Bre­xit. Far­vel til EU, hvorfor?

(Jeg har fået det­te til­bud om fored­rag for ele­ver om Bre­xit fra Jakob Ille­borg /LH)

Jeg hed­der Jakob Ille­borg. Jeg har i en årræk­ke været TV-vært på DR Kon­tant og på det glo­ba­le TV-maga­sin DR2 Dagen. Før det var jeg DRs kor­re­spon­dent i Lon­don, hvor jeg har boet i tyve år.

Lige nu befin­der jeg mig i Lon­don, hvor jeg arbej­der på en bog og et tv-pro­gram, der skal for­kla­re det histo­ri­ske for­løb, der før­te til Bre­xit. For selv­om der her­sker abso­lut for­vir­ring om, hvor bri­ter­ne er på vej hen, og hvad det bety­der for dem og for os, så for­kla­rer en histo­risk per­spek­ti­ve­ring meget om, hvor­for bri­ter­ne stem­te for at for­la­de den euro­pæ­i­ske union. 

Den for­tæl­ling jeg arbej­der på, foku­se­rer på det bri­ti­ske sam­fund i det 20 århund­re­de, sær­ligt fra 2 ver­denskrig og frem Det er histo­ri­en om impe­ri­ets ophør og en ny mere ydmyg vir­ke­lig­hed for bri­ter­ne. Om Euro­pas genop­byg­ning i fransk og tysk bil­le­de og bri­tisk man­ge­årig ambi­va­lens i for­hold til egen med­vir­ken i selv­sam­me pro­jekt. Det er også histo­ri­en om annek­te­rin­gen af ame­ri­kansk inspi­re­ret ung­dom­skul­tur og bri­tisk accept af ame­ri­kansk poli­tisk domi­nans. Om Lon­dons rol­le som ver­dens finans­cen­trum, indu­stri­sam­fun­dets kol­laps i det nord­li­ge Eng­land og en tabt arbej­der­klas­se ingen har vil­let ken­des ved. Om bor­ger­krig i de poli­ti­ske blok­ke, sto­re poli­ti­ske visio­ner og skuffelser. 

Det er med andre ord rasen­de spæn­den­de. Jeg har været der — helt inde i ker­nen af det bri­ti­ske. Har inter­viewet fle­re bri­ti­ske stats­le­de­re, rock­stjer­ner, erhvervs­le­de­re osv, og jeg kan gen­nem tale, bil­le­der og lyd gøre rej­sen spæn­den­de og give ele­ver­ne en øjenåb­ner-ople­vel­se, og for­hå­bent­lig give lyst til at læse mere om Euro­pas måske vig­tig­ste histo­rie dis­se år.

Oplæg 45 min (kan gøres læn­ge­re, hvis det ønskes)

Debat med ele­ver­ne 15–30 min.

Evt sær­ligt fokus på sær­ligt emne, peri­o­de efter aftale.

Kon­takt mig hur­tigst som muligt, hvis I er inter­es­se­re­de. Emnet har min sær­li­ge inter­es­se, og jeg synes det er vig­tigt, at stof­fet bli­ver for­mid­let på bed­ste måde til de unge — og det er jeg god til. Jeg er klar over, at jeres mid­ler er begræn­se­de. Ring og lad os få en snak

j@illeborg.com

28540816

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *