Vil du være med til at præ­ge histo­ri­e­fa­gets udvikling? 

Så stil op til besty­rel­sen i Historielærerforeningen

D. 28 okto­ber 2021 er der valg til besty­rel­sen i Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for peri­o­den 2021–2023 på for­e­nin­gens generalforsamling.

Den nuvæ­ren­de besty­rel­se opfor­drer der­for med­lem­mer, der ger­ne vil gøre en ind­sats i for­e­nin­gen og kan bidra­ge med nye fag­po­li­ti­ske vink­ler, til at stil­le op.

Vi opfor­drer med­lem­mer til at stil­le op uan­set hvil­ken ung­doms­ud­dan­nel­se, de er ansat ved, geo­gra­fi, fag­kom­bi­na­tion og undervisningserfaring.

Inter­es­se­re­de med­lem­mer er vel­kom­ne til at kon­tak­te for­man­den Hei­di Fun­der på heidi@historielaerer.dk vedr. spørgs­mål om arbej­det i bestyrelsen.

Foto: Besty­rel­se og regio­nal­se­kre­tæ­rer 2021.

Gene­ral­for­sam­lings­kur­set star­ter om

Nyhe­der