Histo­rie­kon­kur­ren­cen 2023–2024: Årets vindere

Stort, stort til­lyk­ke til de kre­a­ti­ve, ambi­tiø­se og dyg­ti­ge histo­ri­e­e­le­ver, der lør­dag d. 9. marts blev kåret som vin­de­re i årets Historiekonkurrence.

For­la­get Praxis’ pris til det mest innova­ti­ve bidrag gik til det kre­a­ti­ve mak­ker­par Malou og Sofie fra Has­se­ris, som hav­de hæk­let og strik­ket trø­jer, udsty­ret 94-åri­ge Bodil og 20-åri­ge Myroslav med trø­jer­ne og inter­viewet dem om ople­vel­sen af hhv. besæt­tel­sen og Ukraine-krigen.

For­la­get Colum­bus’ Jury­ens Spe­ci­al­pris gik til Ida, Luna, Mat­hil­de og Juli­a­ne fra Alle­rød Gym­na­si­um, der har skre­vet en flot popu­lær­vi­den­ska­be­lig arti­kel om tysk histo­ri­e­op­fat­tel­se og erindringskultur.

For­la­get Systi­mes Før­ste­præ­mie gik til Søren og Emil fra Kru­ses Gym­na­si­um, der har lavet et vildt spæn­den­de og gen­ne­m­ar­bej­det bræt­spil om Før­ste Verdenskrig.

Fra Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens side skal der lyde et KÆMPE til­lyk­ke til vin­der­ne og en lige så KÆMPE tak til sponso­rer­ne: For­la­get Colum­bus, For­la­get Systi­me, For­la­get Praxis, Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag og For­la­get Gad.

Sidst — men abso­lut ikke mindst — tak til årets dom­mer­ko­mité for jeres ind­sats: Dr. phil. Thor­kild Kjær­gaard, fag­kon­su­lent Karen Stel­ler Bjer­re­gaard, festi­val­le­der Hen­rik Thor­vald Ras­mus­sen og jour­na­list og for­fat­ter Ole Sønnichsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *