Ulke­ga­de — Det Moder­ne Gen­nem­brud som radi­odra­ma

(tip fra DR)

Det er med glæ­de at vi i dag kan sen­de 2. og sid­ste sæson ud af den histo­ri­ske dra­ma­se­rie Ulke­ga­de, der udspil­ler sig i Kon­gens Køben­havn i 1870’erne.

Seri­ens før­ste sæson blev i Infor­ma­tion omtalt med “Vel­pro­du­ce­ret, velskre­vet og velspillet”…“Ulkegade er med andre ord også et eksem­pel på god public ser­vi­ce, der på sam­me tid og ret fint udnyt­ter høre­spil­lets fan­ta­si­ska­ben­de — hvil­ket vil sige fræk­ke — mulig­he­der og leve­rer anstæn­dig histo­risk oplys­ning. Som det hel­ler ikke er til at over­hø­re, ræk­ker den ind i nuti­dens seksu­al­po­li­ti­ske debat­ter om køn, lige­stil­ling, prosti­tu­tion og voldtægt.”

Seri­en lig­ger til stream eller down­lo­ad på DR’s hjem­mesi­de, DR-podcast eller Itu­nes.

Vi håber I vil benyt­te jer af den som et sup­ple­ment i under­vis­nin­gen eller som inspira­tion til debat.

Med ven­lig hil­sen

Kas­per Sejer­sen

https://www.dr.dk/radio/special-radio/ulkegade/ulkegade-01–12

    No feed items found.

2+

Skriv en kommentar