UNG:DOX til­by­der doku­men­tar­film til fjernundervisning

CPH:DOX, der er Køben­havns Doku­men­tar­film­festi­val, har valgt at omlæg­ge festi­va­len til en onli­ne udga­ve som føl­ge af covid-19 situ­a­tio­nen. Det gæl­der også for UNG:DOX, festi­va­lens uddan­nel­ses­i­ni­ti­a­tiv, hvor vi nu omlæg­ger en del af vores arran­ge­men­ter til en digi­tal ver­sion, så under­vi­se­re fra hele lan­det har mulig­hed for at bru­ge pre­mi­e­re­ak­tu­el­le doku­men­tar­film i de næste ugers fjer­nun­der­vis­ning. Det koster 40 kr. pr. elev pr. film.

Vi sen­der der­for den­ne infor­ma­tions­mail ud for at gøre opmærk­som på, at det er muligt at få til­sendt links til udvalg­te doku­men­tar­film i løbet af de næste par uger. Udover at være et oplagt, sjovt og spæn­den­de til­tag til en fjer­nun­der­vis­ning langt væk fra hin­an­den, vil jeres brug af til­bud­det også være med til at sik­re CPH:DOX’s lige nu usik­re fremtid.

Vi for­ven­ter at fle­re doku­men­tar­film vil bli­ve til­gæn­ge­li­ge inden for nær­me­ste frem­tid, hvor­for vi for­ment­lig kom­mer til at sen­de fle­re info­mails ud. Men for inde­væ­ren­de gæl­der det lige nu, at vi har links på føl­gen­de film:

Oeco­no­mia’

(89 min, engelsk tale)

Ulig­he­den vok­ser. Ban­ker­nes kri­ser bli­ver betalt af kun­der­ne. Pen­ge­ne sti­ger til tops, men jor­dens res­sour­cer er på vej i bund. Men hvor­for det er sådan, er en anden sag, og hvis man hører til dem, der synes, at øko­no­mi er kom­plet ufor­stå­e­ligt, så er ‘Oeco­no­mia’ lige sagen — og så er den oven i købet ret sjov! Med tysk grun­dig­hed og et stort over­skud af humor og kre­a­ti­vi­tet føres vi ind i hjer­tet af en ver­den af glas og beton, hvor øko­no­mer, bank­folk og CEOs med svin­gen­de held for­sø­ger at for­kla­re det kapi­ta­li­sti­ske game. Instruk­tør Car­men Los­mann illu­stre­rer med gra­fi­ske ani­ma­tio­ner og lader kame­ra­et rul­le i de inter­views, hvor selv fol­ke­ne på top­pen af syste­met roder rundt i begre­ber­ne, mens de for­sø­ger at for­kla­re, hvor pen­ge­ne kom­mer fra, hvor de er på vej hen, og hvor­for vækst er vor tids domi­ne­ren­de para­dig­me. Det åbne spørgs­mål er, om der over­ho­ve­det er et alter­na­tiv læn­ge­re. Man glæ­der sig alle­re­de til Los­mann for­hå­bent­lig føl­ger sin nye film op med en 2’er.


Kam­pen om Grøn­land’

(96 min, dansk og grøn­land­sk tale, dan­ske undertekster)

Doku­men­ta­ren føl­ger fire dybt enga­ge­re­de unge grøn­læn­de­re omkring val­get i 2018, der blandt andet tæl­ler den unge rap­per Josef Tar­rak, som er kendt for at udtryk­ke sin kri­tik af Dan­marks kolo­ni­a­le for­hold til Grøn­land, gen­nem sin musik. Man­ge ønsker et opgør med for­hol­det til Dan­mark og at vær­ne om den tra­di­tio­nel­le kul­tur, spro­get og den grøn­land­ske iden­ti­tet, men den dansk­ta­len­de del af grøn­læn­der­ne ønsker en sta­dig tæt­te­re regio­nal sam­ar­bejds­re­la­tion i Rigs­fæl­les­ska­bet. Fæl­les for dem alle er dog en indædt kamp for at ændre på de udsat­te for­hold, der fx viser sig i lan­dets høje selv­mord­s­ra­ter. Vi opta­ger des­u­den en onli­ne debat i for­bin­del­se med ver­denspre­mi­e­ren, som vi vil kun­ne sen­de med film-linket. 

God til: Histo­rie, sam­funds­fag, dansk, medi­e­fag, natur­geo­gra­fi m.m.


-

I Love You I Miss You I Hope I See You Befo­re I Die’

(77 min, dan­ske undertekster)

Bet­ty bor med sine to børn og en fami­lie på elle­ve i en for­stad i Col­ora­do. Med en kære­ste på afvæn­ning og en fængsels­dom hæn­gen­de over hove­d­et er der ikke meget lys i hori­son­ten for en ung mor i udkan­ten af det ame­ri­kan­ske sam­fund. Men der er drøm­me og fæl­les­skab. Eva Marie Rød­bros film er en col­la­ge af sub­jek­ti­ve snaps­hots fra et liv, der ikke kan rum­mes i en klas­sisk for­tæl­ling. For­men spej­ler situ­a­tio­nen og pla­ce­rer Rød­bros før­ste lan­ge film i et felt mel­lem kunst­fo­to­gra­fi og rå soci­al­re­a­lis­me. Fil­men er lavet af Eva Marie Rød­bro, der også står bag DR doku­men­tar­se­ri­en ‘Prin­ses­ser fra blok­ken’, som vi des­u­den for­ven­ter at kun­ne sen­de en Q&A med efter­føl­gen­de.

God til: Engelsk, dansk, medi­e­fag, sam­funds­fag, histo­rie, filo­so­fi m.m.


The Edge of All We Know’ 

(102 min, engelsk tale)

Hvor­dan ser et sort hul ud? Det har læn­ge været en kil­de til spe­ku­la­tion, og i doku­men­ta­ren føl­ger vi pro­jek­tet Event Horizon Telescope, der i april 2019 for­må­e­de at tage det før­ste bil­le­de af et sort hul og der­med det før­ste visu­el­le bevis for deres eksi­stens. Der er lagt i ovnen til en spæn­den­de ind­fø­ring i fysik­kens ver­den, hvor tal og telesko­per, com­pu­ter simu­la­tio­ner og sor­te hul­ler bli­ver tyde­lig­gjort også for de uer­far­ne inden for fysik.

God til: Fysik, astro-fysik, bio-tek, tek­no­lo­gi, — og fle­re sci­en­ce fag, histo­rie, sam­funds­fag, medi­e­fag, m.m.

Læs mere om fil­men her: https://www.cphdox.dk/program/the-edge-of-all-we-know


Songs of Repression’ 

(89 min, tysk tale, engel­ske undertekster)

For foden af Andes-bjer­ge­ne i Chi­le lig­ger en lil­le tysk kolo­ni og et idyl­lisk turist­mål, der dæk­ker over en grim for­hi­sto­rie med syste­ma­ti­ske over­greb, medi­cin­ske eks­pe­ri­men­ter, sla­ve­lig­nen­de arbejds­for­hold og mas­se­gra­ve. I kolo­ni­en, som tid­li­ge­re hed Colo­nia Dig­ni­dad, var nog­le ofre, nog­le over­grebs­mænd, og nog­le beg­ge dele. Omkring 120 bor sta­dig i kolo­ni­en, som i dag har ændret navn til Vil­la Bavi­e­ra (Den bay­er­ske lands­by), og en skræm­men­de blan­ding af reli­gi­øs fana­tis­me og ekstrem kon­ser­va­tis­me domi­ne­rer fort­sat. Hvor­dan Vil­la Bavi­e­ras bebo­e­re for­hol­der sig til deres fæl­les for­tid, er dog et spørgs­mål med vidt for­skel­li­ge svar i en mørk film om over­greb, grup­pep­sy­ko­lo­gi og fascis­me, opta­get over halvan­det år med usæd­van­lig adgang til fæl­les­ska­bet i den tyske koloni.

God til: Tysk, histo­rie, sam­funds­fag, medi­e­fag, filo­so­fi, dansk m.m. 

Læs mere om fil­men here: https://www.cphdox.dk/program/songs-of-repression


Mar­ga­ret Atwood: A Word after a Word after a Word is Power’ 

(93 min, engelsk tale)

Doku­men­ta­ren teg­ner et portræt af den ver­dens­be­røm­te for­fat­ter Mar­ga­ret Atwoods liv, for­fat­ter­skab og poli­ti­ske arbej­de i og uden for lit­te­ra­tu­ren. Da Atwoods roman The Handmaid’s Tale blev bear­bej­det til en tv-serie i 2017, blev den cana­di­ske for­fat­ter med ét en ver­dens­sen­sa­tion, på trods af bogens udgi­vel­se lå helt til­ba­ge i 1985. For man­ge var Atwoods beskri­vel­se af et ame­ri­kansk sam­fund, der er ble­vet et tota­li­tært teo­kra­ti, hvor kvin­der ikke læn­ge­re har kro­p­s­lig auto­no­mi, en nøj­ag­tig bil­led­lig­gø­rel­se af hvor man kan fryg­te sam­fun­det er på vej hen. Ræds­len i Mar­ga­ret Atwoods for­tæl­ling er som ken­de­teg­nen­de for dysto­pi, inspi­re­ret af det der alle­re­de ses i spræk­ker­ne i sam­fun­det og med rød­der i historien. 

God til: Engelsk, dansk, sam­funds­fag, histo­rie, medi­e­fag m.m.


Paris Sta­lin­grad’

(86 min, engel­ske undertekster)

Doku­men­ta­ren tager os helt ind i en kao­tisk flygt­nin­ge­si­tu­a­tion i Paris. Paris er ikke kun en af ver­dens favo­rit turist­desti­na­tio­ner, men også desti­na­tion for flygt­nin­ge og migran­ter der flyg­ter fra fat­tig­dom og for­føl­gel­se. I den­ne film møder vi dem der må sove i telt­lej­re på gaden i Paris imens de ven­ter og håber på at få asyl. Doku­men­ta­ren brin­ger os tæt på en anspændt­hed og fortviv­lel­se der vok­ser, når over­væl­de­de pari­si­ske myn­dig­he­der og poli­ti­ke­re mel­der fortabt, imens flygt­nin­ge­nes ene­ste kon­takt med sta­ten består af et poli­ti, der hård­hæn­det ryd­der gader­ne og deres lej­re. Der er dog også håb, og vi kom­mer især tæt på Sou­ley­ma­ne fra Dar­fur, der reci­te­rer dig­te for at hol­de sig oppe og drøm­mer om at lære sig fransk og fin­de et arbejde. 

God til: Fransk, dansk, medi­e­fag, sam­funds­fag, histo­rie, geografi

-

Making Waves: The Art of Cine­ma­tic Sound’

(94 min, engelsk tale)

Doku­men­ta­ren tager os igen­nem lydsi­den af film­hi­sto­ri­en og dens vig­tig­hed for at kun­ne for­tæl­le bevæ­gen­de histo­ri­er. Fra stum­film til Star Wars og Juras­sic Park — den­ne doku­men­tar udlæg­ger den ver­den af lyd og musik vi nog­le gan­ge tager for givet i de film vi elsker — med alt fra lyd­ef­fek­ter til sto­re kom­po­ne­re­de bal­la­der, der brin­ger alle følel­ser­ne frem. Ud fra film­klip, inter­views og arki­v­op­ta­gel­ser får vi et unikt ind­blik ind i lyd­de­sig­ner­nes ska­bel­ses­rum. Hol­lywoods stør­ste instruk­tø­rer sam­les da også — fra Spi­el­berg og Lucas til Cop­po­la og Lynch — for at hyl­de de lyd­de­sig­ne­re, der har været med til at fore­vi­ge deres film. 

God til: Musik, tek­no­lo­gi, medi­e­fag, histo­rie, dansk, filo­so­fi m.m.

 -

The Viewing Boo­th’

(68 min, engelsk tale)

Doku­men­ta­ren udfor­sker et rum, der oftest er util­gæn­ge­lig for os — nem­lig see­rens indre ople­vel­se. I hvad der lig­ner et film­la­bo­ra­to­ri­um præ­sen­te­rer fil­mens instruk­tør den unge ame­ri­ka­ner Maia Levy for video­er fra livet på Vest­bred­den i Hebron, som men­ne­ske­retsor­ga­ni­sa­tio­nen B’T­s­e­lem pri­mært står bag. Video­er­ne rum­mer ofte sce­ner med isra­el­ske over­greb mod palæsti­nen­se­re, og som en tro­fast støt­ter af Isra­el tru­es hen­des ver­dens­bil­le­de. Imens hun ser video­er­ne ver­ba­li­se­rer hun i real­tid sin tan­ke­pro­ces og de følel­ser, der opstår i hen­de og alt fra vre­de, skam til skep­sis og indæd­te bia­ser samt en sund nys­ger­rig­hed udfol­der sig for os. Man bli­ver suget helt med når den­ne intel­li­gen­te kvin­de med oprig­tig­hed og åben­hed for­tæl­ler om alt det der går igen­nem hen­de og man over­ra­skes ofte ved nog­le af Mai­as ræsonnementer.

God til: Psy­ko­lo­gi, histo­rie, sam­funds­fag, medi­e­fag, dansk, filo­so­fi m.m.

Læs mere om fil­men her: https://www.cphdox.dk/program/the-viewing-booth

The Story of Pla­stic’

(95 min, engelsk tale)

Pla­stik er ikke til at und­gå og er en af de stør­ste udfor­drin­ger inden for kli­ma- og mil­jø. Mens den enkel­te bor­ger ofte sæt­tes i cen­trum for at løse pro­ble­met, peger den­ne doku­men­tar i ste­det på pla­stikpro­du­cen­ter­nes ansvar. Den peger på, at indu­stri­en har haft en rol­le i at distra­he­re os fra at aner­ken­de pro­ble­met med pla­stik og ikke aner­ken­de, at vi bør foku­se­re på alle led af for­brugs­kæ­den. En doku­men­tar der gri­ber fat om roden af et af tidens mest pres­se­ren­de emner.

God til: Natur­geo­gra­fi, sam­funds­fag, histo­rie, dansk, medi­e­fag, tek­no­lo­gi-fag, m.m.

-

Prak­tisk

I vil få til­sendt Vimeo-link, som I kan sen­de vide­re til jeres ele­ver — lin­ket vil være til­gæn­ge­ligt i 24 timer den pågæl­den­de dato I ønsker jeres ele­ver skal se fil­men. For så vidt muligt vil vi også til­by­de strea­m­ing af debat­ter eller Q&A’s til­knyt­tet fil­me­ne, som lige­le­des vil kun­ne bru­ges til under­vis­ning. Links vil som sagt være til­gæn­ge­li­ge i 24 timer og vi skal blot vide hvil­ken dato I ønsker ele­ver­ne skal se fil­men på. Så sen­der vi jer et link til den pågæl­den­de dag. 

Vi opda­te­rer de inter­es­se­re­de med hvil­ke af de øvri­ge opli­ste­de film, hvor der også kom­mer Q&A og onli­ne debat som vi kan sen­de med, så snart det­te er på plads. 

Under­vis­nings­ma­te­ri­a­le til de fle­ste af fil­me­ne kan fin­des på UNG:DOX siden: https://www.cphdox.dk/uddannelse/ung-dox

Pri­sen for en bil­let med UNG:DOX lig­ger på 40 kr. ex moms per del­ta­ger. Ved sto­re bestil­lin­ger er det muligt at lave en yder­li­ge­re rabat.

Hvis det­te lyder som noget for jer, så kon­takt os ende­lig via den­ne mail (tora@cphdox.dk) eller via tlf. 29 92 02 15 og for­tæl: 1. Hvil­ken film du ønsker link til, 2. Hvor man­ge ele­ver det dre­jer sig om, 3. Hvil­ken dag du ønsker at få lin­ket til­sendt samt 4. Sko­lens EAN-num­mer — så sen­der vi jer en bag­ud­ret­tet fak­tu­ra på bag­grund heraf.

De bed­ste hilsner,

Tora Bjer­re og Ama­lie Brok fra UNG:DOX holdet

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *