Om historielaerer.dk

Hvad er historielaerer.dk?

Historielærer.dk er et web­s­i­te byg­get til histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen for gym­na­si­et og HF af Lars Hen­rik­sen. For­e­nin­gen beta­ler for hosting hos WP Engi­ne og softwa­re. Langt det meste af siden er dog lavet med gra­tis Open Sour­ce softwa­re, fx Word­Press og Bud­dypress.

Hvad er for­må­let med historielaerer.dk?

Kort sagt: At lave en soci­al og fag­lig plat­form for viden­de­ling, hvor bru­ger­ne ikke beta­ler med deres per­son­da­ta og hvor vi lære­re selv kan bestem­me opbyg­nin­gen. Et soci­alt og fag­ligt net­værk ejet og kon­trol­le­ret af histo­ri­e­læ­re­re.

Hvor­for lave­de du historielaerer.dk?

EMU’en er et godt offent­ligt viden­de­lings­sted, men det er kun 1‑vejs-kom­mu­ni­ka­tion, og det var ved at bli­ve udkon­kur­re­ret af Face­book, som var/er godt i gang med at monopo­li­se­re inter­net­tet. Selv fag­kon­su­len­ter og stats­mi­ni­ste­ren hjæl­per et pri­vat fir­ma med at skaf­fe kun­der og høste nye data, når de kom­mu­ni­ke­rer på den plat­form, og det synes jeg er bekym­ren­de. Vil­le vi fin­de os i at et pri­vat fir­ma hav­de et til­sva­ren­de monopol på vores fysi­ske infra­struk­tur, og vi skul­le afle­ve­re vores besøgs­hi­sto­rik til dem, når vi kør­te på vil­la­ve­je­ne?

Er det rime­ligt at lærer­ne skal afle­ve­re deres data til Face­book for at bli­ve opda­te­ret om deres fag?

Et andet pro­blem er så algo­rit­mer­ne, og den måde de mani­p­u­le­rer med os og hvad vi ser. Det er van­ske­ligt at søge i og struk­tu­re­re ind­hold på Face­book. Det er i hvert fald min erfa­ring.

Hvis noget ikke vir­ker, så giv lyd, evt . ved at star­te en tråd neden­for.

Lige efter per­son­da­ta­loven trå­d­te i kraft fjer­ne­de jeg mulig­he­den for login med soci­a­le medi­er.

/LH

Sene­ste forum­t­rå­de om historielaerer.dk