Køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gen­nem­brud

Kvin­demu­se­et i Århus har nyud­vik­let det popu­læ­re under­vis­nings­for­løb ‘Gid jeg var en mand!’. Det er for udsko­ling og ung­doms­ud­dan­nel­ser.

Hvor­dan føles det at have kor­set på? Kan du flir­te med en vif­te? Hvad sig­na­le­rer du, når du tager den høje sor­te hat på? Hvor let er det egent­ligt at bro­de­re? Og kan du skri­ve sir­ligt med pen og blæk?

Kvin­demu­se­et har nyud­vik­let det popu­læ­re under­vis­nings­for­løb Gid jeg var en mand! Om køn i Roman­tik­ken og Det Moder­ne Gen­nem­brud så der er end­nu fle­re hands-on-gen­stan­de og gøre-øvel­ser, der lader ele­ver­ne kom­me helt ind under huden på 1800-tal­lets bor­ger­skab.

For­lø­bet kan knyt­tes til en lit­te­ra­tur­hi­sto­risk læs­ning i dansk eller peri­o­den 1800-tal­let i histo­rie.

http://ulfiaarhus.dk/koen-i-romantikken-og-det-moderne-gennembrud

0

Skriv en kommentar