Om Noter

Noter’ er histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens med­lems­blad, som udkom­mer fysisk fire gan­ge årligt og sen­des ud til for­e­nin­gens med­lem­mer. Artik­ler­ne skri­ves pri­mært af for­ske­re og under­vi­se­re. Det er redi­ge­ret af besty­rel­ses­med­lem­mer på skift. Ansvars­ha­ven­de redak­tør er Søren Tor­b­jørn Svend­sen. Klik neden­for for at læse mere om de enkel­te numre.

De nye­ste numre

Tid­li­ge­re num­re af Noter til­ba­ge til og med august 2011 kan fin­des nederst på den­ne side.


Kom­men­de temaer

  • Nor­disk didak­tik (marts — 2024)
  • Bære­dyg­tig­heds­hi­sto­rie (juni — 2024)
  • Ita­li­en (sep­tem­ber — 2024)
  • ?? (decem­ber — 2024)

Annon­cer og henvendelser

Søren Tor­b­jørn Svend­sen
Tlf: 28 48 43 58
Mail: soren@sorenhistorielaerer.dk
Ben­ny Bak Lar­sen
Mail: benny@historielaerer.dk

Anmel­del­ser

Tri­ne Vil­lum­sen
Søn­der­ga­de 6, 1. tv
6000 Kol­ding
Tlf.: 26 81 11 38
Mail: trine@historielaerer.dk

Annon­ce­pri­ser i Noter 2023

Bag­si­denH: 220mm x B: 195mm4500 kr
1/1 sideH: 270mm x B: 195mm3000 kr
1/2 side horisontalH: 135mm x B: 195mm1500 kr
1/2 side vertikalH: 270mm x B: 47,5mm1500 kr
1/4 sideH: 70mm x B: 195mm:1000 kr

Dead­li­ne

Marts-num­me­ret: 31. januar

Juni-num­me­ret: 31. april

Sep­tem­ber-num­me­ret: 31. juli

Decem­ber-num­me­ret: 31. oktober

Ros til det nye Noter (nyt lay­out fra dec. 2018)

Hvor er det nye design på Noter dog læk­kert! Det er vir­ke­ligt vel­lyk­ket, synes jeg — man kaster sig jo over artik­ler­ne med hidtil uset læseglæde”

Gefion Gym­na­si­um

Mik­kel

Super flot num­mer af Noter der kom i post­kas­sen i dag.
Tak for det sto­re arbej­de I leverer! ”

Janich

Har net­op nydt det nye num­mer af Noter med min mor­genkaf­fe. Sik­ke et fan­ta­stisk nyt lay­out, og ind­hol­det er lige så fabel­ag­tigt. TAK til alle dem der har lagt kræf­ter i det nye blad. ”

Sta­nis ElsborgTid­li­ge­re numre