Casper Døssing

Fawaz Ger­ges til Hasseris

Efter sid­ste pro­gra­mæn­dring, så åbnes “Sand­he­den om Mel­le­mø­sten?” på tirs­dag af Fawaz Ger­ges fra Lon­don School of Eco­no­mi­cs! Altin­get har i anled­ning af hans besøg i Aal­borg lavet den­ne arti­kel med ham, hvor han giver sin vur­de­ring af frem­tids­ud­sig­ter­ne for Mel­le­mø­sten og Euro­pa. Er du en af de knap 600 kol­le­ger, der kig­ger for­bi det nord­jy­ske på tirs­dag, så læs den ende­lig alli­ge­vel. Vink­len tirs­dag, hvor Fawaz Ger­ges er i sam­ta­le med Adam Holm, bli­ver en anden.

Revi­sion af pro­gram­met for “Dansk up i forandring”

Kære alle Det er med begej­string, at vi kan præ­sen­te­re ved­lag­te revi­sion af pro­gram­met for “Dansk uden­rigs­po­li­tik i en ver­den i sta­dig for­an­dring” 16–12–15. Revi­sio­nen dæk­ker over, at: • der bli­ver mulig­hed for, at del­ta­ge­re med fag­kom­bi­na­tio­nen sam­funds­fag og histo­rie kan høre beg­ge fag­kon­su­len­ter • del­ta­ge­re med kun histo­rie eller kun sam­funds­fag får til­bud om tema­ti­ske for­skero­p­læg (oplægs­hol­de­re udspe­ci­fi­ce­res sene­re) samt mulig­hed for at møde udvalg­te for­lag, der præ­sen­te­rer rele­vant under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til brug i gym­na­si­et • kur­set invi­te­rer del­ta­ger­ne til at bli­ve til aftens­mad + et efter­føl­gen­de fored­rag (oplægs­hol­der for­ven­tes offent­lig­gjort medio novem­ber), for dem der har lyst til at blive […]

Se her! Kur­sus med Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogensen

  For­tid eller frem­tid — Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik (1) Kære alle Der er opstå­et en unik chan­ce for at kun­ne til­by­de jer et kur­sus med et aktu­elt og spæn­den­de tema og med højt kva­li­fi­ce­re­de oplægs­hol­de­re. Såle­des vil Jør­gen Goul Ander­sen, Ritt Bjer­re­gaard og Peter Mogen­sen d. 10.  decem­ber hjæl­pe os til at for­stå den rej­se, som Dan­marks gam­le arbej­der­par­ti har gen­nem­gå­et over de sene­ste 45 år, og sam­ti­dig give kva­li­fi­ce­re­de vur­de­rin­ger af par­tiets frem­tid. Alt det­te sker under over­skrif­ten “For­tid eller frem­tid: Om Soci­al­de­mo­kra­tiets rol­le i dansk poli­tik” og det skal ikke være nogen hem­me­lig­hed, at vi er […]

Noter #190: Ver­den uden­for Europa

Da der iføl­ge den nye bekendt­gø­rel­se for gym­na­sie­un­der­vis­nin­gen i histo­rie skal under­vi­ses i ver­den uden for Euro­pa før 1453 har vi i det­te num­mer at Noter valgt net­op det­te som over­ord­net tema, og vi håber de man­ge spæn­den­de artik­ler kan give inspira­tion til at kaste sig ud i nye og måske ukend­te områ­der. Da ”Ver­den uden for Euro­pa” jo er en omfat­ten­de stør­rel­se og kan ind­dra­ges i under­vis­nin­gen på rig­tigt man­ge måder har vi for­søgt med neden­stå­en­de artik­ler at få en
så bred vin­kel på tema­et som muligt.