Fawaz Ger­ges til Has­se­ris

Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Euro­pa. Er du en af de knap 600 kol­le­ger, der kig­ger for­bi det … Læs mere

Revi­sion af pro­gram­met for “Dansk up i for­an­dring”

Kære alle Det er med begej­string, at vi kan præ­sen­te­re ved­lag­te revi­sion af pro­gram­met for “Dansk uden­rigs­po­li­tik i en ver­den i sta­dig for­an­dring” 16–12–15. Revi­sio­nen dæk­ker over, at: • der bli­ver mulig­hed for, at del­ta­ge­re med fag­kom­bi­na­tio­nen sam­funds­fag og histo­rie kan høre beg­ge fag­kon­su­len­ter • del­ta­ge­re med kun histo­rie eller kun sam­funds­fag får til­bud om … Læs mere

Se her! Kur­sus med Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogen­sen

  For­tid eller frem­tid — Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik (1) Kære alle Der er opstå­et en unik chan­ce for at kun­ne til­by­de jer et kur­sus med et aktu­elt og spæn­den­de tema og med højt kva­li­fi­ce­re­de oplægs­hol­de­re. Såle­des vil Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogen­sen d. 10.  decem­ber hjæl­pe os til at for­stå … Læs mere