Mor­det i Paris

Den Dan­ske Histo­ri­e­læ­rer­for­e­ning (Danish History Tea­chers’ Asso­ci­a­tion) vil ger­ne udtryk­ke sin bestyr­tel­se og sorg over det menings­lø­se mord på den fran­ske histo­ri­e­læ­rer Samu­el Paty den 16. okto­ber i Paris.
Vi vil her­med ger­ne sen­de de var­me­ste tan­ker og sym­pa­ti til hans fami­lie, ven­ner og kol­le­ger.
Mor­det under­stre­ger para­doksalt nok, hvor vig­tigt det er at fort­sæt­te med at under­vi­se i histo­rie, så børn og unge får en mang­fol­dig for­stå­el­se af den ver­den, vi alle er en del af.

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens besty­rel­se