Anne Haubek og Thomas Ubbesen

Fored­rag om øst­eu­ro­pæ­er­ne 30 år efter

Øst­eu­ro­pæ­er­ne – 30 år efter Ber­lin-murens fald

2019 er året for Ber­lin-murens fald, kom­mu­nis­mens ende­ligt, afslut­nin­gen på en epo­ke i Euro­pas histo­rie med had, pig­t­råd og kold krig. Anne Hau­bek og Tho­mas Ubbe­sen, tid­li­ge­re man­ge­åri­ge DR-uden­rigsjour­na­li­ster har gen­nem nog­le måne­der rejst med tog og bus til de yder­ste hjør­ner af den gam­le Østblok og mødt man­ge af vores øst­eu­ro­pæ­i­ske nabo­er. De har talt med meni­ge men­ne­sker, hvis skæb­ner er for­met af kom­mu­nis­me og under­tryk­kel­se, som blev kaste­bol­de for histo­ri­en og som nu har levet 30 år under en for dem næsten ube­gri­be­lig ny verdensorden. 

Hvad tæn­ker de i dag om de 30 år, der er gået? Og hvor­dan tol­ker de deres eget lands histo­rie? Hau­bek og Ubbe­sen for­tæl­ler om en rej­se i øjen­høj­de gen­nem 15 øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de og om at for­sø­ge at fat­te øst­eu­ro­pæ­er­nes skæbne.

Fored­ra­get kan til­pas­ses gym­na­sie­klas­ser eller andre spe­ci­fik­ke mål­grup­per ved at læg­ge tyng­de­punk­tet ved spe­ci­el­le inter­es­ser —  f.eks.  fokus på udvalg­te lan­de fra vores tur, hvis det er rele­vant i for­bin­del­se med stu­di­e­tu­re eller med andre specialinteresser/temaer.   Kon­takt os meget ger­ne for yder­li­ge­re infor­ma­tion. Anne Hau­bek — 27634383, Tho­mas Ubbe­sen — 51541309. 

Du kan læse Hau­bek og Ubbe­sens rej­se­bre­ve fra Øst­eu­ro­pa på POV:

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen 2017–19 | Pedel på historielaerer.dk

Under­vi­ser på Her­ning Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *