Historielærerforeningen | Kontakt

Fra land til by

Lands­by­en Åsted og sta­tions­by­en Tol­ne lig­ger beg­ge min­dre end 20 kilo­me­ter fra Fre­de­riks­havn. Men for 100 år siden kun­ne den­ne afstand udgø­re to ver­de­ner: Land med sto­re soci­a­le skel, præ­get af begræns­nin­ger og for man­ge men­ne­sker dår­li­ge bolig- og leve­vil­kår, fami­li­er med man­ge børn – ægte som uæg­te – under sam­me tag, ofte med for­æl­dre på aftægt. […]