Regionssekretærer

 

En regionssekretærs opgaver

Historielærerforeningens regionalsekretærer har overordnet 3 opgaver, (hvoraf den sidste er langt den vigtigste):

  • At være Foreningens lokale repræsentanter i regionerne.
  • At deltage i det årlige regionalsekretærmøde sammen med bestyrelsen
  • At arrangere regionale kurser

Ad. 1)

Regionalsekretærerne kan fungere som kanal for formidling af ideer, initiativer, forslag, frustrationer m.m. fra medlemmerne til bestyrelsen og omvendt. For at kunne gøre det, er det en god ide at opbygge et net af kontaktpersoner – så vidt muligt på alle skoler i regionen. Hvis sådan et net ikke eksisterer i regionen, kan man overveje, hvem man kender på de enkelte skoler, og så skrive til dem.  Hvis den man kontakter ikke selv ønsker at stå som kontaktperson, kan vedkommende normalt henvise til en anden.

Når et kontaktnet er etableret er det vigtigt at vedligeholde det. F.eks. ved at registrere når man sender mails ud, om nogle kommer tilbage med ”ubekendt adressat”. Det er tegn på, at der er behov for at finde en ny kontakt på den pågældende skole. Når man holder som regionssekretær, giver man selvfølgelig sit kontaktnet videre til efterfølgeren/efterfølgerne.

Ad. 2)

Én gang om året i starten af det ny skoleår (slutningen af august eller begyndelsen af september) afholdes et fælles møde for alle regionalsekretærer og bestyrelsen.  Mødet strækker sig som regel over 2 dage fra kl. 12 middag til 12 middag den næste dag. Formålet med mødet er gensidig inspiration og erfaringsudveksling dels mellem regionalsekretærerne indbyrdes og dels mellem regionalsekretærerne og bestyrelsen. Der ud over plejer der at være et fagligt indslag, og endelig må man ikke glemme det sociale.

Ad. 3)

Det er som sagt regionalsekretærernes vigtigste opgave at arrangere regionale kurser. Man bør stræbe efter at afholde mindst ét regionalkursus i hver region om året.

Det første led i at arrangere et kursus er selvfølgelig at få en ide til kursets tema. Hvordan man gør det findes der ikke faste procedurer for, ud over at man selvfølgelig skal holde øjne og ører åbne, og modtage inspiration hvor man kan få den. Man kan evt. udnytte sit kontaktnet på skolerne til at indhente forslag.

Program: Der er ingen regler for hvor langt et regionalkursus må/skal være, men det mest normale er at man har 2 oplæg/foredrag á 90 min. inklusiv spørgsmål og diskussion. Der ud over kan det være en god ide at høre om fagkonsulenten kan komme og holde et oplæg. Det trækker ofte deltagere til. Endelig bør man kontakte bestyrelsen og bede dem om at sende en repræsentant. Det er som regel ikke nødvendigt at sætte mere end 15-20 min. af til nyt fra bestyrelsen.

Hvornår det er smartest at begynde et halvdagskursus er svært at sige. Der afhænger bl.a. af transportforholdene i regionen.

Husk at bestille lokale og forplejning i god tid – evt. frokost + kaffe, frugt, kage. Man kan afholde kurset på egen skole eller et andet sted. I nogle regioner kan det være en god ide at placere kurserne skiftende steder.

Annoncering: Det er vigtigt at kurset annonceres i god tid og på forskellige platforme. Man kan anvende følgende muligheder for annoncering:

  • Send indbydelse/program ud til kontaktpersoner på skolerne (via mail). Det er ofte den hurtigste og mest effektive form for annoncering.
  • Annoncér kurset her på foreningens hjemmeside .
  • Hvis du vælger at lade deltagerne registrere via historielaerer.dk, så får du automatisk en mailliste og kan sende informationer ud til deltagerne. Lad booking- og attendeeform stå som 'default'.
  • Få kurset optaget på kursuslisten bag i Noter. Det gør man ved at kontakte bestyrelsens kursusansvarlige, for tiden Lars Peter Visti Hansen. Man behøver ikke at have et færdigt program eller et præcist tidspunkt for at blive optaget her.
  • Når man har program m.m. klar kan man også få kurset optaget på ”De gule sider” i Noter. Det man vil have optaget skal man sende til Noters tekniske redaktør Peder Wiben (pederwiben@gmail.com).
  • Man kan sende en kort kursusmeddelelse til optagelse i Gymnasieskolen (max. 750 enheder inkl. mellemrum). Sendes til gl-e@gl.org. Samme sted kan man få optaget en lidt længere kursusbeskrivelse i GL’s elektroniske efteruddannelseskatalog (gle.gl.org).

Tilmelding: Regionalkurser har ofte stor søgning fra regionens historielærere, men deltagere andre steder fra er også meget velkomne. Man behøver heller ikke at være medlem af Foreningen for at deltage i dens kurser, men når man får tilmeldingerne kan man evt. checke med Foreningens kasserer Peder Kragh

Betaling: Man skal huske at skrive i kursusannoncen, at man skal opgive skolens EAN-nr. ved tilmelding. Når alle tilmeldinger er i hus sender man en liste over navne, skoler og EAN-numre til bestyreren af kursuskassen (p.t. Lars Peter)  Bjørnedalsvej 2a, 3300 Frederiksværk), som så sender elektroniske fakturaer til skolerne.

Aflønning af oplægsholdere: Normalt aflønnes oplægsholdere med AC’s minimumstakst (p.t. er taksten 2.638 kr. for et foredrag på 45-60 min. + 791 kr. for deltagelse i efterfølgende diskussion m.m. Der ud over betaler man selvfølgelig transport for oplægsholderne. Hvis de benytter offentlig transport skal man efterfølgende have tilsendt originalbilag (dvs. billetter). Under alle omstændigheder skal oplægsholderne udfylde honorarblanket og blanket vedr. transport.

Det er igen bestyreren af kursuskassen i bestyrelsen, som står for udbetaling af kørselsgodtgørelse og honorar. Med hensyn til det sidste skal man være opmærksom på at honorar går over GL-E og det derfor godt kan tage op til næsten 2 måneder fra kurset er afholdt indtil oplægsholderen modtager sin betaling.

Opstilling af budget og beregning af pris for kursusdeltagelse: På regionalsekretærkonferencen kan man også finde skema til opstilling af kursusbudget. Bemærk at to felter er udfyldt på forhånd og altid skal indgå i budgettet: ”Regnskab og revision” (500 kr.) og ”udgift arrangør” (1000 kr.). Det sidste er regionalsekretærens ”løn” for at arrangere kurset. Hvis man er to regionalsekretærer om at arrangere skal der beregnes 2 x 1000 kr.

Når man opstiller budget skal man gøre det ud fra et rimeligt, ikke alt for højt antal deltagere – f.eks. 20 (men prøv at høre tidligere regionssekretærer om, hvor mange der normalt kommer). Foreningen skal generelt ikke tjene penge på sine kurser. Derfor sættes overskud/underskud til 0 ved det budgetterede antal deltagere. Hvis der ved tilmeldingsfristens afslutning er færre tilmeldte end man har budgetteret med, kommer kurset sandsynligvis til at give underskud. Hvis underskuddet tegner til at blive over 2000 kr. skal man kontakte kursuskassens bestyrer for at høre, om man skal gennemføre kurset eller aflyse.

Hvis man afholder regionskursus på en anden skole end ens egen, kan man med fordel alliere sig med en historielærer fra denne skole. Vedkommende historielærer kan tilbydes gratis deltagelse i kurset som tak for hjælpen.

Kursusafregning: Når kurset er afholdt udfylder man regnskabsskemaet. (Findes samme sted som ovenstående skemaer). Man samler honorarblanket, blanket for transport og bilag for alle udgifter og sender dem til kursuskassens bestyrer, som derefter tager sig af alle udbetalinger og opkrævninger. Man skal ikke selv have noget med udbetaling af honorar m.m. at gøre. Det sker via GL.

Regionssekretærer
5 (100%) 2 votes