Reproducerer vi bare lærebøger? Kilde: http://pixabay.com/en/book-bored-college-education-15584/

Euro­pæ­isk inte­gra­tion er kede­lig!

Reproducerer vi bare lærebøger? Kilde: http://pixabay.com/en/book-bored-college-education-15584/
Repro­du­ce­rer vi bare lærebø­ger?
Kil­de: http://pixabay.com/en/book-bored-college-education-15584/

Euro­clio (for­e­nin­gen af euro­pæ­i­ske histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­ger, som får øko­no­misk støt­te fra EU) ana­ly­se­re­de sid­ste år under­vis­nings­ma­te­ri­a­le om EU fra 2/3 af Euro­clio-med­lem­slan­de­ne og udgav kon­klu­sio­ner­ne i rap­por­ten “TEACHING EUROPE TO ENHANCE EU COHESION” .

Kon­klu­sio­nen var bl.a. at der læg­ges (for) meget vægt på insti­tu­tio­ner og poli­ti­ske lede­re og for lidt vægt på EU’s betyd­ning for civil­sam­fun­det og omvendt i under­vis­nin­gen om euro­pæ­isk inte­gra­tion. Det­te med­fø­rer iføl­ge rap­por­ten at ele­ver­ne fin­der emnet uved­kom­men­de og fjer­nt. Et citat fra rap­por­ten :

The heavy focus on sym­bols, history, and key poli­ti­ci­ans con­tri­bu­ting to the emer­gen­ce and evo­lu­tion of Euro­pe­an inte­gra­tion in post-war Euro­pe sug­gest that the text­books are not neces­sa­rily portraying the Euro­pe­an Uni­on as a topi­cal insti­tu­tion which affects eve­ry­day lives of its citizens, and thus the stu­dents which use this history text­book. Stu­dents thus might recei­ve the ima­ge of a distant and deta­ched insti­tu­tion which might well have been important back in the days of post-war recon­struction and recon­ci­li­a­tion but which has sin­ce then beco­me more and more obso­le­te as com­pa­ra­ti­ve­ly litt­le atten­tion is given to con­tem­porary issu­es that the Euro­pe­an Uni­on is facing.  (s.11)

Min egen helt uvi­den­ska­be­li­ge og sub­jek­ti­ve for­nem­mel­se er at EU-histo­rie er et lidt for­sømt områ­de blandt dan­ske histo­ri­e­læ­re­re. Det er kom­pli­ce­ret og tungt og kede­ligt. Jeg skrev om det for 5 år siden her Fyl­der EU for lidt i histo­ri­e­un­der­vis­nin­gen?

Min egen under­vis­ning bru­ger meget krudt på insti­tu­tio­ner og trak­ta­ter, som nok kræ­ver et pænt højt abstrak­tions­ni­veau, og jeg kan også godt se at ele­ver­ne ind imel­lem bli­ver lidt fjer­ne i blik­ket, når vi har EU-stof.

Hvad kan vi gøre ved det?

Inspira­tion til under­vis­ning i euro­pæ­isk inte­gra­tion

I 2013 var histo­ri­e­læ­rer­for­e­nin­gen med til at afhol­de kur­ser om under­vis­ning i EU-histo­rie. Jeg har delt nog­le af ide­er­ne der­fra i det­te forum. Du må meget ger­ne dele nog­le tips og links sam­me sted eller i link­bi­bli­o­te­ket. Kan vi fin­de nog­le andre vink­ler på EU, som gør det mere inter­es­sant?


Måling: Hvor lang tid bru­ger vi egent­lig på euro­pæ­isk inte­gra­tion?

Kører du et selv­stæn­digt for­løb om euro­pæ­isk inte­gra­tion på dine hold?

Indlæser ... Ind­læ­ser …

Hvor lang tid bru­ger du på euro­pæ­isk inte­gra­tion efter 1945 i unv.? (klok­ke­ti­mer)

Se resul­tat

Indlæser ... Ind­læ­ser …

 

Læs mere om under­sø­gel­sen hos Euro­clio.

Hvad tæn­ker du?

0

Skriv en kommentar