Dan­ske Taler – den leven­de tale­sam­ling rum­mer en stor onli­ne og åbent til­gæn­ge­lig sam­ling af dan­ske tale­ma­nuskrip­ter fra 1800 til i dag. Sam­lin­gen opda­te­res løben­de med såvel histo­ri­ske som helt aktu­el­le taler og omfat­ter i øje­blik­ket lige over 1300 taler fra alle hjør­ner af det dan­ske sam­fund. Alle taler, der opta­ges i vores onli­ne arkiv, er ledsa­get af meta­da­ta og en kort pro­fil på taleren. 

Sam­lin­gen repræ­sen­te­rer en solid kil­de­bank og udgør en oplagt res­sour­ce for såvel under­vi­se­re i histo­rie som ele­ver på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Taler­ne i sam­lin­gen kan anven­des som pri­mær­kil­der i for­bin­del­se med de årli­ge DHO opga­ver og den årli­ge histo­rie­kon­kur­ren­ce. Taler­ne kan også bru­ges i under­vis­nin­gen som alter­na­ti­ve kil­der fra en given peri­o­de eller som kil­der til en dybe­re for­stå­el­se af en aktu­el pro­ble­ma­tiks histo­ri­ske afsæt og for­løb. Der­u­d­over kura­te­rer vi løben­de sær­li­ge temarum, der kan bidra­ge med histo­ri­ske per­spek­ti­ver på natio­na­le poli­ti­ske, øko­no­mi­ske, soci­a­le og kul­tu­rel­le problemstillinger.

Til­gå sam­lin­gen på dansketaler.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *