Histo­ri­e­ma­te­ri­a­le på EMU slet­tes den 1/7 2019

Grun­det omlæg­nin­gen af EMU, så slet­tes det meste af mate­ri­a­let (måske det hele?) på histo­ri­esi­der­ne den 1/7. Det dre­jer sig både om for­løbs­for­slag og kil­de­ma­te­ri­a­le. Et sto­ck­holm­sk kildeblodbad!

Scre­ens­hot af mate­ri­a­le, som slet­tes 1/7, så vidt vides.

Noget af mate­ri­a­let er måske (?) for­æl­det, men vi skal pas­se på ikke at smi­de bar­net ud med bade­van­det. Der­for fore­slår vi at vi hjæl­per hin­an­den med at gå ind og hen­te mate­ri­a­le, som er beva­rings­vær­digt og brug­bart frem­over. Som med­lem af histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen kan du dele det på historielaerer.dk. Du kan fx  uplo­a­de mate­ri­a­let i et af vores fora (link kræ­ver login) , hvis det ikke fyl­der for meget, eller gem­me i dit pri­va­te drev og så dele lin­ket i bibli­o­te­ket .

Lars Due Arnov har “red­det” noget kil­de­ma­te­ri­a­le om Dansk Vestin­di­en, som nu kan fin­des her:

13 rets­sa­ger fra Dansk Vestindien

https://docs.google.com/document/d/1s91kHRBIAIGubvTopzgYWKeavWw_KXTNxev0aNszAX4/edit?usp=sharing

Den tran­sat­lan­ti­ske slavehandel

https://docs.google.com/document/d/1RFIQ1_6aGc1_hrENCIK0b0KX-7W0aUac3rA0Fv-fAGM/edit?usp=sharing

Vi ved ikke, om nogen har tid og lyst til at del­ta­ge i den­ne red­nings­ak­tion, men det er selv­føl­ge­lig dumt at uplo­a­de tin­ge­ne fle­re gan­ge. Hvis man vil påta­ge sig at hen­te og uplo­a­de noget mate­ri­a­le, så skriv ger­ne en kom­men­tar om det her­un­der, så vi und­går dobbeltarbejde. 

Lars Due / Lars Henriksen

Forfatter(e)

3 kommentarer til “Red kil­der­ne!

  1. Men kan det ikke bli­ve lagt ind på den nye EMU side?
    Det gør ondt i hjer­tet når sådan noget sker.
    Har fore­lø­big sendt de to links til mig selv og gem­mer i skyen…

    Vh
    Sigrid 

  2. Det gam­le mate­ri­a­le kan ikke læg­ges ind på den nye, da det ikke føl­ger EMU-redak­tio­nens redak­tio­nel­le ret­nings­linjer. Det vil­le være smart med et arkiv, men jeg tror, at hele EMU’en skal star­tes op på ny. Der er over 13.000 sider på hele EMU­en — og det vil man givet­vis have ryd­det seri­øst op i. Så der­for ikke noget arkiv. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *