(Jeg har mod­ta­get det­te tip/reklame fra Dox­bio. Jeg er klar over at tim­in­gen ikke er god i for­hold til at tage ele­ver­ne med i bio­gra­fen, men fil­men kom­mer sand­syn­lig­vis på film­stri­ben i efteråret)

https://vimeo.com/266298828

Den 6. juni er der bio­graf­pre­mi­e­re på fil­men FÆDRE OG SØNNER. Far­far Hen­ning var berømt opda­gel­ses­rej­sen­de og kul­tu­rarvsind­sam­ler, men leve­de til­sy­ne­la­den­de et dob­belt­liv som hem­me­lig agent. Bar­ne­bar­net Micha­el vil fin­de ud af, om det er sandt og lok­ker sin gam­le far, den tid­li­ge­re hof­marskal, Søren Haslund-Chri­sten­sen med på en rej­se til Mongo­li­et i far­fa­rens fod­spor. Sørens hel­bred skran­ter, men Micha­el ønsker en sid­ste fæl­les opda­gel­ses­rej­se med sin far, før det er for sent. Under­vejs fin­der de skjul­te oplys­nin­ger, der for­tæl­ler nyt om Haslunds rol­le i stormag­ter­nes kamp i tiden, der leder op til 2. verdenskrig.

Læs mere her.

Fil­men er et styk­ke Dan­marks­hi­sto­rie om en fami­lie, dre­vet af even­tyr, der gra­ver i for­ti­den — og vi tæn­ker der­for, at den er inter­es­sant for jeres medlemmer.

FÆDRE OG SØNNER får pre­mi­e­re i bio­gra­fer over hele lan­det den 6. juni. Nog­le bio­gra­fer fort­sæt­ter fil­men i deres pro­gram, andre viser kun fil­men på sel­ve pre­mi­e­re­da­gen. Se listen over bio­gra­fer her: http://doxbio.dk/kob-billet/

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *