Gen­for­e­nings­bus­sen 2020

Et roads­how om iden­ti­tet, sprog og historie

[bud­dy­me­et room=olivia subject=SUBJECT_HERE]

100 året for afstem­nin­ger­ne i Slesvig og Gen­for­e­nin­gen i 1920 mar­ke­res over hele lan­det i før­ste hal­vår af 2020. Muse­um Søn­derjyl­land er midt i plan­læg­nin­gen af Gen­for­e­nings­bus­sen 2020 – et til­bud til udsko­lin­gen og gym­na­si­er­ne i hele landet.

Bus­sen vil være en fest­lig, tvær­fag­lig og tan­ke­væk­ken­de mar­ke­ring af den mest vid­træk­ken­de enkelt­be­gi­ven­hed i Dan­mark i det 20. århund­re­de – og et afsæt til at reflek­te­re over Euro­pas nuvæ­ren­de udfor­drin­ger, kon­flik­ter og mulig­he­der for fre­de­lig samek­si­stens og demokrati.

Idéen bag bussen

Sko­ler­ne boo­k­er Gen­for­e­nings­bus­sen for en hel dag med mulig­hed for fle­re for­løb. Ved bestil­ling mod­ta­ger sko­ler­ne mate­ri­a­le, som de arbej­der med for­ud for besø­get. Arbej­det er pro­jekt­o­ri­en­te­ret, og bus­be­sø­get
ople­ves som et høj­de­punkt i pro­ces­sen frem mod ska­bel­sen af et fær­digt produkt.

Dis­se pro­duk­ter skal ind­gå i bus­sens for­mid­ling, når den besø­ger fol­ke­li­ge begi­ven­he­der i for­bin­del­se med Gen­for­e­nings­ju­bilæ­et 2020. Bus­sen beman­des af enga­ge­re­de muse­ums­for­mid­le­re, og emner­ne har rele­vans for fage­ne histo­rie, dansk, tysk, bil­led­kunst, sam­funds­fag og musik.

Book på msj.dk

(tip fra Hel­le Nor­den­toft, Muse­um Sønderjylland)

[bud­dy­me­et room=Olivia subject=SUBJECT_HERE]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *