Hvad bur­de unge gøre oprør mod i dag?

Vi har fået neden­stå­en­de lil­le hil­sen fra Kri­ste­ligt Dag­blad. Måske var det noget at bru­ge en af de sid­ste histo­ri­e­ti­mer på? Man kan skri­ve til Ama­lie, men I kun­ne også lade ele­ver­ne kom­men­te­re herunder.


I år er det 50 år siden, at ung­doms­op­rø­ret fandt sted. Det har vi de sene­ste uger mar­ke­ret på Kri­ste­ligt Dag­blad med en arti­kel­se­rie om 1968, der i dag kul­mi­ne­rer med en arti­kel, der tager form af en vaske­æg­te oprørs­sang. Med 68-tra­di­tio­nen for pro­testsan­ge i bag­ho­ve­det har vi spurgt 10 kend­te unge, hvad ung­dom­men bør gøre oprør mod i dag. Deres svar har en af husets jour­na­li­ster, der også har en sangskri­ver gemt i maven, omfor­met til en oprørs­sang. I kan se og høre san­gen her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/historier/oproer

Jeg skri­ver til jer, da jeg tæn­ker, at san­gen kun­ne være god at bru­ge i under­vis­nin­gen – ikke mindst til at dra­ge paral­lel­ler mel­lem 68-gene­ra­tio­nens oprør og unge i dag. Der­for håber jeg, at I vil dele artik­len med med­lem­mer­ne af jeres for­e­ning og rele­van­te gym­na­si­e­læ­re­re fra jeres respek­ti­ve uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. San­gen er især rele­vant at ind­dra­ge i historie‑, dansk- og samfundsfagsundervisning.

Hvis nog­le af jeres stu­de­ren­de har andre gode bud på, hvad ung­dom­men i dag bør gøre oprør mod, hører vi også meget ger­ne fra dem/jer, så vi kan brin­ge bud­de­ne på vores hjem­mesi­de. I givet fald kan de kon­tak­te mig på amalie.pil@k.dk

På for­hånd tak for hjælpen,

Med ven­lig – og oprørsk! — hilsen

Ama­lie Pil Sørensen

Redak­tør for soci­a­le medier

Forfatter(e)

For­mand for for­e­nin­gen 2017–19 | Pedel på historielaerer.dk

Under­vi­ser på Her­ning Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *