Didak­tik­ken

heleforsiden
For­si­den af kom­men­de bog

Det­te er en onli­ne ver­sion af tred­je udga­ve af Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens udgi­vel­se om historiedidaktik.

Før­ste udga­ve udkom sam­me år som den omfat­ten­de reform af faget i 2005, og i 2009 kom en ændret og udvi­det udga­ve. Den­ne tred­je udga­ve har været i stø­be­ske­en i et par år, og er endt med at stø­de sam­men med, at der i juni 2016 blev ind­gå­et en poli­tisk afta­le omkring en reform af de gym­na­si­a­le uddannelser.

Udgi­vel­sen er støt­tet af Histo­ri­e­lab og Colum­bus Fond.

©  For­la­get Colum­bus og forfatterne

Har du end­nu ikke en bru­ger på hjem­mesi­den, kan du regi­stre­re dig her.

Når man er opret­tet som bru­ger, skal man lige ven­te på at en admin giver medlemsadgang.

Tek­ni­ske læsetip:

toolbar Artik­ler­ne kan læses på skær­men, hvis du er log­get ind som med­lem. Klik på en arti­kel og vent 2 sekun­der — så skul­le der ger­ne duk­ke en ekstra tool­bar op — se illu­stra­tion. Vælg iko­net længst til høj­re med de 4 pile for fuld skærm.

laptopfolio
Lap­top­fo­lio 🙂 — vend skær­men på din pc, når du læser didaktik.

Tab­let: For­ma­tet fun­ge­rer godt på en tab­let, selv­om man måske skal zoo­me lidt på brødteksten.

PC: På en bær­bar pc så er det mere læse­ven­ligt at ven­de skær­men: Åbn en arti­kel, vælg fuld skærm på tool­ba­ren og tast der­ef­ter ‘ctrl’+‘alt’ +‘pil høj­re’ på din pc for at ven­de skær­men. Du kan “blad­re” med page up/down knapperne.

Vend til­ba­ge til nor­mal vis­ning:  — klik ‘ctrl’+‘alt’+‘pil op’.

Mac: Man kan vist også rote­re skær­men på en mac?

Hvor­dan læser du din didak­tik? Fle­re fif mod­ta­ges ger­ne i kommentarfeltet…

Skriv en kommentar