Nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk økonomi

Invi­ta­tion til lance­ring af under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk økonomi

Insti­tut for Plan­læg­ning samt Cen­ter for Design, Innova­tion og Bære­dyg­tig Omstil­ling (DIST), Aal­borg Uni­ver­si­tet, lan­ce­rer et nyt under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om øko­lo­gisk øko­no­mi. Det vil vi ger­ne mar­ke­re med et arran­ge­ment tirs­dag d. 30. maj 2017 kl. 15–17 på Aal­borg Uni­ver­si­tet Køben­havn.

Alle er velkomne!

Mate­ri­a­let sig­ter på både gym­na­sieud­dan­nel­ser og andre inter­es­se­re­de. Mate­ri­a­let lig­ger frit til­gæn­ge­ligt på hjem­mesi­den: http://www.ecomacundervisning.dk/ , hvor­fra det også kan down­lo­a­des som pdf-fil. Der arbej­des sta­dig på det, så der vil være små ændrin­ger frem til lanceringen.

Arbej­det med mate­ri­a­let er støt­tet af THE VELUX FOUNDATIONS.

Ud over en kort præ­sen­ta­tion af hjem­mesi­den vil arran­ge­men­tet omfat­te oplæg af Jør­gen Ste­en Niel­sen fra dag­bla­det Infor­ma­tion om vig­tig­he­den af under­vis­ning i bære­dyg­tig omstil­ling og af Inge Røpke om de cen­tra­le brud­fla­der mel­lem øko­lo­gisk øko­no­mi og de øko­no­mi­ske teo­ri­er, som gym­na­si­et tra­di­tio­nelt under­vi­ser i.

 

Sted og tilmelding

Adres­se: Aal­borg Uni­ver­si­tet Køben­havn, A.C. Mey­ers Væn­ge 15, 2450 Kbh. S.

Loka­le: Gæste­kan­ti­nen, skråt til høj­re inden for hovedindgangen.

Find frem: http://www.aau-cph.dk/om-aau-cph/korselsvejledning/

Gra­tis par­ke­ring i op til 3 timer. Til­la­del­se til par­ke­ring i læn­ge­re tid fås i receptionen.

Del­ta­gel­se er gra­tis, men til­mel­ding er nød­ven­dig af hen­syn til ser­ve­rin­gen. Der vil være kaf­fe fra kl. 14.30.

Til­mel­ding sene­st man­dag d. 29. maj kl. 12 til Cici­lie Dam, cicilie@plan.aau.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *