Nyt fra fag­kon­su­len­ten – juni 2020

Kære kol­le­ger

Med som­mer­fe­ri­en tæt på, vil jeg først og frem­mest ønske alle en god som­mer, men også kort infor­me­re om FIP i det kom­men­de sko­le­år og ind­by­de til at I sen­der input til mig.

FIP i histo­rie (stx/hf/hfe) vil i sko­le­å­ret 2020–2021 være ander­le­des end i de fore­gå­en­de år, hvil­ket jeg også nævn­te for og dis­ku­te­re­de med del­ta­ger­ne på årets FIP-kur­ser i faget.

FIP-kur­ser­ne i histo­rie vil i sko­le­å­ret 2020–21 være cen­tre­re­de om en ræk­ke kon­kre­te udvik­lings­pro­jek­ter i faget. 

Der afhol­des i sep­tem­ber et ind­le­den­de kur­sus, hvor det fag­li­ge udvik­lings­pro­jekt intro­du­ce­res, ram­me­sæt­tes og der laves afta­ler om det vide­re for­løb i netværksgrupper.

Her­ef­ter skal man lokalt på den enkel­te insti­tu­tion, enten som fag­grup­pe eller enkelt lærer, arbej­de med emnet og fx afprø­ve de aftal­te til­tag m.m. 

Som afslut­ning på udvik­lings­pro­jek­tet mødes vi igen i april, hvor der sam­les op på erfa­rin­ger­ne i net­værks­grup­per­ne. Man kan under­vejs, afhæn­gigt af ens emne, geo­gra­fi­ske afstand, m.m., afhol­de yder­li­ge­re fysiske/virtuelle møder efter behov, lige­som tov­hol­der­ne vil søge at faci­li­te­re løben­de erfa­rings­ud­veks­ling og ide­er til rele­vant lit­te­ra­tur, i fald den findes.

Hvert af udvik­lings­pro­jek­ter­ne har en til­knyt­tet tov­hol­der, der står for fag­ligt input, ram­me­sæt­ning og opsam­ling på udvik­lings­pro­jek­tet. Opsam­lin­gen videre­for­mid­les efter­føl­gen­de på emu.dk til resten af lan­dets historielærere.

MEN: Hvil­ke udvik­lings­pro­jek­ter kun­ne I tæn­ke jer? For at få kur­ser­ne til at være mest muligt rele­van­te for udvik­lin­gen af den prak­ti­ske under­vis­ning, vil jeg ger­ne ind­by­de til, at I sen­der jeres ide­er til kon­kre­te udvik­lings­pro­jek­ter til mig.

På bag­grund her­af vil jeg i august kun­ne offent­lig­gø­re hvil­ke udvik­lings­pro­jek­ter, der udby­des og som man hos GLe kan til­mel­de sig.

Send jeres ide­er til: christian.vollmond@stukuvm.dk

Mvh

Chri­sti­an

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *