Essay­kon­kur­ren­ce om Dannebrog

(Jeg har mod­ta­get den­ne hen­ven­del­se fra Søren Cruys-Bag­ger /LH )

Dan­marks-Sam­fun­det søsæt­ter fra april en lands­dæk­ken­de essay­kon­kur­ren­ce, hvor unge fra fol­ke­sko­ler­ne og ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne invi­te­res til at give deres syn på ver­dens æld­ste natio­nal­flag, Dannebrog. 

Dan­marks-Sam­fun­det vil ger­ne høre de unges tan­ker om, hvil­ken betyd­ning vores natio­na­le sym­bol Dan­ne­brog har for dem i 2019. Essay­et må ger­ne afspej­le de unges per­son­li­ge reflek­sio­ner og over­vej­el­ser om Dan­ne­brogs betyd­ning for dem. Det må ger­ne være skre­vet i en direk­te stil, der vejer både for og imod fla­gets betyd­ning for danskerne.

Dead­li­ne for afle­ve­ring af tek­ster­ne er den 1. okto­ber 2019 kl. 12.00. De seks vin­de­re offent­lig­gø­res ved en recep­tion i Idræt­tens Hus i Brønd­by pri­mo november. 

Præ­mi­er­ne er i beg­ge alderskategorier: 

1. præ­mie kr. 7.500, 2. præ­mie kr. 4.000 og 3. præ­mie kr. 2.500.

I anled­nin­gen af 800 året for myten om Dan­ne­brog og som et ele­ment i Dan­marks­Sam­fun­dets kon­cept Dan­ne­brog 800 udskri­ver for­e­nin­gen en ESSAY pris­kon­kur­ren­ce for­delt på alders­grup­per­ne under og over 16 år.

For­mål og tema:

Dan­marks-Sam­fun­det vil gen­nem en ræk­ke ESSAYs bely­se, hvil­ken betyd­ning natio­nal­sym­bo­let Dan­ne­brog har for den dan­ske befolk­ning anno 2019.

Oplæg:

Det ene­ste, der er nagel­fast i histo­rik­ken om det dan­ske natio­nal­flag Dan­ne­brog, er dato­en 15. juni 1219. Sag­net om at fla­gets til­sy­ne­komst på him­len under Val­de­mars 2 Sej­rs kamp på den­ne dato ved Lyn­da­nis­se mod de heden­ske este­re var med til at styr­ke ind­sat­sen fra de dan­ske kri­ge­re, beskri­ves først af sam­ti­di­ge histo­ri­ke­re i begyn­del­sen af 1500-tallet.

Essay:

Essay­et bør være præ­get af per­son­li­ge reflek­sio­ner og over­vej­el­ser om, hvad det natio­na­le sym­bol Dan­ne­brog — fol­kets flag siden 2. august 1854 – bety­der for dig i dag.

Gene­rel info:

  • Tek­st­om­fang 500 til 750 ord.
  • Ind­sen­des på mail til: scb@kp.dk som ved­hæf­tet fil i word-dokument.
  • Dead­li­ne: 1. okto­ber 2019.
  • Oplys alder, ful­de navn, adres­se, telefonnummer.
  • Giv til­la­del­se til, at den ind­send­te Essay må offent­lig­gø­res i regi af Dan­marks-Sam­fun­det med for­fat­te­rens navn.
  • Dom­mer­ko­mitéen udpe­ges af lands­le­del­sen i Danmarks-Samfundet.
  • Præ­miesum­men er i beg­ge alder­ska­te­go­ri­er: 1. præ­mie kr. 7.500, 2. præ­mie kr. 4,000, 3. præ­mie kr. 2.500.
  • De 6 vin­de­re kon­tak­tes direk­te med invi­ta­tion til offi­ci­el præ­mie­over­ræk­kel­se og recep­tion i Idræt­tens Hus Brønd­by pri­mo novem­ber 2019.
  • Spørgs­mål kan ret­tes til: Søren Cruys-Bag­ger. Mail: scb@kp.dk

Erik Fage-Peder­sen
Lands­for­mand
Dan­marks-Sam­fun­det

Kil­de: dannebrog800.dk

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger: Flag­kon­su­lent, pro­jekt­ko­or­di­na­tor Søren Cruys-Bagge

På for­hånd tak for hjælpen

Søren Cruys-Bag­ger

Dan­marks-Sam­fun­det

Tip: Se også “Dan­ne­brog fyl­der 800 år – men hvil­ken histo­rie for­tæl­ler Dan­marks flag? ”

Bil­le­de : C.A. Lorentzens male­ri fra 1809 af Dan­ne­brogs fald fra him­len under sla­get ved Lyndanise. 

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *