Om historielaerer.dk

Her vil jeg skri­ve lidt om over­vej­el­ser bag ændrin­ger på historielaerer.dk. Neden­for kan du se og kom­men­te­re på de sene­ste ide­er, jeg bars­ler med i ledi­ge stun­der. Kom­men­ta­rer og ide­er mod­ta­ges ger­ne! — hvil­ken funk­tio­na­li­tet kun­ne du tæn­ke dig?

Hvis noget ikke vir­ker, så giv lyd, evt . ved at star­te en tråd nedenfor.

Juni 2017

Opda­te­ret til WP 4.8.

Januar 2017

Nyt: 

 • Til­fø­jet knap­pen ‘stil spørgs­mål’ for at gøre det tyde­li­ge­re hvor man kan spør­ge om hjælp

December 2016

Nyt:

 • Historielaerer.dk er nu kryp­te­ret (SSL)
 • Bru­ger­re­gi­stre­ring er nu per­ma­nent åben, men nye bru­ge­re skal god­ken­des af en admin pga. spam. Så bare hen­vis din kol­le­ga til ‘Regi­strer’.
 • Søge­funk­tio­nen er for­bed­ret: Den viser dog også resul­ta­ter, som kræ­ver login og evt. medlemsrettigheder.
 • Siden er gjort mere pri­vat: Man skal være regi­stre­ret bru­ger for at se akti­vi­tet, grup­per, fora, mv. — OG med­lem af for­e­nin­gen for at se didak­tik og medlemsfora.
 • Pro­fil­bil­le­der på for­si­den er fjer­net, da de for­sin­ker load af siden — især hvis Face­book ikke sva­rer — og måske vil nogen med­lem­mer også føle sig udstillet?
 • Hvis man ikke har uplo­a­det pro­fil­bil­le­de, bli­ver man en histo­risk per­son — jeg har star­tet med Mar­tin Lut­her. Bru­ge­re kan uplo­a­de pro­fil- og cover­bil­le­der via deres profil.
 • Forumsi­ders vis­ning på mobil er forbedret.

Ændret: 

 • Tit­len ‘historielaerer.dk’ ændret til ‘Histo­ri­ela­e­rer’ på for­si­den. Qui­ck­fix på pro­blem med vis­ning på IPho­ne 5.

To-do listen:

 • Akti­vi­tet- og grup­pe­si­der skal være pæne­re på mobil.
 • Over­sæt­tel­ser til dansk mang­ler på dele af siden.

 

Sene­ste forum­t­rå­de om historielaerer.dk

Viser 5 emner — 1 til 5 (af 5 i alt) 
Viser 5 emner — 1 til 5 (af 5 i alt) 
Bru­ge­re online:
Ingen bru­ge­re akti­ve lige nu.
Besø­gen­de de sid­ste 24 timer: 2
Maj Wed­der­kopp, Ida Binow poulsen
Sta­ti­stik
Trå­de: 222, Ind­læg: 375, Bru­ge­re: 838
Vel­kom­men til Lær­ke Due Isager
Der var 4 onli­ne den 14. March 2017 10:58
Om historielaerer.dk
5 (100%) 1 vote