Fami­li­en for­talt og fremvist

Gen­nem de stil­le som­mer­må­ne­der har historielaerer.dk på for­si­den – under fag­li­ge tip – huset et opslag om min nye bog Fami­lie­bil­le­der – For­tæl­lin­ger og andre til­gan­ge.

Nu er bogen ude, såvel på papir som i en e‑bogs ver­sion, der også er til­gæn­ge­lig via Gymportalen.

I pres­se­med­del­el­sen, som for­la­get Sam­funds­lit­te­ra­tur udsend­te i for­bin­del­se med bogens udgi­vel­se den 4. august 2017, bli­ver det frem­hæ­vet, at under­vis­ning i histo­rie, kul­tur- og sam­funds­fag også bør hand­le om, hvor­dan fami­li­e­liv og de nære rela­tio­ner har ændret sig gen­nem tiden, og hvad det bety­der for vores egne fore­stil­lin­ger om eget liv og egen identitet.

Bogens for­tæl­lin­ger tyde­lig­gør, at fami­li­en som små­grup­pe og insti­tu­tion aldrig har været en sta­tisk stør­rel­se. Tvær­ti­mod har de nære rela­tio­ner gen­nem tiden under­gå­et et utal af for­an­drin­ger – i sam­men­hæng med, i reak­tion mod og som til­pas­ning til, at soci­a­le, poli­ti­ske, kul­tu­rel­le og reli­gi­øse for­hold i sam­fun­det skif­ter. Og det per­spek­tiv bør være mere frem­træ­den­de, ikke mindst i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen. For det er et godt sted at gri­be fat for at under­sø­ge og frem­vi­se, hvor­dan den sto­re og den lil­le histo­rie hæn­ger sammen.

Jeg ople­ver, at man­ge andre deler det­te syns­punkt med mig – også når det hand­ler om valg af tema for årets historiekonkurrence.
Den nys udmeld­te 12. udga­ve af EUSTORYs og Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens opga­ve, den for 2017–2018, bli­ver net­op: ’Min fami­lie – her­fra min ver­den går’ – med den begrun­del­se, at fami­li­en er cen­trum for megen historiefortælling.

Per­son­ligt kan jeg efter en lang udviklings‑, dan­nel­ses- og skri­ve­pro­ces ikke være mere enig.

Nu har jeg så nævnt, at bogen er til­gæn­ge­lig og søger læse­re. Men Sam­funds­lit­te­ra­turs og mit fæl­les pro­jekt ræk­ker vide­re ud end bare bogen. Hjem­mesi­den familiebilleder.samfundslitteratur.dk har et design og et ind­holds­mæs­sigt for­mat, der spræn­ger nor­mal­for­vent­nin­ger­ne til det, vi i almin­de­lig­hed går rundt og kal­der ”bogens hjemmeside”.

På det sto­re site lig­ger et omfat­ten­de histo­risk kil­de­ma­te­ri­a­le med tek­ster, pri­mært på dansk, men også med tek­st­ek­semp­ler på engelsk og tysk.
Her­til kom­mer en mini­an­to­lo­gi med skøn­lit­teræ­re tek­ster, som er egnet til og bereg­net på fag­ligt sam­spil mel­lem histo­rie og dansk. Det kan sag­tens være rygra­den i et kro­no­lo­gi­for­løb og også afsæt for mere selv­stæn­digt arbej­de – f.eks. omkring DHO.

Her­u­d­over gæl­der det, at Fami­lie­bil­le­der fra star­ten har medtænkt histo­ri­e­fa­gets nye skrift­li­ge dimen­sion. Der lig­ger såle­des rig­tig man­ge skri­ve­op­ga­ver klar til brug – og fle­re vil kom­me til.

Det løben­de akti­ve og inter­ak­ti­ve ved sitet bli­ver i øvrigt under­støt­tet ved, at jeg løben­de vil blog­ge om emner med til­knyt­ning til de nære rela­tio­ners natur‑, kul­tur- og sam­funds­hi­sto­rie. På blog­gen vil jeg kaste mig over aktu­el­le spørgs­mål med rele­vans for invol­ve­ren­de og enga­ge­ren­de histo­ri­e­un­der­vis­ning og for udforsk­nin­gen af de fler­fag­li­ge emne­fel­ter, som bog og hjem­mesi­de beskæf­ti­ger sig med. Det inklu­de­rer et fokus på histo­risk research og kil­de­a­na­ly­se og på hvad der sker, når vi skri­ver eller i mund­lig form for­tæl­ler historie.

For – som jeg også bli­ver direk­te cite­ret for i – for­la­gets pres­se­med­del­el­se: ”Helt vitalt hand­ler det om at for­stå og om muligt for­kla­re, hvem vi selv er, hvor vi bio­lo­gisk, men­talt og soci­alt kom­mer fra – og hvad det er for kræf­ter, som gen­nem natur- og kul­tur­hi­sto­ri­en har påvir­ket vores for­mødres og for­fædres liv.”

Forfatter(e)

Under­vi­ser på Sol­rød Gymnasium

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *