Gra­tis onli­ne­kur­sus i danmarkshistorie

Kur­set dæk­ker peri­o­den fra den tid­li­ge mid­delal­der omkring år 1050 til i dag og består af en blan­ding af tek­ster, video­er og quizzer. Det er opdelt i otte lek­tio­ner med ca. 40 nor­mal­si­ders tekst til hver lek­tion samt en ræk­ke mini­fored­rag og film på ca. 8–9 min. med histo­ri­ke­re fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hver lek­tion kan afslut­tes med en quiz.

Mate­ri­a­let er udar­bej­det af en ræk­ke for­ske­re fra Afde­ling for Histo­rie og Klas­si­ske Stu­di­er ved Aar­hus Uni­ver­si­tet — her­un­der to af afde­lin­gens pro­fes­so­rer, Bjørn Poul­sen og Thor­sten Bor­ring Ole­sen, som også har stå­et for den fag­li­ge redak­tion af ind­hol­det og bil­le­der i sam­ar­bej­de med Met­te Frisk Jen­sen og Anne Søren­sen, seni­o­r­rå­d­gi­ve­re på danmarkshistorien.dk.

Tek­sten er del af en nyskre­vet grund­bog i dan­marks­hi­sto­rie fra 2020.

Alt mate­ri­a­let til kur­set er gra­tis og frit til­gæn­ge­ligt fra Aar­hus Uni­ver­si­tets hjem­mesi­de danmarkshistorien.dk til ikke-kom­merci­elt brug. Du bestem­mer helt selv, hvor­når du vil tage kur­set og i hvil­ket tem­po. Det kræ­ver ikke et sær­ligt login at del­ta­ge. Via for­si­den får du adgang til kur­sets lek­tio­ner med både tekst, film og quizzer. Vi anbe­fa­ler, at du begyn­der kur­set med at læse ind­led­nin­gen om tiden før 1050, inden du går vide­re til lek­tion 1. 

Kur­set er udar­bej­det til brug i under­vis­nin­gen af histo­ri­estu­de­ren­de på 1. og 2. seme­ster på Aar­hus Uni­ver­si­tet, men kan anven­des af alle med inter­es­se for Dan­marks histo­rie. Hvis du ikke er stu­de­ren­de på Aar­hus Uni­ver­si­tet og der­med tager kur­set som en del af under­vis­nin­gen, kan du frit væl­ge mel­lem lek­tio­ner­ne. Det er fx ikke nød­ven­digt at have gen­nem­ført lek­tion 1 for at kun­ne tage lek­tion 4. 

Hver lek­tion afslut­tes med en quiz med ca. 12 spørgs­mål, hvor du kan teste din nyer­hver­ve­de viden om peri­o­den. Alle film i lek­tio­ner­ne har dan­ske under­tek­ster, som kan hen­tes frem ved at klik­ke på ‘CC’ ved de enkel­te film.

Hvis du under­vejs eller efter­føl­gen­de ger­ne vil vide mere om Dan­marks histo­rie, har vi under menu­punk­tet ‘Ekstra mate­ri­a­le’ sam­let et rele­vant udvalg af artik­ler, kil­der og film fra hjem­mesi­den danmarkshistorien.dk samt inspira­tion til vide­re læsning. 

God for­nø­jel­se!

(Tek­sten er fra danmarkshistorien.dk)

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *