Vi skri­ver år 2017, og egent­lig vir­ker det meget til­fæl­digt, at den 31. okto­ber 1517 skul­le give anled­ning til, at histo­risk og kir­ke­ligt inter­es­se­re­de men­ne­sker i hele ver­den kaster sig over den­ne begi­ven­hed, der alt­så i år fyl­der rundt: efter sigen­de slog teo­lo­gi­pro­fes­soren og augusti­ner­mun­ken Mar­tin Lut­her 95 teser på Wit­ten­bergs slotskir­kes por­tal. Andet steds i mate­ri­a­let er der sat spørgs­måls­tegn ved det histo­risk kor­rek­te i den­ne påstand, men der er sam­ti­dig flot argu­men­te­ret for, at det er en lige­gyl­dig detalje.

Lut­her relo­a­ded — e‑b

Lut­her ændre­de ver­den, og på en så effek­tiv og lang­tids­hold­bar måde, at split­tel­sen mel­lem den katol­ske og den pro­te­stan­ti­ske kir­ke den dag i dag stort set føl­ger brud­det fra åre­ne 1517 til 1555 eller 1648, hvis man vil tage 30-års-kri­gen med.

I 2016 skul­le histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og hf tage stil­ling til, om man vil­le star­te et udvik­lings­pro­jekt i anled­ning af 500-års-jubilæ­et. Det sag­de vi, efter nogen tøven, ja til. Vi er en for­e­ning, dre­vet af fri­vil­lig arbejds­kraft, og vi var ikke sik­re på, at vi kun­ne løf­te opga­ven, der jo også inde­holdt at fin­de inter­es­se­re­de kol­le­ga­er, der i deres fri­tid vil­le kun­ne leve­re et bidrag.

Vi sag­de ja, først og frem­mest for­di emnet er væsent­ligt for histo­ri­e­fa­get i de gym­na­si­a­le uddan­nel­ser, og for­di mate­ri­a­le­si­tu­a­tio­nen omkring emnet ikke er til­freds­stil­len­de. Man­ge ste­der tyer man enten til de over­ord­ne­de frem­stil­lin­ger i diver­se ver­dens­hi­sto­ri­er eller til Jens Wint­hers mate­ri­a­le fra 1970, der inde­hol­der en ræk­ke kil­der fra Lut­her og peri­o­den, over­sat til dansk, men mang­ler en mere grund­læg­gen­de didaktisering.

Efter godt et års arbej­de med både glæ­der og fru­stra­tio­ner kan vi nu præ­sen­te­re et mate­ri­a­le, der efter vores bed­ste over­be­vis­ning gør det muligt at arbej­de med emnet på en mere tids­sva­ren­de måde. Mate­ri­a­let udfyl­der net­op hul­let mel­lem de over­ord­ne­de rede­gø­rel­ser og de lidt tun­ge ori­gi­nal­tek­ster på en måde, så det pas­ser til gym­na­sie­un­der­vis­ning i 2017. Nu kan man ved hjælp af det­te mate­ri­a­le for­dy­be sig i Lut­hers opgør på bag­grund af den tyske histo­rie, som var præ­get af en magt­kamp mel­lem en pen­ge­grisk pave, en ung og uer­fa­ren kej­ser og de meget selv­be­vid­ste og uaf­hæn­gig­heds­stræ­ben­de loka­le fyr­ster. Ved at arbej­de intenst med før­ste indslag om de tyske for­hold, vil man kun­ne besva­re et væsent­ligt histo­risk spørgs­mål: hvor­for blev Lut­her ikke brændt som kætter?

Mate­ri­a­let fører os vide­re til refor­ma­tio­nens til tider meget grove og emo­tio­nel­le bil­led­sprog, det giver mulig­hed for at dyk­ke ned i en af refor­ma­tio­nens høj­bor­ge i Dan­mark, nem­lig Viborg, og ende­lig giver det ele­ver­ne mulig­hed for at få styr på den meget kom­pli­ce­re­de recep­tion af refor­ma­tio­nens tan­ker og kræf­ter i Dan­mark. Det i rea­li­te­ten sty­ren­de rigs­råd skul­le i 1534 træf­fe den beslut­ning at tage mag­ten fra sig selv for at und­gå kaos, anar­ki og bor­ger­krig. Refor­ma­tio­nen ind­vars­le­de en ny styr­ke til kon­ge­mag­ten, som 100 år sene­re før­te til enevælde.

Vi er gla­de for at kun­ne præ­sen­te­re det­te mate­ri­a­le, som for­hå­bent­ligt vil gøre under­vis­nin­gen omkring Lut­her og refor­ma­tio­nen let­te­re for rig­tig man­ge lære­re og ele­ver i gym­na­si­et og hf.

Burk­hard Sie­vers, projektkoordinator


Lut­her-pro­jek­tet

Lut­her relo­a­ded — pdf


Web

Domkirken i Viborg

Refor­ma­tio­nen i Viborg

Ind­hold Detal­jer fra Bjørn Nør­gaards “Hans Tau­sen” Modul 1: Hvor­dan kom Refor­ma­tio­nen til Vibo…

Refor­ma­tio­nens billeder

Refor­ma­tio­nens bil­le­der: et dob­belt­mo­dul i histo­rie 1. Fly­ve­bla­de­ne ”Den ret­fær­di­ge straf til pav…

1 kommentar til “Lut­her reloaded

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *