Vi har i AOF med støt­te fra Euro­pa­næv­net lavet en podcast i 4 afsnit om EU’s histo­rie fra 1945 og op til i dag, og jeg skri­ver for­di de 4 afsnit kan bru­ges i under­vis­nin­gen som optakt for unge til EP-val­get 26. maj. 

Ind­hold: Peter Lau­ge­sen, der er pris­be­løn­net fored­rags­hol­der og doku­men­ta­rist kendt fra pro­jekt Vores Euro­pa er den gen­nem­gå­en­de for­tæl­ler. Han inter­viewer under­vejs Peter Par­bo, Poul Niel­son, Uffe Elle­man-Jen­sen og Chri­stel Schal­de­mo­se i de for­skel­li­ge afsnit, der sæt­ter fokus på EU’s grund­læg­ge­res visio­ner om en Kul og Stå­lu­ni­on, den kol­de krig, Dan­marks ind­træ­den i EF, afslut­nin­gen af den kol­de krig og sam­lin­gen af Euro­pa, og så op til i dag med Øst­ud­vi­del­sen, Bre­xit, sti­gen­de populis­me og migra­tion. Mogens Lyk­ke­toft er med i alle afsnit, som med­for­tæl­ler. Under­vejs brin­ges histo­ri­ske lyd­klip som fx sto­re taler osv. 

De 4 afsnit lig­ger frit til­gæn­ge­ligt på iTu­nes og SoundCloud. Det er ikke for/imod EU, men mere en histo­risk bag­grund og ram­me, som jo kan være en super optakt til EP-val­get for de unge. Jeg håber, I vil lyt­te med og hjæl­pe med at skub­be det ud i jeres net­værk, så man­ge under­vi­se­re kan benyt­te mate­ri­a­let. Tusind tak!

iTu­nes:  https://podcasts.apple.com/dk/podcast/aof-oplyser/id1447121337?l=da&mt=2

SoundCloud: https://soundcloud.com/user-673630888/

Ven­lig hil­sen 

Lars Gaard­høj 
For­bund­s­kon­su­lent, AOF Danmark 

(jeg har fået til­sendt det­te tip fra Lars Gaard­høj /LH)

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *