Euro­pas histo­rie for­talt med plakater

Portugal 1974
Portu­gal 1974

Ny udstil­ling på Dansk Pla­kat­mu­se­um åbner 16. juni:

Hvad er Euro­pa? Pla­ka­ter fra en verdensdel

Vi bru­ger ordet med ruti­ne­ret sik­ker­hed: Euro­pa – men hvor man­ge af os stop­per op og spør­ger os selv, hvad det egent­lig dæk­ker? Det gør Dansk Pla­kat­mu­se­um i Den Gam­le By nu med udstil­lin­gen ”Hvad er Euro­pa? Pla­ka­ter fra en ver­dens­del”.

Pla­ka­ten er et stærkt visu­elt medie, og den er altid ten­den­tiøs, for­di den ræk­ker ud efter sit publi­kum og vil sige os noget

Euro­pa er plu­ra­li­te­tens kon­ti­nent, og det er net­op den­ne for­skel­lig­ar­tet­hed og hvad der på trods af skel­le­ne sam­ler og for­e­ner os i ét Euro­pa, der er udstil­lin­gens fokuspunkt.

Else­beth Aasted Schanz er leder af pla­kat­mu­se­et og ini­ti­a­tiv­ta­ger til udstillingen.

”I gen­nem­gan­gen af det euro­pæ­i­ske kon­ti­nent er jeg ble­vet over­ra­sket over hvil­ken mang­fol­dig­hed, det rum­mer i tra­di­tio­ner, sprog, reli­gion og rege­rings­for­mer, her­un­der dik­ta­tu­rer”, siger Else­beth Aasted Schanz.

Hun ser en helt ny vin­kel, når man skal besva­re ’hvad er Euro­pa’ gen­nem plakatmediet.

”Pla­ka­ten er et stærkt visu­elt medie, og den er altid ten­den­tiøs, for­di den ræk­ker ud efter sit publi­kum og vil sige os noget”, siger Else­beth Aasted Schanz.

Hvad er det de enkel­te lan­de slår sig op på? Hvor­dan afspej­ler deres fol­ke­ka­rak­ter og histo­rie sig i pla­ka­ter­ne? Og hvad vil de ger­ne sige om sig selv? Det er noget at det, som de euro­pæ­i­ske pla­ka­ter for­tæl­ler om.

 

To pla­ka­ter fra alle euro­pæ­i­ske lande

Ungarn 1953
Ungarn 1953

Der fin­des 56 lan­de i Euro­pa – lige fra bit­tes­må sta­ter til gigan­ti­ske områ­der. Fra hvert af dis­se lan­de viser udstil­lin­gen to pla­ka­ter. Den ene pla­kat er af ældre dato fra peri­o­den mel­lem 1910 og 1970, mens den nye­re pla­kat stam­mer fra efter 2000 eller fra 1990’erne.

Histo­ri­en om det enkel­te land for­tæl­les dels ud fra de to valg­te pla­ka­ter, dels ud fra de begi­ven­he­der, der har udspil­let sig i tids­rum­met mel­lem de to pla­ka­ter og hvor spænd­vid­den imel­lem dem og ændrin­gen i deres udtryk for­tæl­ler om lan­dets udvik­ling. Har lan­det været præ­get af revo­lu­tio­ner og uro? Er det gået fra et kom­mu­ni­stisk eller fasci­stisk under­tryk­ken­de sty­re til et demo­kra­tisk kon­sti­tu­tio­nelt sty­re? Eller er det et fre­de­ligt smør­hul, som ikke har gen­nem­gå­et de sto­re ændrin­ger de sid­ste 100 år? Det giver pla­ka­ter­ne et klart ind­blik i.

 

Ind­sam­ling med forhindringer

Pla­ka­ter­ne stam­mer fra Dansk Pla­kat­mu­se­ums egen sam­ling og fra en aktiv ind­sam­ling, hvor især de nye­re pla­ka­ter er ind­hen­tet i tæt sam­ar­bej­de med de enkel­te lan­de, der der­med har fået mulig­he­den for aktivt at til­ken­de­gi­ve, hvor­dan de ger­ne vil præ­sen­te­re sig selv for omver­den i dag.

Ind­sam­lin­gen har stå­et på i næsten to år og er i fle­re til­fæl­de ble­vet besvær­lig­gjort af, at nog­le områ­der i øje­blik­ket er pla­get af under­tryk­kel­se, uro eller krig.

Pla­ka­ter­ne rum­mer alle gen­rer. Der er tale om poli­ti­ske pla­ka­ter, turist­pla­ka­ter, pro­pa­gan­da­pla­ka­ter, tea­ter­pla­ka­ter, rek­la­me­pla­ka­ter, mobi­li­se­rings­pla­ka­ter, kampag­ne­pla­ka­ter, festi­val­pla­ka­ter, film­pla­ka­ter, trans­port­pla­ka­ter, muse­ums­pla­ka­ter og valgplakater.

Frankrig 2015
Frank­rig 2015

Bog­ud­gi­vel­se

Udstil­lin­gen Hvad er Euro­pa? Pla­ka­ter fra en ver­dens­del åbner for publi­kum 16. juni 2017, og den kan ses frem til janu­ar 2018.

I for­bin­del­se med udstil­lin­gen har Else­beth Aasted Schanz skre­vet en bog, hvor alle pla­ka­ter gen­gi­ves og med en lil­le tekst til hvert land om histo­ri­ske begi­ven­he­der, sprog, tra­di­tio­ner, reli­gi­øse for­hold og andre fakta.

Bogen sæl­ges for 149 kroner.

(pres­se­med­del­el­se)

Forfatter(e)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *