Brugs­vil­kår og per­son­da­ta­po­li­tik

Af Mike Licht, CC BY 2.0 https://www.flickr.com/photos/notionscapital/
Af Mike Licht, CC BY 2.0
https://www.flickr.com/photos/notionscapital/

Brugs­vil­kår

1) Det er ikke til­ladt at dele mate­ri­a­le på historielaerer.dk, som er omfat­tet af gæl­den­de lov om ophavs­ret, med min­dre man selv har ophavs­ret til det. Hvis loven ændres, så ændres vores brugs­vil­kår til­sva­ren­de.

 

2) Det mate­ri­a­le, som uplo­a­des af bru­ger­ne, kan frit anven­des til under­vis­nings­for­mål af andre bru­ge­re på siden, med min­dre andet anfø­res af den bru­ger, som uplo­a­der mate­ri­a­let.

 

3) Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se kan til enhver tid blo­ke­re med­lem­mer, som ikke over­hol­der dis­se brugs­vil­kår.


Per­son­da­ta­po­li­tik

Cook­i­es

Historielaerer.dk bru­ger en del “cook­i­es”, små tekst­fi­ler, der gem­mes på din com­pu­ter. Ex:

  • Cook­i­es, der star­ter med pk_ref_pk_cvar_pk_id_pk_ses er fra Mato­mo, som vi bru­ger til at ind­sam­le sta­ti­stik om hjem­mesi­dens brug i ste­det for Goog­le Ana­ly­ti­cs. Vi har 100% “data owners­hip”, og deler ikke oplys­nin­ger­ne med tred­je­part.
  • bp-acti­vi­ty-oldest­pa­ge : husker, hvor meget du har set af nyheds­fe­e­det.
  • viewed_cookie_policy: husker, om du har accep­te­ret cook­i­es.
  • ifly­chat (det lil­le chatvin­due)

Du kan selv slet­te eller disab­le cook­i­es i din brow­sers indstil­lin­ger. Se hvor­dan man gør i Chro­me. — men så kan der være dele af siden, som ikke fun­ge­rer opti­malt.

Hvis du skri­ver en kom­men­tar, kan du væl­ge at gem­me dit navn, din emailadres­se og din hjem­mesi­de i cook­i­es, så du ikke behø­ver at udfyl­de dine oplys­nin­ger igen næste gang. Dis­se cook­i­es varer i et år.

Hvis du har en kon­to, og du log­ger ind på det­te web­s­ted, fast­sæt­ter vi en mid­ler­ti­dig cook­ie for at afgø­re, om din brow­ser accep­te­rer cook­i­es. Den­ne cook­ie inde­hol­der ingen per­son­li­ge data og kas­se­res, når du luk­ker din brow­ser.

Når du log­ger ind, opret­ter vi også fle­re cook­i­es for at gem­me dine logi­nop­lys­nin­ger og dine skærm­dis­plays valg. Login cook­i­es varer i to dage, og skærmop­tio­ner cook­i­es hol­der i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login fort­sæt­te i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, bli­ver login cook­i­es fjer­net.

Hvis du redi­ge­rer eller offent­lig­gør en arti­kel, gem­mes en yder­li­ge­re cook­ie i din brow­ser. Den­ne cook­ie inde­hol­der ingen per­son­li­ge data og angi­ver blot post-id’et for den arti­kel, du net­op har redi­ge­ret. Den udlø­ber efter 1 dag.

Hvil­ke data ind­sam­ler vi, hvad bru­ger vi dem til?

Dit navn og din adres­se bru­ger vi selv­føl­ge­lig til at sen­de dig Noter. Oplys­nin­ger om dit andet fag bru­ger vi i fald at vi skal søge på lære­re til tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de.

Når vi gen­nem­fø­rer spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser bru­ger vi ‘Quiz and Sur­vey Master’, som ind­sam­ler din ip-adres­se og dine svar.

Hvis du opret­ter eller boo­k­er et kur­sus via hjem­mesi­den ind­sam­ler vi også til­mel­dings­da­ta.

Dine data gem­mes i en data­ba­se (MySQL) hos WPEn­gi­ne. Adgangs­ko­der er kryp­te­ret med MD5. Hvis historielaerer.dk bli­ver hack­et vil WPEn­gi­ne scan­ne og for­hå­bent­lig fjer­ne virus. Alle adgangs­ko­der skal her­ef­ter opda­te­res.

Hvem deler vi data med?

Vi bru­ger Mail­chimp til at udsen­de mails, og der­for deler vi dit navn og din email med Mail­chimp. Vi har en data­be­hand­ler­af­ta­le med Mail­chimp.

Vi bru­ger anti-spam tje­ne­sten Akis­met til at tjek­ke for robot­kom­men­ta­rer.  Oplys­nin­ger­ne vi ind­sam­ler afhæn­ger af, hvor­dan bru­ge­ren opsæt­ter Akis­met til web­s­i­tet, men omfat­ter typisk kom­men­ta­to­rens IP-adres­se, bru­gera­gent, hen­vis­nings­adres­se og webadres­se (sam­men med andre oplys­nin­ger, der direk­te leve­res af kom­men­ta­ren, f.eks. Deres navn, bru­ger­navn, e‑mail adres­se og sel­ve kom­men­ta­ren).

Hvor læn­ge gem­mer vi data?

Hvis du efter­la­der en kom­men­tar, beva­res kom­men­ta­ren og dens meta­da­ta på ube­stemt tid. Vi gem­mer også de per­son­li­ge oplys­nin­ger, du giver, når du opret­ter en bru­ger­pro­fil som gæst eller med­lem. Alle bru­ge­re kan til enhver tid se, redi­ge­re eller slet­te deres per­son­li­ge oplys­nin­ger (und­ta­gen bru­ger­navn). Vi gem­mer også de svar du giver i vores spør­ge­ske­ma­er.

Web­s­te­dad­mi­ni­stra­to­rer kan også se og redi­ge­re dis­se oplys­nin­ger.

Ind­lej­ret ind­hold fra andre sider

Artik­ler på det­te web­s­ted kan inde­hol­de ind­lej­ret (“embed­ded”) ind­hold (fx video­er, bil­le­der, artik­ler osv.). Embed­ded ind­hold fra andre hjem­mesi­der opfø­rer sig på sam­me måde som om den besø­gen­de har besøgt den anden hjemmeside.Disse web­s­i­tes kan ind­sam­le data om dig, bru­ge cook­i­es, ind­lej­re yder­li­ge­re tred­je­part­s­spor­ing og over­vå­ge din inter­ak­tion med det inte­gre­re­de ind­hold, her­un­der spo­re din inter­ak­tion med det ind­lej­re­de ind­hold, hvis du har en kon­to og er log­get ind på den pågæl­den­de hjem­mesi­de.

Kurs­su­si­der bru­ger fx Goog­le tje­ne­ster til at vise loka­tio­ner — Goog­le kan så ind­sam­le data om dig imens det sker.

Få en kopi af dine data eller bliv glemt!

Skriv til webre­dak­tør (og DPO), hvis du ger­ne vil have til­sendt de data, vi har om dig, eller hvis du vil bru­ge din “ret til at bli­ve glemt” og vil have slet­tet alle data om dig på sitet.

 

Skriv en kommentar