Regions­se­kre­tæ­rer

avatar for Casper DøssingCas­per Døs­sing

Regions­se­kre­tær Nordjylland

The End of Europe
avatar for Jacob Bay JepsenJacob Bay Jep­sen

Nord­jyl­land

The Ame­ri­can Nightmare
Has­se­ris Gym­na­si­um & IB
avatar for kirstine taylorkirsti­ne tay­l­or

Region Østjyl­land

Histo­ri­e­fa­get i over­gan­gen fra fol­ke­sko­len til gymnasiet
favrskov gym­na­si­um
ulrik lan­gen
avatar for Lars Peter VistiLars Peter Visti

Region Køben­havn & Bornholm
Under­vi­ser i Histo­rie og Engelsk på Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um og HF.

Jødisk histo­rie og Holocaust
Fre­de­riks­borg Gym­na­si­um og HF
Robert Bart­lett
avatar for Lea SoseLea Sose

Region Syd­dan­mark

Afri­kas historie
Mid­del­fart Gym­na­si­um & HF
avatar for Mathias StrandMat­hi­as Strand

Regions­se­kre­tær Vestjylland

Sport med andre mid­ler – pen­ge, magt og iscenesættelse
Her­ning Gymnasium
Niall Fer­gu­son

En regions­se­kre­tærs opgaver

Histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gens regio­nal­se­kre­tæ­rer har over­ord­net 3 opga­ver, (hvoraf den sid­ste er langt den vigtigste):

  • At være For­e­nin­gens loka­le repræ­sen­tan­ter i regionerne.
  • At del­ta­ge i det årli­ge regio­nal­se­kre­tær­mø­de sam­men med bestyrelsen
  • At arran­ge­re regio­na­le kurser

Ad. 1)

Regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne kan fun­ge­re som kanal for for­mid­ling af ide­er, ini­ti­a­ti­ver, for­slag, fru­stra­tio­ner m.m. fra med­lem­mer­ne til besty­rel­sen og omvendt. For at kun­ne gøre det, er det en god ide at opbyg­ge et net af kon­takt­per­so­ner – så vidt muligt på alle sko­ler i regio­nen. Hvis sådan et net ikke eksi­ste­rer i regio­nen, kan man over­ve­je, hvem man ken­der på de enkel­te sko­ler, og så skri­ve til dem.  Hvis den man kon­tak­ter ikke selv ønsker at stå som kon­takt­per­son, kan ved­kom­men­de nor­malt hen­vi­se til en anden.

Når et kon­tak­t­net er etab­le­ret er det vig­tigt at ved­li­ge­hol­de det. F.eks. ved at regi­stre­re når man sen­der mails ud, om nog­le kom­mer til­ba­ge med ”ube­kendt adres­sat”. Det er tegn på, at der er behov for at fin­de en ny kon­takt på den pågæl­den­de sko­le. Når man hol­der som regions­se­kre­tær, giver man selv­føl­ge­lig sit kon­tak­t­net vide­re til efterfølgeren/efterfølgerne.

Ad. 2)

Én gang om året i star­ten af det ny sko­le­år (slut­nin­gen af august eller begyn­del­sen af sep­tem­ber) afhol­des et fæl­les møde for alle regio­nal­se­kre­tæ­rer og besty­rel­sen.  Mødet stræk­ker sig som regel over 2 dage fra kl. 12 mid­dag til 12 mid­dag den næste dag. For­må­let med mødet er gen­si­dig inspira­tion og erfa­rings­ud­veks­ling dels mel­lem regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne ind­byr­des og dels mel­lem regio­nal­se­kre­tæ­rer­ne og besty­rel­sen. Der ud over ple­jer der at være et fag­ligt indslag, og ende­lig må man ikke glem­me det sociale.

Ad. 3)

Det er som sagt regio­nal­se­kre­tæ­rer­nes vig­tig­ste opga­ve at arran­ge­re regio­na­le kur­ser. Man bør stræ­be efter at afhol­de mindst ét regio­nal­kur­sus i hver region om året.

Det før­ste led i at arran­ge­re et kur­sus er selv­føl­ge­lig at få en ide til kur­sets tema. Hvor­dan man gør det fin­des der ikke faste pro­ce­du­rer for, ud over at man selv­føl­ge­lig skal hol­de øjne og ører åbne, og mod­ta­ge inspira­tion hvor man kan få den. Man kan evt. udnyt­te sit kon­tak­t­net på sko­ler­ne til at ind­hen­te forslag.

Pro­gram: Der er ingen reg­ler for hvor langt et regio­nal­kur­sus må/skal være, men det mest nor­ma­le er at man har 2 oplæg/foredrag á 90 min. inklu­siv spørgs­mål og dis­kus­sion. Der ud over kan det være en god ide at høre om fag­kon­su­len­ten kan kom­me og hol­de et oplæg. Det træk­ker ofte del­ta­ge­re til. Ende­lig bør man kon­tak­te besty­rel­sen og bede dem om at sen­de en repræ­sen­tant. Det er som regel ikke nød­ven­digt at sæt­te mere end 15–20 min. af til nyt fra bestyrelsen.

Hvor­når det er smar­test at begyn­de et halv­dags­kur­sus er svært at sige. Der afhæn­ger bl.a. af trans­port­for­hol­de­ne i regionen.

Husk at bestil­le loka­le og for­plej­ning i god tid – evt. frokost + kaf­fe, frugt, kage. Man kan afhol­de kur­set på egen sko­le eller et andet sted. I nog­le regio­ner kan det være en god ide at pla­ce­re kur­ser­ne skif­ten­de steder.

Udar­bejd et bud­get:

På regio­nal­se­kre­tær­kon­fe­ren­cen kan man også fin­de ske­ma til opstil­ling af kur­sus­bud­get. Bemærk at et felt er udfyldt på for­hånd og altid skal ind­gå i bud­get­tet:  ”udgift arran­gør” (1000 kr.). Det er regio­nal­se­kre­tæ­rens ”løn” for at arran­ge­re kur­set. Hvis man er to regio­nal­se­kre­tæ­rer om at arran­ge­re, skal der bereg­nes 2 x 1000 kr.

Når man opstil­ler bud­get skal man gøre det ud fra et rime­ligt, ikke alt for højt antal del­ta­ge­re – f.eks. 20 (men prøv at høre tid­li­ge­re regions­se­kre­tæ­rer om, hvor man­ge der nor­malt kom­mer). For­e­nin­gen skal gene­relt ikke tje­ne pen­ge på sine kur­ser. Der­for sæt­tes overskud/underskud til 0 ved det bud­get­te­re­de antal del­ta­ge­re. Hvis der ved til­mel­dings­fri­stens afslut­ning er fær­re til­meld­te end man har bud­get­te­ret med, kom­mer kur­set sand­syn­lig­vis til at give under­skud. Hvis under­skud­det teg­ner til at bli­ve over 2000 kr. skal man kon­tak­te kur­su­skas­sens besty­rer for at høre, om man skal gen­nem­fø­re kur­set eller aflyse.

Hvis man afhol­der regions­kur­sus på en anden sko­le end ens egen, kan man med for­del alli­e­re sig med en histo­ri­e­læ­rer fra den­ne sko­le. Ved­kom­men­de histo­ri­e­læ­rer kan til­by­des gra­tis del­ta­gel­se i kur­set som tak for hjælpen.

Nor­malt afløn­nes oplægs­hol­de­re med AC’s mini­mumstakst (p.t. er tak­sten 2.638 kr. for et fored­rag på 45–60 min. + 791 kr. for del­ta­gel­se i efter­føl­gen­de dis­kus­sion m.m. Der­u­d­over beta­ler man selv­føl­ge­lig trans­port for oplægs­hol­der­ne. Hvis de benyt­ter offent­lig trans­port skal man efter­føl­gen­de have til­sendt ori­gi­nal­bi­lag (dvs. bil­let­ter). Under alle omstæn­dig­he­der skal oplægs­hol­der­ne udfyl­de honor­ar­blan­ket og blan­ket vedr. trans­port. Her­u­d­over er der udgif­ter til for­plej­ning og der skal indreg­nes 125,- pr del­ta­ger til admi­ni­stra­tion (GL‑E).  Ind­send et bud­get til Hei­di Fun­der i besty­rel­sen.  Husk at med­dele så tid­ligt som muligt i regio­nal­se­kre­tær­kon­fe­ren­cen på Historielaerer.dk hvil­ke kur­ser i påtæn­ker hvor­når, så vi ikke kom­mer til at kon­kur­re­re med os selv.

Opret kur­set hos GL ved at udfyl­de “ska­be­lon til annon­ce­ring på GL.org og i kur­su­ska­ta­log”. Send den udfyld­te ska­be­lon til fb@gl.org. Når ska­be­lon er ind­sendt til GL‑E, Feli­cia Bra­ga, mod­ta­ger du retur et link til beskri­vel­se af og til­mel­ding til kur­set. Kur­sus­del­ta­ge­re skal nu mel­de sig til kur­ser­ne direk­te på GLs hjemmeside.

Opret kur­set her på historielaerer.dk med til­mel­dings­link mod­ta­get fra GL‑E

Lav et opslag på Face­book med til­mel­dings­link til GL‑E.

Ved til­mel­dings­fri­stens udløb får regio­nal­se­kre­tæ­ren besked fra GL‑E om antal­let af til­meld­te. Hvis der er for få del­ta­ge­re afly­ses, hvis der er nok, hol­des til­mel­din­gen åben. Fri­sten for til­mel­ding ryk­kes så frem til 2 dage før afhol­del­se. Husk at et kur­sus godt kan gen­nem­fø­res med et min­dre under­skud. Hvis du er i tvivl om hvad ”min­dre” er, så kon­takt Heidi.

Fjor­ten dage før kur­sets afhol­del­se får regio­nal­se­kre­tær en del­ta­ger­li­ste fra GL‑E. 2 dage før kur­sets afhol­del­se får du en mail fra GL‑E med even­tu­el­le ændrin­ger. Er der det, får du også en ny deltagerliste.

Alle reg­nin­ger og honor­ar­blan­ket­ter skal sen­des til GL‑E i én por­tion og hur­tigst muligt efter kur­sets afhol­del­se. Se ved­lag­te ska­be­lon for honorar­sed­ler der ind­sen­des til Gl‑E. Efter kur­sets fær­di­gaf­reg­ning frem­sen­der GL en slu­top­gø­rel­se til regionalsekretæren

Bemærk: Skal kur­set næv­nes i GL-Es kur­su­ska­ta­lo­ger skal føl­gen­de dead­li­nes overholdes:

  • Nyhe­der og input til det elek­tro­ni­ske kata­log mod­ta­ges og brin­ges løbende.
  • Dead­li­nes for ind­sen­del­se af annon­ce til de tryk­te kata­lo­ger:
    1. novem­ber 2018 (Sup­ple­ren­de kata­log 2018–19 udsen­des medio sep­tem­ber) og 15. marts 2019 (Helårska­ta­log 2018–19 udsen­des medio maj)

Vores kon­takt­per­son hos GL‑E er Feli­cia Braga.

Til­mel­ding: Regio­nal­kur­ser har ofte stor søg­ning fra regio­nens histo­ri­e­læ­re­re, men del­ta­ge­re andre ste­der fra er også meget velkomne.

Kur­sus­af­reg­ning: Når kur­set er afholdt udfyl­der man regn­skabs­ske­ma­et. (Fin­des sam­me sted som oven­stå­en­de ske­ma­er). Man sam­ler honor­ar­blan­ket, blan­ket for trans­port og bilag for alle udgif­ter og sen­der dem til GL‑E, som der­ef­ter tager sig af alle udbe­ta­lin­ger og opkræv­nin­ger. Man skal ikke selv have noget med udbe­ta­ling af honorar m.m. at gøre. Det sker via GL‑E.