Køn og seksu­a­li­tet i histo­risk perspektiv

Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling, Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um har i sam­ar­bej­de med 
LGBT Dan­mark net­op lan­ce­ret det nye under­vis­nings­ma­te­ri­a­le Que­er Zahrt­mann. Mate­ri­a­let tager 
udgangs­punkt i den dan­ske maler Kri­sti­an Zahrt­manns far­ve­ri­ge og udfor­dren­de kunst­vær­ker. Det 
inde­hol­der spæn­den­de tvær­fag­li­ge opga­ver om kunst, køn, seksu­a­li­tet og iden­ti­tet i et histo­risk og 
nuti­digt perspektiv.

Mate­ri­a­let har blandt andet rele­vans for fage­ne histo­rie, dansk, sam­funds­fag, old­tids­kund­skab og 
bil­led­kunst. Det består af en lærer-intro­duk­tion, et ele­vark og en Power­Po­int-fil, som kan down­lo­a­des
gra­tis på vores hjemmeside.

Mate­ri­a­let er udvik­let i for­bin­del­se med sær­ud­stil­lin­gen Kri­sti­an Zahrt­mann — Que­er, kunst og liden­skab
der er ble­vet til i sam­ar­bej­de med Ribe Kunst­mu­se­um og Fuglsang Kunst­mu­se­um. Det kan med for­del 
anven­des før, under eller efter et besøg på muse­et, men kan også anven­des uaf­hæn­gigt af udstillingen.

I kan læse mere og down­lo­a­de mate­ri­a­let her:

(Jeg har mod­ta­get det­te tip fra muse­ums­in­spek­tør Rik­ke Zin­ck Jen­sen / LH)

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *