Suno Scharling

Den dan­ske refor­ma­tion 1517 – 1539

Artik­len rum­mer en over­sigt i 6 afsnit over refor­ma­tio­nen i Dan­mark til brug i gym­na­si­et. Der læg­ges op til debat om for­stå­el­sen af refor­ma­tio­nen. Hvert afsnit er ledsa­get af kil­de­ma­te­ri­a­le. Afsnit 7 og 8 er lit­te­ra­tur­for­slag og opga­ve­for­slag med et for­slag til 3 under­vis­nings­lek­tio­ner. Ind­hold 1: Dan­mark i udkan­ten af refor­ma­tio­nen 1517 – 1525 2: Refor­ma­tio­nen sni­ger sig ind hos kon­ge og adel 1526 – 1533 3: Befolk­nin­gen og refor­ma­tio­nen 1525 – 1533 4: Hvem var det, der kæm­pe­de om tro­en i Dan­mark? 5: Bor­ger­krig og kir­ke­kup 6: Den lut­her­ske fyrstekir­ke i Dan­mark Lit­te­ra­tur­for­slag Opga­ve­for­slag og lek­tions­for­slag Dan­mark i udkan­ten af refor­ma­tio­nen 1517 […]