Book under­vis­ning på Det Kgl. Bibliotek

(Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de tip fra Lene Eklund-Jør­gen­sen på Det kon­ge­li­ge Bibli­o­tek /LH)

Oplev kul­tu­rar­ven på en ny måde

I Den sor­te Dia­mant pas­ser vi på hele Dan­marks kul­tu­rarv. Vi ind­sam­ler, beva­rer og for­mid­ler kul­tu­rar­ven, og nog­le af dis­se vær­ker, doku­men­ter, hånd­skrif­ter og bil­le­der ind­går i bibli­o­te­kets skat­teud­stil­ling. Her kan man ople­ve alt fra Karen Blixens manuskrip­ter med hen­des egne hånd­skrev­ne ret­tel­ser, Tycho Bra­hes for­teg­nel­ser over hans obser­va­tio­ner af Stel­la Nova, H.C. Ander­sens bre­ve og før­ste udga­ven af Den grim­me ælling, Saxos egen klad­de til hans Dan­marks Histo­rie, og meget, meget mere. Skat­teud­stil­lin­gen blev sid­ste år ny isce­ne­sat af per­for­man­ce­kunst­ne­ren Mari­na Abram­ovic, og gen­stan­de­ne kan nu ople­ves og san­ses på en helt ny måde.

Fra d. 12. april til­by­der bibli­o­te­ket sær­li­ge under­vis­nings­for­løb for ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne i udstil­lin­gen. Vi sæt­ter fokus på histo­rie, sto­re for­fat­ter­ska­ber og kul­tu­rarv, alt sam­men ople­vet gen­nem Abram­ovićs instal­la­tion. Det er 2 timer, hvor ele­ver­ne gen­nem oplæs­ning og lyt­ning kan for­dy­be sig i skat­te­ne, og vi luk­ker omver­de­nen ude ved at tele­fo­ner, ure og sko efter­la­des uden for udstillingen.

Under­vis­nings­for­lø­bet er opdelt i to dele, hvor før­ste del sæt­ter fokus på ele­ver­nes indi­vi­du­el­le ople­vel­se af kul­tu­rar­ven. Anden del af for­lø­bet består af grup­pe­ar­bej­de og ele­ver­nes egen udforsk­ning af vær­ker i udstil­lin­gen. Ele­ver­ne bli­ver i for­lø­bet gui­det af en af vores dyg­ti­ge undervisere.

Se mere om for­lø­bet her: http://www.kb.dk/da/dia/undervisning/abramovic_forloeb.html

Foto: Lau­ra Sta­mer af Lau­ra Abramovic.

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *