Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le — Stem­mer i stilheden


Stem­mer i stil­he­den er en hjem­mesi­de med under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, som kan bru­ges i sam­men­spil med ani­ma­tions­fil­men af sam­me navn. Fil­men varer 18 minut­ter og hand­ler om den den­gang 14-åri­ge Bent Mel­chi­or og hans fami­lies flugt til Sve­ri­ge i okto­ber 1943. Sam­men med under­vis­nings­ma­te­ri­a­let invi­te­rer fil­men til debat, der skal være med til at for­hin­dre, at histo­ri­en gen­ta­ger sig. 

Fil­men og det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le kan ska­be og inspi­re­re til debat af de vær­di­er, der kom til udtryk i sam­ti­den og hvor­for det er vig­tigt at dis­ku­te­re dem i dag.

Huma­ni­ty in Action har pro­du­ce­ret fil­men, mens det til­hø­ren­de under­vis­nings­ma­te­ri­a­le er udvik­let af Ghet­to Figh­ter Hou­se Muse­um med Dansk Jødisk Muse­um som histo­ri­ske kon­su­len­ter. Den dan­ske ver­sion af mate­ri­a­let er under udarbejdelse.

Mate­ri­a­let er udvik­let med støt­te fra Slots og Kul­tursty­rel­sen, den dan­ske ambas­sa­de i Tel Aviv og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et. Læs mere her.

Emner: Okto­ber 1943, med­bor­ger­skab, flugt, for­føl­gel­se, etik og moral, ansvar

Mate­ri­a­le: Under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er en kom­bi­na­tion af selv­stæn­di­ge opga­ver, under­sø­gel­ser og gui­de­de dis­kus­sio­ner, der opmun­trer ele­ver­ne til at reflek­te­re over deres egne erfa­rin­ger og til at udfor­ske alter­na­ti­ve måder at tæn­ke på.

Mål­grup­pe: Mål­grup­pen er udsko­lin­gen og gym­na­siesko­len. Både film og under­vis­nings­ma­te­ri­a­le lig­ger gra­tis til­gæn­ge­ligt på hjemmesiden

Forfatter(e)

For­mand for historielærerforeningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *