Rigs­ar­ki­vet søger klas­ser til at teste for­løb i kildekritik

(fra Rigs­ar­ki­vets nyheds­brev til lærere)

Med Rigs­ar­ki­vets under­vis­nings­for­løb, Spa­desla­get, får ele­ver­ne øvet deres kil­de­kri­ti­ske sans, sam­ti­dig med at de får et ind­blik i en begi­ven­hed under 2. ver­denskrig.

Rigs­ar­ki­vet søger 10–15 sko­le­klas­ser, som vil teste under­vis­nings­ma­te­ri­a­let, Kil­de­kri­tisk for­løb om Spa­desla­get i Hader­s­lev 1940. Mate­ri­a­let er udvik­let af Rigs­ar­ki­vet, og det kan anven­des af Grund­sko­lens 6.–9. klas­se­trin samt ung­doms­ud­dan­nel­ser. Mate­ri­a­let har fokus på at give ele­ver­ne red­ska­ber til kil­de­kri­tik og lære ele­ver­ne selv at for­mu­le­re en pro­blem­for­mu­le­ring. Sam­ti­dig får ele­ver­ne med det auten­ti­ske kil­de­ma­te­ri­a­le et ind­blik i en begi­ven­hed under besæt­tel­ses­ti­den, hvor dan­ske nazi­ster prø­ve­de at kom­me til magten. 

Der skal afsæt­tes 3 lek­tio­ner til arbej­det, og sel­ve eva­lu­e­rin­gen skal fore­gå i uge 48. 

Ker­nen i under­vis­nings­ma­te­ri­a­let er fire kil­de­sæt, som alle inde­hol­der kor­te kil­der, men med et vari­e­ren­de antal. Kil­der­ne stam­mer alle fra Hader­s­lev poli­tis sag om Spa­desla­get. Selv om mate­ri­a­let ude­luk­ken­de stam­mer fra poli­tiets arkiv, giver kil­der­ne (poli­tirap­por­ter, afhø­rin­ger, avis­ud­klip mm.) mulig­hed for at se ’sla­gets gang’ fra såvel poli­tiets som nazi­ster­nes side. Des­u­den er der til lære­mid­let knyt­tet en ræk­ke red­ska­ber (bl.a. film), der skal give ele­ver­ne de kil­de­kri­ti­ske fær­dig­he­der, de skal bru­ge for at arbej­de med kilderne.


I nog­le af klas­ser­ne laver vi effek­t­må­lin­ger, som skal med­vir­ke til at udvik­le og for­bed­re mate­ri­a­let. Hvis din klas­se bli­ver udvalgt til effek­t­må­ling, vil vi bede dine ele­ver om at besva­re et spør­ge­ske­ma før og efter at have del­ta­get i for­lø­bet. Vi vil også invi­te­re nog­le af dem til at med­vir­ke i et fokus­grup­pe­in­ter­view af ca. en times varig­hed. Når du til­mel­der din klas­se, bedes du skri­ve et par ord om klas­sens for­ud­sæt­nin­ger for at lære om kil­de­kri­tik og om Spa­desla­get (her­un­der hvor­vidt tema­er­ne tid­li­ge­re er ble­vet berørt i undervisningen).

Har du lyst til at hjæl­pe os, så skriv til os på mbrl@sa.dk sene­st man­dag den 12/11–2018. Du kan se lære­mid­let her: www.sa.dk/spadeslaget

Eva­lu­e­rin­gen fore­ta­ges af Videnskab.dk’s Cen­ter for Fag­lig For­mid­ling, som vil få til­sendt Jeres kon­tak­top­lys­nin­ger i til­fæl­de af, at I ønsker at være med.
I hver af de del­ta­gen­de klas­ser træk­ker vi en vin­der af en biografbillet.

Kil­de: Rigs­ar­ki­vets nyhedsbrev

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *