Hørings­svar fra RUC

For­e­nin­gen har mod­ta­get et hørings­svar fra RUC:

I fag­grup­pen på Histo­rie på Roskil­de Uni­ver­si­tet note­rer vi os i den nye bekendt­gø­rel­se og lære­plan om spe­ci­fikt histo­ri­e­fa­get, at der er lagt vægt på såvel skrift­lig­hed som infor­ma­tions-/lit­te­ra­tur­søg­ning. Det er ube­tin­get posi­tivt og peger kon­struk­tivt ind mod de pro­ble­mer, som vi på uni­ver­si­te­tet i dis­se år ople­ver, at en sti­gen­de del af vore stu­de­ren­de har med net­op skrift­lig frem­stil­ling og evnen til at søge og kri­tisk vur­de­re rele­vant faglitteratur.

Nega­tivt er det til gen­gæld at histo­ri­e­fa­get i den nye bekendt­gø­rel­se, så vidt vi kan læse s. 17–19, ikke er til­delt for­dy­bel­ses­tid og der­med må for­modes at få rin­ge­re mulig­hed for fak­tisk at pri­o­ri­te­re og arbej­de med skrift­li­ge opga­ver i faget. Set fra vores afta­ger­per­spek­tiv er dét selvsagt en svæk­kel­se af over­gan­gen i faget fra gym­na­si­um til universitet.

Nega­tivt er det vide­re, at for­be­re­del­ses­ti­den til eksa­men i histo­rie på STX (A‑niveau) er sat ned fra 24 timer til 90 min. Det bli­ver selvsagt en gan­ske anden eksa­mens­form med væsent­lig min­dre mulig­hed for ele­ver­ne til selv­stæn­digt at for­mu­le­re et pro­blem i for­hold til eksa­menstek­ster­ne. Også her alt­så en svæk­kel­se af de kom­pe­ten­cer, som vi ser som vig­ti­ge i over­gan­gen i faget fra gym­na­si­um til universitet.

 

Kim Esmark

Stu­di­e­le­der for Historie

Insti­tut for Kom­mu­ni­ka­tion of Huma­ni­stisk videnskab

Roskil­de Universitet

Forfatter(e)

KS og HF‑E | Historielaerer.dk | Histo­ri­e­di­dak­tisk netværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *