Den dan­ske refor­ma­tion 1517 – 1539

Artik­len rum­mer en over­sigt i 6 afsnit over refor­ma­tio­nen i Dan­mark til brug i gym­na­si­et. Der læg­ges op til debat om for­stå­el­sen af refor­ma­tio­nen. Hvert afsnit er ledsa­get af kil­de­ma­te­ri­a­le. Afsnit 7 og 8 er lit­te­ra­tur­for­slag og opga­ve­for­slag med et for­slag til 3 under­vis­nings­lek­tio­ner.   Ind­hold 1: Dan­mark i udkan­ten af refor­ma­tio­nen 1517 – 1525 2: […]