Det­te fored­rag varer 90 minut­ter og hen­ven­der sig til alle med en inter­es­se for inter­na­tio­nal poli­tik, sport og natio­nal iden­ti­tet og vil ud fra en histo­risk og sam­funds­mæs­sig vin­kel bely­se, hvil­ken rol­le isce­ne­sæt­tel­sen og dyr­kel­sen af præ­si­dent Vla­di­mir Putin og sats­nin­gen på sport­s­li­ge mega-events som fx VM og Vin­ter-OL i Sotji spil­ler for dan­nel­sen af den natio­na­le iden­ti­tet i nuti­dens Rusland.
• Hvor­for inve­ste­re­de den rus­si­ske stat under Vla­di­mir Putin 55 mil­li­ar­der dol­lars i Vin­ter-OL i 2014?
• Hvor­dan udnyt­ter Putin de man­ge sports­be­gi­ven­he­der på rus­sisk grund til at ska­be natio­nalt sam­men­hold og inter­na­tio­nal goodwill fra det inter­na­tio­na­le samfund?
• Hvor­for har den rus­si­ske stats­magt så ivrigt for­søgt at ska­be et sær­ligt macho og sport­s­ligt ima­ge af Putin?
Hvis det har inter­es­se, så kon­takt mig ende­lig for at høre nærmere!

Med ven­lig hilsen

Sta­nis Elsborg

Adjunkt i idræt og historie

www.idrætshistorie.dk

M. +45 61 77 49 15

Fored­rag: Læs her

… høj tek­nisk og visu­el stan­dard i sine for­drag”, “… et meget spæn­den­de fored­rag om sport, poli­tik og natio­na­lis­me”, “… et vel­ta­len­de, under­hol­den­de og vel­ar­gu­men­te­ret foredrag”

Sene­ste artikler:

Jen­ny Kam­mers­gaard, 1918–1997

Putins poli­ti­ske krop

Skrift­lig­hed i histo­rie — hvorfor?

Åbnings­ce­re­mo­ni­en ved OL i Sotji 2014

Dansk-tysk idræts­sam­ar­bej­de, 1940–1945

Dansk-tysk idræts­sam­ar­bej­de, 1933–1939

 

Bil­ledcre­dit :MARIAJONER (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wiki­me­dia Commons

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *