Regions­se­kre­tæ­rer

 

En regions­se­kre­tærs opga­ver

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens regio­nal­se­kre­tæ­rer har over­ord­net 3 opga­ver, (hvoraf den sid­ste er langt den vig­tig­ste):

  • At være For­e­nin­gens loka­le repræ­sen­tan­ter i regio­ner­ne.
  • At del­ta­ge i det årli­ge regio­nal­se­kre­tær­mø­de sam­men med besty­rel­sen
  • At arran­ge­re regio­na­le kur­ser

Ad. 1)

Regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne kan fun­ge­re som kanal for for­mid­ling af ide­er, ini­ti­a­ti­ver, for­slag, fru­stra­tio­ner m.m. fra med­lem­mer­ne til besty­rel­sen og omvendt. For at kun­ne gøre det, er det en god ide at opbyg­ge et net af kon­takt­per­so­ner – så vidt muligt på alle sko­ler i regio­nen. Hvis sådan et net ikke eksi­ste­rer i regio­nen, kan man over­ve­je, hvem man ken­der på de enkel­te sko­ler, og så skri­ve til dem.  Hvis den man kon­tak­ter ikke selv ønsker at stå som kon­takt­per­son, kan ved­kom­men­de nor­malt hen­vi­se til en anden.

Når et kon­tak­t­net er etab­le­ret er det vig­tigt at ved­li­ge­hol­de det. F.eks. ved at regi­stre­re når man sen­der mails ud, om nog­le kom­mer til­ba­ge med ”ube­kendt adres­sat”. Det er tegn på, at der er behov for at fin­de en ny kon­takt på den pågæl­den­de sko­le. Når man hol­der som regions­se­kre­tær, giver man selv­føl­ge­lig sit kon­tak­t­net vide­re til efterfølgeren/efterfølgerne.

Ad. 2)

Én gang om året i star­ten af det ny sko­le­år (slut­nin­gen af august eller begyn­del­sen af sep­tem­ber) afhol­des et fæl­les møde for alle regio­nal­se­kre­tæ­rer og besty­rel­sen.  Mødet stræk­ker sig som regel over 2 dage fra kl. 12 mid­dag til 12 mid­dag den næste dag. For­må­let med mødet er gen­si­dig inspira­tion og erfa­rings­ud­veks­ling dels mel­lem regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne ind­byr­des og dels mel­lem regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne og besty­rel­sen. Der ud over ple­jer der at være et fag­ligt indslag, og ende­lig må man ikke glem­me det soci­a­le.

Ad. 3)

Det er som sagt regio­nal­se­kre­tæ­rer­nes vig­tig­ste opga­ve at arran­ge­re regio­na­le kur­ser. Man bør stræ­be efter at afhol­de mindst ét regio­nal­kur­sus i hver region om året.

Det før­ste led i at arran­ge­re et kur­sus er selv­føl­ge­lig at få en ide til kur­sets tema. Hvor­dan man gør det fin­des der ikke faste pro­ce­du­rer for, ud over at man selv­føl­ge­lig skal hol­de øjne og ører åbne, og mod­ta­ge inspira­tion hvor man kan få den. Man kan evt. udnyt­te sit kon­tak­t­net på sko­ler­ne til at ind­hen­te for­slag.

Pro­gram: Der er ingen reg­ler for hvor langt et regio­nal­kur­sus må/skal være, men det mest nor­ma­le er at man har 2 oplæg/foredrag á 90 min. inklu­siv spørgs­mål og dis­kus­sion. Der ud over kan det være en god ide at høre om fag­kon­su­len­ten kan kom­me og hol­de et oplæg. Det træk­ker ofte del­ta­ge­re til. Ende­lig bør man kon­tak­te besty­rel­sen og bede dem om at sen­de en repræ­sen­tant. Det er som regel ikke nød­ven­digt at sæt­te mere end 15–20 min. af til nyt fra besty­rel­sen.

Hvor­når det er smar­test at begyn­de et halv­dags­kur­sus er svært at sige. Der afhæn­ger bl.a. af trans­port­for­hol­de­ne i regio­nen.

Husk at bestil­le loka­le og for­plej­ning i god tid – evt. frokost + kaf­fe, frugt, kage. Man kan afhol­de kur­set på egen sko­le eller et andet sted. I nog­le regio­ner kan det være en god ide at pla­ce­re kur­ser­ne skif­ten­de ste­der.

Annon­ce­ring: Det er vig­tigt at kur­set annon­ce­res i god tid og på for­skel­li­ge plat­for­me. Man kan anven­de føl­gen­de mulig­he­der for annon­ce­ring:

  • Send indbydelse/program ud til kon­takt­per­so­ner på sko­ler­ne (via mail). Det er ofte den hur­tig­ste og mest effek­ti­ve form for annon­ce­ring.
  • Annon­cér kur­set her på for­e­nin­gens hjem­mesi­de .
  • Hvis du væl­ger at lade del­ta­ger­ne regi­stre­re via historielaerer.dk, så får du auto­ma­tisk en mail­li­ste og kan sen­de infor­ma­tio­ner ud til del­ta­ger­ne. Lad book­ing- og atten­de­e­form stå som ‘default’.
  • Få kur­set opta­get på kur­sus­li­sten bag i Noter. Det gør man ved at kon­tak­te besty­rel­sens kur­sus­ansvar­li­ge, for tiden Lars Peter Visti Han­sen. Man behø­ver ikke at have et fær­digt pro­gram eller et præ­cist tids­punkt for at bli­ve opta­get her.
  • Når man har pro­gram m.m. klar kan man også få kur­set opta­get på ”De gule sider” i Noter. Det man vil have opta­get skal man sen­de til Noters tek­ni­ske redak­tør Peder Wiben (pederwiben@gmail.com).
  • Man kan sen­de en kort kur­sus­med­del­el­se til opta­gel­se i Gym­na­siesko­len (max. 750 enhe­der inkl. mel­lem­rum). Sen­des til gl-e@gl.org. Sam­me sted kan man få opta­get en lidt læn­ge­re kur­sus­be­skri­vel­se i GL’s elek­tro­ni­ske efter­ud­dan­nel­ses­ka­ta­log (gle.gl.org).

Til­mel­ding: Regio­nal­kur­ser har ofte stor søg­ning fra regio­nens histo­ri­e­læ­re­re, men del­ta­ge­re andre ste­der fra er også meget vel­kom­ne. Man behø­ver hel­ler ikke at være med­lem af For­e­nin­gen for at del­ta­ge i dens kur­ser, men når man får til­mel­din­ger­ne kan man evt. checke med For­e­nin­gens kas­se­rer Peder Kragh

Beta­ling: Man skal huske at skri­ve i kur­sus­an­non­cen, at man skal opgi­ve sko­lens EAN-nr. ved til­mel­ding. Når alle til­mel­din­ger er i hus sen­der man en liste over nav­ne, sko­ler og EAN-num­re til besty­re­ren af kur­su­skas­sen (p.t. Lars Peter)  Bjør­nedals­vej 2a, 3300 Fre­de­riks­værk), som så sen­der elek­tro­ni­ske fak­tu­ra­er til sko­ler­ne.

Afløn­ning af oplægs­hol­de­re: Nor­malt afløn­nes oplægs­hol­de­re med AC’s mini­mumstakst (p.t. er tak­sten 2.638 kr. for et fored­rag på 45–60 min. + 791 kr. for del­ta­gel­se i efter­føl­gen­de dis­kus­sion m.m. Der ud over beta­ler man selv­føl­ge­lig trans­port for oplægs­hol­der­ne. Hvis de benyt­ter offent­lig trans­port skal man efter­føl­gen­de have til­sendt ori­gi­nal­bi­lag (dvs. bil­let­ter). Under alle omstæn­dig­he­der skal oplægs­hol­der­ne udfyl­de honor­ar­blan­ket og blan­ket vedr. trans­port.

Det er igen besty­re­ren af kur­su­skas­sen i besty­rel­sen, som står for udbe­ta­ling af kør­sels­godt­gø­rel­se og honorar. Med hen­syn til det sid­ste skal man være opmærk­som på at honorar går over GL-E og det der­for godt kan tage op til næsten 2 måne­der fra kur­set er afholdt ind­til oplægs­hol­de­ren mod­ta­ger sin beta­ling.

Opstil­ling af bud­get og bereg­ning af pris for kur­sus­del­ta­gel­se: På regio­nal­se­kre­tær­kon­fe­ren­cen kan man også fin­de ske­ma til opstil­ling af kur­sus­bud­get. Bemærk at to fel­ter er udfyldt på for­hånd og altid skal ind­gå i bud­get­tet: ”Regn­skab og revi­sion” (500 kr.) og ”udgift arran­gør” (1000 kr.). Det sid­ste er regio­nal­se­kre­tæ­rens ”løn” for at arran­ge­re kur­set. Hvis man er to regio­nal­se­kre­tæ­rer om at arran­ge­re skal der bereg­nes 2 x 1000 kr.

Når man opstil­ler bud­get skal man gøre det ud fra et rime­ligt, ikke alt for højt antal del­ta­ge­re – f.eks. 20 (men prøv at høre tid­li­ge­re regions­se­kre­tæ­rer om, hvor man­ge der nor­malt kom­mer). For­e­nin­gen skal gene­relt ikke tje­ne pen­ge på sine kur­ser. Der­for sæt­tes overskud/underskud til 0 ved det bud­get­te­re­de antal del­ta­ge­re. Hvis der ved til­mel­dings­fri­stens afslut­ning er fær­re til­meld­te end man har bud­get­te­ret med, kom­mer kur­set sand­syn­lig­vis til at give under­skud. Hvis under­skud­det teg­ner til at bli­ve over 2000 kr. skal man kon­tak­te kur­su­skas­sens besty­rer for at høre, om man skal gen­nem­fø­re kur­set eller afly­se.

Hvis man afhol­der regions­kur­sus på en anden sko­le end ens egen, kan man med for­del alli­e­re sig med en histo­ri­e­læ­rer fra den­ne sko­le. Ved­kom­men­de histo­ri­e­læ­rer kan til­by­des gra­tis del­ta­gel­se i kur­set som tak for hjæl­pen.

Kur­sus­af­reg­ning: Når kur­set er afholdt udfyl­der man regn­skabs­ske­ma­et. (Fin­des sam­me sted som oven­stå­en­de ske­ma­er). Man sam­ler honor­ar­blan­ket, blan­ket for trans­port og bilag for alle udgif­ter og sen­der dem til kur­su­skas­sens besty­rer, som der­ef­ter tager sig af alle udbe­ta­lin­ger og opkræv­nin­ger. Man skal ikke selv have noget med udbe­ta­ling af honorar m.m. at gøre. Det sker via GL.

Regions­se­kre­tæ­rer
5 (100%) 4 votes


Liket af

  • avatar