Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestindien

I 100-året for sal­get af Dansk Vestin­di­en invi­te­rer Det Kgl. Bibli­o­tek ele­ver fra grund­sko­lens æld­ste klas­ser og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne ind til en dia­log om kolo­ni­ens histo­rie, hvor­dan den­ne histo­rie er ble­vet for­talt og hvor­dan vi i dag for­hol­der os til den.

I udstil­lin­gen Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestin­di­en foku­se­rer vi på det visu­el­le mate­ri­a­le, som fin­des i bibli­o­te­ket: land­kort, post­kort, foto­gra­fi­er, avi­ser m.m. De man­ge afbild­nin­ger kan måske synes at give et direk­te vin­due til Dan­marks kolo­ni­a­le for­tid, men ingen afbild­ning er neut­ral, og for det meste er bil­le­der­ne skabt af og for magt­ha­ver­ne. Det histo­ri­ske mate­ri­a­le udstil­les sam­men med nuti­di­ge vide­o­vær­ker, der giver et kunst­ne­risk ind­s­park i debat­ten om Dan­marks kolo­ni­tid. Udstil­lin­gen bely­ser en dyster side af dansk histo­rie og spør­ger, hvad bil­le­der­ne fra øer­ne egent­lig viser – og hvad man ikke kan se.

 

Under­vis­nings­om­vis­ning, wor­ks­hop eller besøg på egen hånd?

Alle bibli­o­te­kets under­vis­nings­til­bud om kolo­ni­en tager udgangs­punkt i udstil­lin­gen Blin­de vink­ler. Bil­le­der fra kolo­ni­en Dansk Vestin­di­en, hvor I har mulig­hed for:

-          at få en undervisningsomvisning

-          at del­ta­ge i en læn­ge­re workshop

-          at besø­ge udstil­lin­gen på egen hånd.

Hvis I ønsker at del­ta­ge i en under­vis­nings­om­vis­ning, en wor­ks­hop eller besø­ge udstil­lin­gen selv, så kon­takt os på undervisning@kb.dk eller på tele­fon: 91 32 48 21 man­dag og tors­dag kl. 10.00–12.00 og 13–15.00.


Undervisningsomvisning 

Med en under­vis­nings­om­vis­ning bli­ver ele­ver­ne ført ind i udstil­lin­gens emne af en udstil­lings­for­mid­ler fra bibli­o­te­kets under­vis­nings­en­hed. Vi vil spe­ci­elt have fokus på, hvor­dan histo­ri­en om øer­ne ska­bes og for­mid­les gen­nem bil­le­der og andre visu­el­le medi­er. Under­vejs vil ele­ver­ne arbej­de sam­men i grup­per og ind­gå i dia­log om for­tolk­nin­gen af kolo­ni­for­ti­den og histo­ri­ens betyd­ning for Dan­mark i dag.

Peri­o­de: 21. august 2017 – 27. janu­ar 2018
Mål­grup­pe: 8.–10. klas­se, gym­na­si­a­le og andre ung­doms­ud­dan­nel­ser, VUC
Fag: Histo­rie, dansk, bil­led­kunst, samfundsfag
Lærings­mål: Ele­ver­ne har viden om kolo­ni­en Dansk Vestin­di­en. Ele­ver­ne kan stil­le sig kri­ti­ske over for frem­stil­lin­gen af livet på øer­ne. Ele­ver­ne kan reflek­te­re over kon­se­kven­ser­ne af sla­ve­han­del og impe­ri­a­lis­me, og hvor­dan kolo­ni­for­ti­den påvir­ker nuti­den Danmark.
Pris: 480 kr.
Varig­hed: 75 minutter
Book­ing: Kon­takt os på undervisning@kb.dk eller på tele­fon: 91 32 48 21 man­dag og tors­dag kl. 10.00–12.00 og 13.00–15.00

 

Wor­ks­hop

Med en wor­ks­hop kan ele­ver­ne for­dy­be sig i histo­ri­en og tema­tik­ker­ne om Dansk Vestin­di­en og selv være histo­ri­e­pro­du­cen­ter. Ele­ver­ne vil sam­men med en udstil­lings­for­mid­ler ople­ve udstil­lin­gen Blin­de vink­ler og ind­gå i en dia­log om, hvor­dan histo­ri­en om øer­ne kon­stru­e­res. Vi vil spe­ci­elt have fokus på, hvor­dan histo­rie ska­bes og for­mid­les gen­nem bil­le­der og andre visu­el­le medi­er. Og med vores digi­ta­le værk­tøj MIXOSCOPE vil ele­ver­ne selv remixe histo­ri­ske ste­reoskop­bil­le­der fra øer­ne, isce­ne­sæt­te dem med egne til­fø­jel­ser og der­i­gen­nem give bil­le­der­ne et nyt udtryk, der åbner for nye tolkninger.

Peri­o­de: 21. august 2017 – 27. janu­ar 2018
Mål­grup­pe: 8.–10. klas­se, gym­na­si­a­le og andre ung­doms­ud­dan­nel­ser, VUC
Fag: Histo­rie, dansk, bil­led­kunst, samfundsfag
Lærings­mål: Ele­ver­ne har viden om kolo­ni­en Dansk Vestin­di­en. Ele­ver­ne kan stil­le sig kri­ti­ske over for frem­stil­lin­gen af livet på øer­ne. Ele­ver­ne kan reflek­te­re over kon­se­kven­ser­ne af sla­ve­han­del og impe­ri­a­lis­me, og hvor­dan kolo­ni­for­ti­den påvir­ker nuti­den Dan­mark. Ele­ver­ne har erfa­ring med og for­stå­el­se for historieformidling.
Pris: 640 kr.
Varig­hed: 150 minutter
Book­ing: Kon­takt os på undervisning@kb.dk eller på tele­fon: 91 32 48 21 man­dag og tors­dag kl. 10.00–12.00 og 13.00–15.00

Besøg på egen hånd

I har også mulig­hed for at besø­ge udstil­lin­gen på egen hånd. Af prak­ti­ske grun­de er book­ing nødvendigt.

Peri­o­de: 19. maj 2017 – 27. janu­ar 2018
Pris: 50 kr. pr. lærer, ele­ver­nes besøg i udstil­lin­gen er gratis
Book­ing: Kon­takt os på undervisning@kb.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *