Under­sø­gel­se om innova­tion i undervisningen

(Jeg har mod­ta­get neden­stå­en­de anmod­ning fra Andreas Kambs­kard / LH)

Kære fag­li­ge forening,

Fon­den for Entre­pre­nør­skab har til opga­ve at støt­te under­vi­se­re på de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser med at imple­men­te­re innova­tion i under­vis­nin­gen som en del af gym­na­si­ere­for­men. Vi kom­mer blandt andet til at bidra­ge til FIP-kur­ser, men det bety­der også, at insti­tu­tio­ner og fag­li­ge for­e­nin­ger kan boo­ke os til oplæg og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling inden for innovationsdidaktik.

I den for­bin­del­se er vi i gang med en lands­dæk­ken­de under­sø­gel­se omkring under­vi­se­res eksi­ste­ren­de erfa­rin­ger og behov inden for områ­det, så vi bedst muligt kan til­pas­se vores støt­te og til­bud. Hvis I er inter­es­se­re­de i at dele under­sø­gel­sen til under­vi­ser­ne fra jeres fag­om­rå­der, så vil det være kærkom­ment. Jeg har sat et link neden­for, hvor der også er en beskri­vel­se af under­sø­gel­sen (der natur­lig­vis er anonymiseret).

Link til beskri­vel­se af under­sø­gel­se + sel­ve under­sø­gel­sen: https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/landsdaekkende-undersoegelse-saetter-spot-paa-entreprenoerskabsundervisning

Direk­te link til under­sø­gel­sen: https://da.research.net/r/ffe2020

Hvis du har nogen spørgs­mål – til under­sø­gel­sen, vores kur­ser eller noget helt tred­je – så tag ende­lig kon­takt til mig. 

Ven­lig hilsen 

Andreas Kambs­kard

Uddan­nel­ses­kon­su­lent | Ungdomsuddannelserne

31762851  | andreas@ffe-ye.dk

Fon­den for Entreprenørskab 

Ejlsko­vs­ga­de 3D | 5000 Oden­se C | www.ffe-ye.dk

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *