Jens Peter Kristensen

For­hold­stalsvalg til Fol­ke­tin­get i Danmark

I Noter nr. 218/ sep­tem­ber 2018, som har 1. ver­denskrig som tema, behand­les den ny Grund­lov af 1915 i en enkelt arti­kel. Nem­lig den som Pia Fris Laneth skri­ver om kvin­ders og tyen­des ind­dra­gel­se i den poli­ti­ske pro­ces. For­må­let med ind­læg­get her er at beret­te, hvor­dan valg­sy­ste­met til Fol­ke­tin­get blev ændret fra enkelt­mand­skred­se via en — lidt kik­set — valg­lov i 1915 til en vel­fun­ge­ren­de lov om for­hold­stalstal i 1920. Fra Lanet­hs arti­kel fik vi med, hvor­dan De Kon­ser­va­ti­ve hav­de et yderst ambi­va­lent for­hold til nye valg­love for beg­ge kam­re – også blandt kon­ser­va­ti­ve kvin­der. For Landstin­get blev resul­ta­tet af ændringerne […]