Et spø­gel­se fra for­ti­den går gen­nem ver­den af i dag, og gam­le alli­an­cer og ide­a­ler står for fald. De bol­værk, man rej­ste til værn om demo­kra­ti, fri­hed og huma­nis­me efter Anden Ver­denskrig, er under pres. Karis­ma­ti­ske lede­re svin­ger igen de natio­na­le faner så højt, at al tale om inter­na­tio­nalt ansvar og sam­ar­bej­de over­dø­ves. Det er som om 1930’erne går igen. Eller er det…?

Nazi­fil­men ’Vi vin­der Fol­ket’ blev i de tid­li­ge maj­da­ge 1945 kon­fi­ske­ret af poli­ti­et og til­brag­te årti­er på arkiv­hyl­der­ne. Men nu har fil­men atter set dagens lys og dan­ner sam­men med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske pro­pa­gand­a­film ’Dan­mark for Fol­ket’ grund­la­get for det­te under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om pro­pa­gan­da i dan­ske par­ti­film i mel­lem­krig­sår­e­ne. Ide­o­lo­gi­er­nes kamp blev i Dan­mark også en kamp for eller imod demo­kra­ti, og mate­ri­a­let læg­ger der­for også op til dia­log om demo­kra­tisk dan­nel­se og medi­e­hi­sto­risk udvikling. 

Mate­ri­a­let inde­hol­der bl.a. sær­fag­li­ge spørgs­mål og opga­ver til histo­riesam­funds­fag og medi­e­fag. DFI har des­u­den udvik­let et 14 siders pensum­ret­tet kom­pen­die, der hand­ler om pro­pa­gan­da i dan­ske par­ti­film i mel­lem­krig­sår­e­ne. Her bli­ver den histo­ri­ske bag­grund rid­set op og sup­ple­ret med klip og stills fra fil­me­ne ’Vi vin­der Fol­ket’ og ’Dan­mark for Folket’.

Beg­ge film er til­gæn­ge­li­ge i deres hel­hed på Film­cen­tra­len (se nederst på siden) og som klip (se film­klip til ven­stre i menu­en). Klip­pe­ne kan down­lo­a­des, mod­stil­les og bru­ges frit af eleverne. 

For at få en direk­te nutids­kob­ling anbe­fa­les det at bru­ge Medi­e­rå­det for Børn og Unges mate­ri­a­le om Net­tets Vild­ve­je afsnit 02 (side 19–31)  

(Tekst og bil­le­de er hug­get fra Film­cen­tra­len, obviously/ LH)

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *