Espen Espen­sen og Tri­ne Vil­lum­sen delt­og som repræ­sen­tan­ter for Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen på den nyligt over­stå­e­de Euro­clio-kon­fe­ren­ce i Vil­ni­us under tit­len ‘The Com­ple­xi­ty of the History’. Kon­fe­ren­cens tema spænd­te over vidt for­skel­li­ge oplæg, wor­ks­hops og kul­tu­rel­le aktiviteter.

Tri­ne: Den mest over­ra­sken­de og inspi­re­ren­de wor­ks­hop, jeg delt­og i, hav­de tit­len ‘Postcards from af Buf­fer-zone’, og hand­le­de om situ­a­tio­nen på det del­te Cypern. Her har en min­dre, lokal NGO “Asso­ci­a­tion for Histo­ri­cal Dia­lou­gue & Research” (hjem­mesi­de og Face­book-side) med stor entu­si­as­me kastet sig ind i at for­sø­ge at bru­ge histo­rie og histo­ri­en til at få par­ter­ne til at møde hin­an­den ved bl.a. at få sko­le­e­le­ver og gym­na­sie­e­le­ver til at gå på opda­gel­se i og fabri­ke­re post­kort fra buf­ferzo­nen, mel­lem den græ­ske og den tyr­ki­ske del. Pro­jek­tet kal­der de ‘A Clas­s­room wit­hout walls’, og man­ge af de pæda­go­gi­ske og didak­ti­ske over­vej­el­ser kan over­fø­res til under­vis­ning i dan­ske klas­ser, her­un­der over­vej­el­ser over ‘dark tourism’ og moral­ske græn­ser for, hvad man skal og kan promovere.

Se en video om pro­jek­tet her:

Deres under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, i to bind, er gjort til­gæn­ge­ligt online.

Volu­me 1:

Volu­me 2:

Du kan også læse mere om de to udgivelser:

Espen: Wor­ks­hop­pen ‘Paral­lel Histo­ri­es’ udsprin­ger af et oprin­de­ligt bri­tisk pro­gram om, hvor­dan vanskelige/konfliktfyldte emner behand­les i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. Det­te modul blev ledet af to fran­ske histo­ri­e­læ­re­re, der hav­de erfa­rin­ger med, at Isra­els histo­rie er et van­ske­ligt emne. Med sta­ten Isra­els histo­rie som “case” demon­stre­re­de de, hvor­le­des man kan under­vi­se i fle­re for­tæl­lin­ger om opret­tel­sen af sta­ten Isra­el og de efter­føl­gen­de kri­ge, ter­ror og kon­flik­ter. De lag­de vægt på at for­hol­de sig til fle­re paral­lel­le for­tæl­lin­ger uden at læg­ge vægt på, at under­vis­nin­gen skal føre ele­ver­ne frem til bestem­te svar. Til gen­gæld skal ele­ver­ne øve sig i at se på de fle­re for­tæl­lin­ger og over­ve­je egne tolkninger.

Se mere på https://parallelhistories.org.uk/
(for at se res­sour­cer­ne skal man opret­te sig som bru­ger — gratis)

Den sam­le­de dan­ske dele­ga­tion i Vilnius:

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *