Stanis

Idræts­hi­sto­rie ind i undervisningen

- Hen­vendt til under­vi­se­reFored­rag af Sta­nis Els­borg Vi har natur­lig­vis alle vores sær­li­ge histo­ri­ske inter­es­se­om­rå­der. For nog­le er det kryds­fel­tet mel­lem sam­fund, kir­ke og indi­vid, for andre er det refor­ma­tio­nens påvirk­ning af den dan­ske adel. For mig har idræts­hi­sto­ri­en en sær­lig plads. Det­te fored­rag vil med udgangs­punkt i lære­pla­nen for histo­ri­e­fa­get på stx og tre tema­ti­ske idræts­hi­sto­ri­ske emner bely­se, hvor­dan idræts­hi­sto­ri­en kan være med til at give et per­spek­tiv og en nuan­ce i under­vis­nin­gen.Før­ste emne vil være ’Det antik­ke Græken­lands demo­kra­ti’, der ikke kan for­stås uden at medtæn­ke krop­pen, som var en dyna­misk fak­tor i det græ­ske sam­funds demo­kra­ti­ske trans­for­ma­tion. Det […]

Fored­rag: Putins Lege

Det­te fored­rag varer 90 minut­ter og hen­ven­der sig til alle med en inter­es­se for inter­na­tio­nal poli­tik, sport og natio­nal iden­ti­tet og vil ud fra en histo­risk og sam­funds­mæs­sig vin­kel bely­se, hvil­ken rol­le isce­ne­sæt­tel­sen og dyr­kel­sen af præ­si­dent Vla­di­mir Putin og sats­nin­gen på sport­s­li­ge mega-events som fx VM og Vin­ter-OL i Sotji spil­ler for dan­nel­sen af den natio­na­le iden­ti­tet i nuti­dens Rusland. • Hvor­for inve­ste­re­de den rus­si­ske stat under Vla­di­mir Putin 55 mil­li­ar­der dol­lars i Vin­ter-OL i 2014? • Hvor­dan udnyt­ter Putin de man­ge sports­be­gi­ven­he­der på rus­sisk grund til at ska­be natio­nalt sam­men­hold og inter­na­tio­nal goodwill fra det inter­na­tio­na­le sam­fund? • Hvor­for har den […]