­ve­ri­ge og udfor­dren­de kunst­vær­ker. Det inde­hol­der spæn­den­de tvær­fag­li­ge opga­ver om kunst, køn, seksu­a­li­tet og iden­ti­tet i et histo­risk og nuti­digt per­spek­tiv. Mate­ri­a­let har blandt andet rele­vans for fage­ne histo­rie, dansk, sam­funds­fag, … Læs mere Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk per­spek­tiv

Film til pro­pa­gand­a­for­løb

Et spø­gel­se fra for­ti­den går gen­nem ver­den af i dag, og gam­le alli­an­cer og ide­a­ler står for fald. De bol­værk, man rej­ste til værn om demo­kra­ti, fri­hed og huma­nis­me efter Anden Ver­denskrig, er under pres. Karis­ma­ti­ske lede­re svin­ger igen de natio­na­le faner så højt, at al tale om inter­na­tio­nalt ansvar og sam­ar­bej­de over­dø­ves. Det er … Læs mere Film til pro­pa­gand­a­for­løb

Altin­gets valg­test til unge

(tip fra Altin­get) Spek­trum – Altin­gets unge­me­die — til­by­der en valg­test til både FT-val­­get og EP-val­­get, hvor man kan sam­men­lig­ne sine hold­nin­ger med par­ti­er­ne. Testen skal ikke for­tæl­le, hvad man skal stem­me, men der­i­mod lede en vide­re til mere infor­ma­tion om par­ti­er­ne og val­get. Kan det måske være til nyt­te for jer valg­kam­pen? Vi har … Læs mere Altin­gets valg­test til unge

Podcasts til unge om EU

Vi har i AOF med støt­te fra Euro­pa­næv­net lavet en podcast i 4 afsnit om EU’s histo­rie fra 1945 og op til i dag, og jeg skri­ver for­di de 4 afsnit kan bru­ges i under­vis­nin­gen som optakt for unge til EP-val­­get 26. maj.   Ind­hold: Peter Lau­ge­sen, der er pris­be­løn­net fored­rags­hol­der og doku­men­ta­rist kendt fra … Læs mere Podcasts til unge om EU