Om historielaerer.dk

Her vil jeg skri­ve lidt om over­vej­el­ser bag ændrin­ger på historielaerer.dk. Neden­for kan du se og kom­men­te­re på de sene­ste ide­er, jeg bars­ler med i ledi­ge stun­der. Kom­men­ta­rer og ide­er mod­ta­ges ger­ne! — hvil­ken funk­tio­na­li­tet kun­ne du tæn­ke dig?

Hvis noget ikke vir­ker, så giv lyd, evt . ved at star­te en tråd neden­for.

Maj 2018

Lige efter per­son­da­ta­loven trå­d­te i kraft fjer­ne­de jeg mulig­he­den for login med soci­a­le medi­er.

Juni 2017

Opda­te­ret til WP 4.8.

Janu­ar 2017

Nyt: 

 • Til­fø­jet knap­pen ‘stil spørgs­mål’ for at gøre det tyde­li­ge­re hvor man kan spør­ge om hjælp

Decem­ber 2016

Nyt:

 • Historielaerer.dk er nu kryp­te­ret (SSL)
 • Bru­ger­re­gi­stre­ring er nu per­ma­nent åben, men nye bru­ge­re skal god­ken­des af en admin pga. spam. Så bare hen­vis din kol­le­ga til ‘Regi­strer’.
 • Søge­funk­tio­nen er for­bed­ret: Den viser dog også resul­ta­ter, som kræ­ver login og evt. med­lem­s­ret­tig­he­der.
 • Siden er gjort mere pri­vat: Man skal være regi­stre­ret bru­ger for at se akti­vi­tet, grup­per, fora, mv. — OG med­lem af for­e­nin­gen for at se didak­tik og med­lem­s­fora.
 • Pro­fil­bil­le­der på for­si­den er fjer­net, da de for­sin­ker load af siden — især hvis Face­book ikke sva­rer — og måske vil nogen med­lem­mer også føle sig udstil­let?
 • Hvis man ikke har uplo­a­det pro­fil­bil­le­de, bli­ver man en histo­risk per­son — jeg har star­tet med Mar­tin Lut­her. Bru­ge­re kan uplo­a­de pro­fil- og cover­bil­le­der via deres pro­fil.
 • Forumsi­ders vis­ning på mobil er for­bed­ret.

Ændret: 

 • Tit­len ‘historielaerer.dk’ ændret til ‘Histo­ri­ela­e­rer’ på for­si­den. Qui­ck­fix på pro­blem med vis­ning på IPho­ne 5.

To-do listen:

 • Akti­vi­tet- og grup­pe­si­der skal være pæne­re på mobil.
 • Over­sæt­tel­ser til dansk mang­ler på dele af siden.

Sene­ste forum­t­rå­de om historielaerer.dk

Om historielaerer.dk
5 (100%) 1 vote