Noter’ er histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens med­lems­blad, som udkom­mer fysisk fire gan­ge årligt og sen­des ud til for­e­nin­gens med­lem­mer. Artik­ler­ne skri­ves pri­mært af for­ske­re og under­vi­se­re. Det er redi­ge­ret af besty­rel­ses­med­lem­mer på skift. Ansvars­ha­ven­de redak­tør er Las­se Taa­gaard. Du kan læse mere om de sene­ste num­re ved at søge dem frem i top­me­nu­en.


Hvor er det nye design på Noter dog læk­kert! Det er vir­ke­ligt vel­lyk­ket, synes jeg — man kaster sig jo over artik­ler­ne med hidtil uset læseg­læ­de”

Gefion Gym­na­si­um

Mik­kel

Super flot num­mer af Noter der kom i post­kas­sen i dag.
Tak for det sto­re arbej­de I leve­rer! ”

Janich

Har net­op nydt det nye num­mer af Noter med min mor­genkaf­fe. Sik­ke et fan­ta­stisk nyt lay­out, og ind­hol­det er lige så fabel­ag­tigt. TAK til alle dem der har lagt kræf­ter i det nye blad. ”

Sta­nis Els­borg

1+