AT 2017 — Men­ne­skets for­hold til naturen

Inspira­tion til arbej­det med årets AT-tema:

Doku­men­tar­fil­men Slan­gens favntag

Ver­dens ressourceforbrug

Opda­gel­ser­ne (forum­t­råd, som kræ­ver login)

Darwin

Rets­sa­gen mod Galilei

 

Skriv ger­ne gode ide­er og links i kom­men­ta­rer­ne (hvis du har en bru­ger, så log ind først) . Den­ne side er offent­lig for alle.

 

Foto: Scre­ens­hot fra “Slan­gens favntag”

Forfatter(e)

6 kommentarer til “AT 2017 — Men­ne­skets for­hold til naturen

 1. Natur og kul­tur- Grøn­land-Dan­mark: Dan­mark har en lang fæl­les­hi­sto­rie med Grøn­land, men den er omdis­ku­te­ret og kon­flikt­fyldt. Det dan­ske syn på den grøn­land­ske befolk­ning har ændret sig over tid, lige­som grøn­læn­de­res for­stå­el­se af sig selv og deres livs­form har været under for­an­dring. Hvil­ken rol­le spil­ler den grøn­land­ske natur for grøn­læn­de­res livs­form før og nu? Hvil­ken rol­le spil­ler grøn­læn­der­nes ændre­de for­hold til natu­ren for grøn­læn­de­res og dan­ske­res syn på sig selv og hinanden? 

 2. Gul­dal­der, nationalromantik.

  Min­des­mær­ker, natur- og kul­tur­land­ska­ber: når natu­ren bli­ver kul­tur: Erin­drings­ste­der og min­des­mær­ker i land­ska­bet, isce­ne­sæt­tel­sen af den natio­na­le kul­tur, Dybbøl-skan­ser­ne som kul­tur- og natur­land­skab, par­kan­læg og muse­ums­par­ker som erindringssteder.

  Natio­ner og natio­na­lis­me, natur­fo­re­stil­lin­ger og det natio­na­le — hvil­ken rol­le spil­ler natu­ren i fore­stil­le­de fæl­les­ska­ber?, for­bin­del­sen til ste­det, sam­men­lig­ning af natur­syn og natio­na­le iden­ti­tets­fo­re­stil­lin­ger hos høj­re- og venstrefløj. 

 3. På veg­ne af Rudi Lauridsen:

  Hvor­dan fin­der jeg den gode ´sag´? På næste side er der inspira­tion til måske brug­ba­re ´sager´? Husk du kan have en rig­tig god ide, men kan du ikke fin­de det gode mate­ri­a­le — så er sagen måske ikke så god alligevel.
  Men­ne­sket for­hol­der sig til/udfordrer naturen:
  — Opda­gel­ses­rej­ser igen­nem tiden ~ kam­pen med og mod natu­ren (Syd­po­len mm…)
  — Skør­bug ~ ram­te spe­ci­elt søfolk der led en smer­te­fuld død ~ skyl­des man­gel på c‑vitatimer.
  — Udgrav­nin­gen af Suez- og Panama-kanalerne…
  — Atom­fy­sik (eks. Man­hat­tan-pro­jekt) og Tjernobyl-ulykken…
  — Nanoteknologi…
  — Gen­mo­di­fi­ce­ret mad…
  — Glo­bal opvarmning…
  — Vi bli­ver ældre ~ kan kurere/bremse fle­re sygdomme…
  — Gene­tik og race­hy­giej­ne ~ fra­væl­ger ´syge´ fostre…
  — Genmanipulation…
  — Forurening…
  — …

  Natu­ren udfor­drer mennesket…
  — Diver­se syg­dom­me — bak­te­ri­er og vira (den span­ske syge, pest, kole­ra, kræft, AIDS, span­ske syge, zika, mala­ria, svi­nepe­st, kar­tof­fel­pe­sten i Euro­pa og spe­ci­elt i Irland i mid­ten af 1800-tal­let osv. (for­ti­dens behand­lings­me­to­der vs. nutidens)
  — Ulykker:
  o Vulka­nud­brud: Byen Pom­peji blev i 79 e.Kr. øde­lagt og begravet
  o Aske­sky­er fra Island ~ 1783 (~ Den fran­ske revo­lu­tion) og nuti­di­ge udbrud
  o Tsunamier
  — Men­ne­skets modre­ak­tio­ner på natu­rens udfordringer…

  Men­ne­sket bru­ger naturen…
  — Natur­me­di­cin vs. kemisk fremstillet…
  — Ryg­ning — udbre­del­sen af ryg­ning i Dan­mark siden 2. Ver­denskrig, her­un­der spred­nin­gen socioø­ko­no­misk, aldersmæssigt…
  — Udvin­ding af råstoffer…
  — Diver­se transportformer…
  — Synet på god kost igen­nem tiden (kost­py­ra­mi­dens ven­des på hovedet)…
  — Øko­lo­gi vs. kon­ven­tio­nelt landbrug…
  — Kof­fe­in i kaf­fe og te — den kemi­ske opbyg­ning af kof­fe­in samt af kof­fe­ins virk­ning i kroppen…
  — Frem­stil­lin­gen af energi…
  — Mad­va­rer og tøj…
  — …

  Måske…
  — Uhel­det på kemi­fa­brik­ken i Bho­pal Indi­en i 1984…
  — Anven­del­se og effek­ten af sen­neps­gas under 1VK…
  — Synet på og behand­lin­gen af under­må­le­res ret til at bestem­me over eget liv ~ kemisk ste­ri­li­se­rin­gen i eksem­pel­vis i Dan­mark og/eller Nazityskland…
  — Uhel­det på kemi­fa­brik­ken i Seve­so i Ita­li­en i 1976
  — Synet på og behand­lin­gen (kemi­ske) af diver­se sygdomme…
  — Depres­sions­be­hand­ling — den kemi­ske opbyg­ning af sero­to­nin, noradre­na­lin og dopa­min samt af deres funk­tion i hjernen…
  — Smer­testil­len­de medi­cin — udvik­lin­gen i bru­gen af smer­testil­len­de læge­mid­ler gen­nem tiden…
  — Smer­testil­len­de medi­cin — opda­gel­sen og udvik­lin­gen af aspi­rin, for den indu­stri­el­le pro­duk­tion her­af, samt for udvik­lin­gen i afsæt­nin­gen såvel på verdensplan…
  — A. Nusch: ”Om her­o­i­nets og aspi­ri­ners tera­pe­u­ti­ske vær­di”. Uge­skrift for læger, 1901…
  — Anta­bus — behand­ling af alko­ho­li­ke­re samt stof­fets struk­tur og virkemåde…
  — Tre­kants­han­del og suk­ker — frem­stil­lin­gen af suk­ker fra råva­re til fær­dig­pak­ket produkt…
  — Cuba og tobak — tobak fra plan­te til fær­dig­pak­ket produkt…
  — Synet på og behand­lin­gen af syg­dom­me med hash…
  — Euge­nik og race­hy­giej­ne (evt. gene­tik). http://publicdomainreview.org/collections/phrenology-diagrams-from-vaughts-practical-character-reader-1902/.
  — Hygiej­ne og ren­lig­hed (eks. på hospi­ta­ler). Tids­skrif­tet: Hygie­i­ni­ske Med­del­el­ser kun­ne være interessant
  — Ignaz Sem­melweis. Ungarsk læge der påvi­ste, at bar­sels­fe­ber kun­ne redu­ce­res ved hånd­hy­giej­ne blandt læger. Han har vun­det til­nav­net ~ ”Mødre­nes frelser”
  — Darwin og men­ne­skets evolution
  — For­ti­di­ge syn på ”ander­le­des men­ne­sker” (for­bry­de­re, han­di­cap­pe­de, døve, homo­seksu­el­le osv.)
  — Opda­gel­sen og bru­gen af vac­ci­nen (Hygiej­ne og antibiotika)
  — Kemi­ske kata­stro­fer ”Enhed 731” ~ japansk læge­en­hed som eks­pe­ri­men­te­re­de med leven­de fan­ger under 2VK
  — …

  Hvad er et godt tvær­fag­ligt mate­ri­a­le? Det kan tit være en stor for­del, hvis det er muligt at ”se” beg­ge fag i mate­ri­a­let — det kan være viden­ska­be­li­ge artik­ler, men der er også man­ge andre muligheder 

  Måske brug­ba­re inspirationskilder:
  — Bøger:
  o ”Øjen­vid­ner til historien”
  o ”50 stør­ste natur­vi­den­ska­be­li­ge opdagelser”
  o I rig­tig man­ge histo­ri­ebø­ger fin­des der sær­de­les udmær­ke­de kilder
  — Goog­le: ”Øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger” og ”eyewit­ness to history” 

 4. Afri­ka — natur og men­ne­ske­liv; Men­ne­sket stam­mer fra det afri­kan­ske kon­ti­nent — og de før­ste men­ne­skers over­gang fra noma­de­til­væ­rel­se til land­brug og sam­fund fandt sted her. Afri­kas naturre­s­sour­cer — og men­ne­sker — har i århund­re­der været efter­trag­te­de, og kam­pen om dem har været med til at bestem­me man­ge afri­kan­ske lan­des posi­tion i ver­den i både for­tid og nutid. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *