Kil­der til 100 års teknologihistorie

Der­for var det smart at over­dæk­ke Aar­hus å i 1933.

(Jeg har mod­ta­get et tip fra Pal­le Søren­sen, som er næst­for­mand i
Inge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA’s Sel­skab for Histo­risk Tek­no­lo­gi, HITEK)

Hvis du og dine ele­ver er inter­es­se­ret i tek­nik, og hvor­dan tek­no­lo­gi­en har påvir­ket udvik­lin­gen i det dan­ske sam­fund, så giver Inge­ni­ø­rer­nes Dan­marks­hi­sto­rie detal­je­ret viden om udvik­lin­gen fra 1892 til 2006. Den er skre­vet af og for de inge­ni­ø­rer, som skab­te det moder­ne Dan­marks infra­struk­tur og under­vejs ivrigt debat­te­re­de den tek­no­lo­gi­ske udvikling.

De 325.000 tids­skrifts­si­der, som for­skel­li­ge inge­ni­ør­or­ga­ni­sa­tio­ner har udgi­vet fra 1892 og frem, er Inge­ni­ø­rer­nes dan­marks­hi­sto­rie. Det ene­stå­en­de mate­ri­a­le rum­mer oplys­nin­ger om de fleste stør­re infra­struk­tur­pro­jek­ter, såsom bro­er, hav­ne, ski­be, jer­n­ba­ner, elvær­ker, veje, klo­a­kan­læg, kana­ler, land­vin­din­ger, fabriks­an­læg og f.eks. kul­tur­byg­nin­ger – i de tid­li­ge­re årgan­ge ofte med gen­gi­vel­se af de ori­gi­na­le konstruktionstegninger.

Man kan også føl­ge debat­ten om lan­dets tek­no­lo­gi­ske udvik­ling i mere end 100 år. De vig­tig­ste publi­ka­tio­ner i Inge­ni­ø­rer­nes Dan­marsk­hi­sto­rie er:

  • Inge­ni­ø­ren (det oprin­de­li­ge), 1892–1966
  • Tids­skrift for Inge­ni­ør- & Byg­nings­væ­sen, 1906–1975
  • Inge­ni­ø­rens Uge­blad, 1957–1975
  • Inge­ni­ø­ren (det nuvæ­ren­de ), 1975–2005

Alle kan frit søge i artik­ler­ne. Se mere hos ida, hvor du også kan fin­de en søge­vej­led­ning og fle­re videoer.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *