Idræts­hi­sto­rie ind i undervisningen

Olym­pia — Wiki­me­dia Commons

- Hen­vendt til under­vi­se­re
Fored­rag af Sta­nis Elsborg

Vi har natur­lig­vis alle vores sær­li­ge histo­ri­ske inter­es­se­om­rå­der. For nog­le er det kryds­fel­tet mel­lem sam­fund, kir­ke og indi­vid, for andre er det refor­ma­tio­nens påvirk­ning af den dan­ske adel. For mig har idræts­hi­sto­ri­en en sær­lig plads.


Det­te fored­rag vil med udgangs­punkt i lære­pla­nen for histo­ri­e­fa­get på stx og tre tema­ti­ske idræts­hi­sto­ri­ske emner bely­se, hvor­dan idræts­hi­sto­ri­en kan være med til at give et per­spek­tiv og en nuan­ce i under­vis­nin­gen.
Før­ste emne vil være ’Det antik­ke Græken­lands demo­kra­ti’, der ikke kan for­stås uden at medtæn­ke krop­pen, som var en dyna­misk fak­tor i det græ­ske sam­funds demo­kra­ti­ske trans­for­ma­tion. Det græ­ske demo­kra­ti på fol­ke­for­sam­lin­ger­ne udvik­le­des i intim sam­klang med ”det nøg­ne demo­kra­ti” på løbe­ba­nen, hvor alle frie, græ­ske mænd var stil­let lige, når de stil­le­de op til konkurrencer.

Det andet emne vil være ’det dansk-tyske idræts­sam­ar­bej­de under besæt­tel­sen’, der ikke mindst kan tje­ne som per­spek­tiv til den dan­ske sam­ar­bejds­po­li­tik med besættelsesmagten.


Tred­je og sid­ste emne er ’Putins poli­ti­ske brug af sports­be­gi­ven­he­der’, der vil bely­se, hvor­dan den rus­si­ske præ­si­dent siden han kom til mag­ten i 1999 har udnyt­tet sto­re sports­be­gi­ven­he­der på natio­nal grund til at ska­be inter­na­tio­nal goodwill og i dan­nel­sen af en ny natio­nal iden­ti­tet.
Fored­ra­get vil vise, hvor­dan ind­dra­gel­se af idræts­hi­sto­rie i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen kan være med til, at nå omkring fle­re af histo­ri­e­fa­gets kerneområder:


• for­skel­li­ge sty­re­for­mer og sam­fundsor­ga­ni­se­rin­ger
• kul­tu­rer og kul­tur­mø­der i Euro­pas og ver­dens histo­rie
• stats- og nations­dan­nel­ser, her­un­der Dan­marks ̶ natio­na­le, regio­na­le og glo­ba­le kon­flik­ter og sam­ar­bejds­re­la­tio­ner
• poli­ti­ske og soci­a­le revo­lu­tio­ner
• demo­kra­ti, men­ne­ske­ret­tig­he­der og lige­stil­ling i natio­nalt og glo­balt per­spek­tiv
• poli­ti­ske ide­o­lo­gi­er, her­un­der ide­o­lo­gi­er­nes kamp i det 20. Århund­re­de
• glo­ba­li­se­ring
• histo­ri­e­brug og –for­mid­ling
• histo­ri­e­fag­li­ge teo­ri­er og metoder.

Fored­ra­get vil vare 90 minut­ter og er base­ret på Hans Bon­de og Sta­nis Els­borgs kom­men­de gym­na­sie­bog om idræts­hi­sto­rie, der pri­mært hen­ven­der sig til histo­ri­e­fa­get, men som også kan bru­ges til idræt B og sam­funds­fag, lige­som den vil kun­ne anven­des på andre niveau­er, fx lærer­ud­dan­nel­ser og universitetsniveau.

For nær­me­re info, se mere her: 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *